Search Hashtag & User

#permannentmakeup Instagram Photos & Videos

Latest #permannentmakeup Posts

Advertisements

 • (@_emma_brow) Instagram Profile @_emma_brow
 • Seoul, South Korea
 • >콤보눈썹문신< 시술직후, #상봉역눈썹문신 #상봉반영구 . 기존에 눈썹문신 하셨던 잔흔이 붉은빛, 회색빛 2중으로 남아있으셨어요. . 큼직하고 두꺼운 디자인 원하셔서 콤보시술로 커버해 드렸어요~ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기 🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술 . 👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술) 👉 출장가능 (서울, 경기) . ⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 💛카톡아이디:  jjinga11 💛카톡 플러스친구:  엠마브로우 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . #상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신 #사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신 #눈썹반영구 #눈썹문신전후 #상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신 #상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신 #상봉남자눈썹문신 #permannentmakeup #엠마브로우 . #선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f #인친 #인친환영💕 #데일리
 • >콤보눈썹문신< 시술직후,
#상봉역눈썹문신 #상봉반영구
.
기존에 눈썹문신 하셨던 잔흔이
붉은빛, 회색빛 2중으로 남아있으셨어요.
.
큼직하고 두꺼운 디자인 원하셔서
콤보시술로 커버해 드렸어요~
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기
🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술
.
👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술)
👉 출장가능 (서울, 경기)
.
⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
💛카톡아이디:  jjinga11
💛카톡 플러스친구:  엠마브로우
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.
#상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신
#사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신
#눈썹반영구 #눈썹문신전후
#상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신
#상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신 #상봉남자눈썹문신
#permannentmakeup #엠마브로우
.
#선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f #인친 #인친환영💕 #데일리
 •  20  0 19 November, 2018

Advertisements

 • (@_emma_brow) Instagram Profile @_emma_brow
 • Seoul, South Korea
 • >화장눈썹문신< 시술직후, #상봉역눈썹문신 #상봉반영구 . 앞쪽부터 뒷쪽까지 예쁘게 눈썹이 나있지만, 뭔가 채워지는 느낌을 원하신다면 아이브로우로 채운듯한 👉화장눈썹! . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기 🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술 . 👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술) 👉 출장가능 (서울, 경기) . ⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 💛카톡아이디:  jjinga11 💛카톡 플러스친구:  엠마브로우 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . #상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신 #사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신 #눈썹반영구 #눈썹문신전후 #상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신 #상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신 #permannentmakeup #엠마브로우 . #선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f #인친 #인친환영💕
 • >화장눈썹문신< 시술직후,
#상봉역눈썹문신 #상봉반영구
.
앞쪽부터 뒷쪽까지 예쁘게 눈썹이 나있지만,
뭔가 채워지는 느낌을 원하신다면
아이브로우로 채운듯한 👉화장눈썹!
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기
🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술
.
👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술)
👉 출장가능 (서울, 경기)
.
⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
💛카톡아이디:  jjinga11
💛카톡 플러스친구:  엠마브로우
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.
#상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신
#사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신
#눈썹반영구 #눈썹문신전후
#상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신
#상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신
#permannentmakeup #엠마브로우
.
#선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f #인친 #인친환영💕
 •  11  1 11 November, 2018

Advertisements

 • (@_emma_brow) Instagram Profile @_emma_brow
 • Seoul, South Korea
 • >콤보눈썹문신< 시술직후, #상봉역눈썹문신 #상봉반영구 . 기존 모양에서 크게 벗어나지 않고 눈썹 디자인틀 만들어 드리기! . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기 🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술 . 👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술) 👉 출장가능 (서울, 경기) . ⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 💛카톡아이디:  jjinga11 💛카톡 플러스친구:  엠마브로우 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . #상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신 #사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신 #눈썹반영구 #눈썹문신전후 #상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신 #상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신 #permannentmakeup #엠마브로우 . #선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f #인친 #인친환영💕
 • >콤보눈썹문신< 시술직후,
#상봉역눈썹문신 #상봉반영구
.
기존 모양에서 크게 벗어나지 않고 눈썹 디자인틀 만들어 드리기!
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기
🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술
.
👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술)
👉 출장가능 (서울, 경기)
.
⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
💛카톡아이디:  jjinga11
💛카톡 플러스친구:  엠마브로우
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.
#상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신
#사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신
#눈썹반영구 #눈썹문신전후
#상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신
#상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신
#permannentmakeup #엠마브로우
.
#선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f #인친 #인친환영💕
 •  22  1 7 November, 2018
 • (@_emma_brow) Instagram Profile @_emma_brow
 • Seoul, South Korea
 • >콤보눈썹문신< 시술직후, #상봉역눈썹문신 #상봉반영구 . 앞쪽은 숱이 풍성하지만, 눈썹 뒷부분 아랫단이 다른곳보단 숱이 적어서 콤보로 진행했어요~ . 눈썹주변 흰테두리는 금방 사라집니다^^ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기 🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술 . 👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술) 👉 출장가능 (서울, 경기) . ⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 💛카톡아이디:  jjinga11 💛카톡 플러스친구:  엠마브로우 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . #상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신 #사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신 #눈썹반영구 #눈썹문신전후 #상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신 #상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신 #permannentmakeup #엠마브로우 . #선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f #인친 #인친환영💕
 • >콤보눈썹문신< 시술직후,
#상봉역눈썹문신 #상봉반영구
.
앞쪽은 숱이 풍성하지만,
눈썹 뒷부분 아랫단이 다른곳보단 숱이 적어서 콤보로 진행했어요~
.
눈썹주변 흰테두리는 금방 사라집니다^^
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기
🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술
.
👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술)
👉 출장가능 (서울, 경기)
.
⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
💛카톡아이디:  jjinga11
💛카톡 플러스친구:  엠마브로우
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.
#상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신
#사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신
#눈썹반영구 #눈썹문신전후
#상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신
#상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신
#permannentmakeup #엠마브로우
.
#선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f #인친 #인친환영💕
 •  26  1 5 November, 2018
 • (@_emma_brow) Instagram Profile @_emma_brow
 • >콤보눈썹문신< 시술직후, #상봉역눈썹문신 #상봉반영구 . 따님과 함께 오신 어머님~~ . 유독 뒷부분 숱이 적으셔서 콤보눈썹(면+선)으로 진행해드렸어요! . 리터치때에 뵈요^^ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기 🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술 . 👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술) 👉 출장가능 (서울, 경기) . ⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 💛카톡아이디:  jjinga11 💛카톡 플러스친구:  엠마브로우 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . #상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신 #사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신 #눈썹반영구 #눈썹문신전후 #상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신 #상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신 #상봉남자눈썹문신 #permannentmakeup #엠마브로우 . #선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f #인친 #인친환영💕 #데일리
 • >콤보눈썹문신< 시술직후,
#상봉역눈썹문신 #상봉반영구
.
따님과 함께 오신 어머님~~
.
유독 뒷부분 숱이 적으셔서
콤보눈썹(면+선)으로 진행해드렸어요!
.
리터치때에 뵈요^^
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기
🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술
.
👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술)
👉 출장가능 (서울, 경기)
.
⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
💛카톡아이디:  jjinga11
💛카톡 플러스친구:  엠마브로우
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.
#상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신
#사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신
#눈썹반영구 #눈썹문신전후
#상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신
#상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신 #상봉남자눈썹문신
#permannentmakeup #엠마브로우
.
#선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f #인친 #인친환영💕 #데일리
 •  33  1 3 November, 2018
 • (@_emma_brow) Instagram Profile @_emma_brow
 • Seoul, South Korea
 • >콤보눈썹문신< 시술직후, #상봉역눈썹문신 #상봉반영구 . 몇년전 반영구 시술 경험 유 사알짝 다른 양쪽 대칭 . 대칭을 다시 맞춰 콤보눈썹으로 커버! . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기 🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술 . 👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술) 👉 출장가능 (서울, 경기) . ⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 💛카톡아이디:  jjinga11 💛카톡 플러스친구:  엠마브로우 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . #상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신 #사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신 #눈썹반영구 #눈썹문신전후 #상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신 #상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신 #permannentmakeup #엠마브로우 . #선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f #인친 #인친환영💕
 • >콤보눈썹문신< 시술직후,
#상봉역눈썹문신 #상봉반영구
.
몇년전 반영구 시술 경험 유
사알짝 다른 양쪽 대칭
.
대칭을 다시 맞춰 콤보눈썹으로 커버!
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기
🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술
.
👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술)
👉 출장가능 (서울, 경기)
.
⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
💛카톡아이디:  jjinga11
💛카톡 플러스친구:  엠마브로우
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.
#상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신
#사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신
#눈썹반영구 #눈썹문신전후
#상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신
#상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신
#permannentmakeup #엠마브로우
.
#선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f #인친 #인친환영💕
 •  33  2 1 November, 2018
 • (@_emma_brow) Instagram Profile @_emma_brow
 • Seoul, South Korea
 • >콤보눈썹문신< 시술직후, #상봉역눈썹문신 #상봉반영구 . 소개로 방문해주신 고객님! . 기존 눈썹 숱이 많지 않으시고 눈썹을 평소 그리고 다니신다하여, 이럴때는 👉콤보눈썹(엠보+면그라데이션)으로!! . 방문 감사합니다~~ . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기 🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술 . 👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술) 👉 출장가능 (서울, 경기) . ⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 💛카톡아이디:  jjinga11 💛카톡 플러스친구:  엠마브로우 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . #상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신 #사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신 #눈썹반영구 #눈썹문신전후 #상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신 #상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신 #permannentmakeup #엠마브로우 . #선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f #인친 #인친환영💕
 • >콤보눈썹문신< 시술직후,
#상봉역눈썹문신 #상봉반영구
.
소개로 방문해주신 고객님!
.
기존 눈썹 숱이 많지 않으시고
눈썹을 평소 그리고 다니신다하여,
이럴때는 👉콤보눈썹(엠보+면그라데이션)으로!!
.
방문 감사합니다~~
.
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기
🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술
.
👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술)
👉 출장가능 (서울, 경기)
.
⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
💛카톡아이디:  jjinga11
💛카톡 플러스친구:  엠마브로우
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.
#상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신
#사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신
#눈썹반영구 #눈썹문신전후
#상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신
#상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신
#permannentmakeup #엠마브로우
.
#선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f #인친 #인친환영💕
 •  27  1 30 October, 2018
 • (@microcollection2018) Instagram Profile @microcollection2018
 • حفظ زیبایی چهره با ابرهایی کاملا طبیعی. جهت تعیین وقت تماس بگیرید. ۰۹۹۰۷۴۷۷۲۹۸ ، ۰۹۳۷۸۱۹۹۸۵۸ #micropigmentation #microbladingartist #microblading #tatto #makeup #permannentmakeup #میکروبلیدینگ#میکروپیگمنتشن#هاشور#ابرو#آرایشگاه#آرایشی#آرایش_دائم#تتو#هاشورابرو #هاشورابروميكروپيگمنتيشن #هاشور_ابرو #هاشورمویی
 • حفظ زیبایی چهره با ابرهایی کاملا طبیعی.
جهت تعیین وقت تماس بگیرید.

۰۹۹۰۷۴۷۷۲۹۸ ، ۰۹۳۷۸۱۹۹۸۵۸

#micropigmentation#microbladingartist#microblading#tatto#makeup#permannentmakeup 
#میکروبلیدینگ#میکروپیگمنتشن#هاشور#ابرو#آرایشگاه#آرایشی#آرایش_دائم#تتو#هاشورابرو #هاشورابروميكروپيگمنتيشن #هاشور_ابرو #هاشورمویی
 •  29  5 27 October, 2018
 • (@_emma_brow) Instagram Profile @_emma_brow
 • Seoul, South Korea
 • >디자인아이라인문신< 시술직후, #상봉역아이라인문신 #상봉반영구 . 예전에 하신 아이라인이 너무 얇고 눈꼬리 부분이 거의 지워지셨다하여, . 전체적으로 두께감을 살리고 눈꼬리 부분 원하시는만큼 빼드렸어요 리터치때 뵈요~! . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기 🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술 . 👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술) 👉 출장가능 (서울, 경기) . ⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 💛카톡아이디:  jjinga11 💛카톡 플러스친구:  엠마브로우 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . #상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신 #사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신 #눈썹반영구 #눈썹문신전후 #상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신 #상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신 #permannentmakeup #엠마브로우 . #선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f
 • >디자인아이라인문신< 시술직후,
#상봉역아이라인문신 #상봉반영구
.
예전에 하신 아이라인이
너무 얇고 눈꼬리 부분이 거의 지워지셨다하여,
.
전체적으로 두께감을 살리고
눈꼬리 부분 원하시는만큼 빼드렸어요
리터치때 뵈요~!
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기
🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술
.
👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술)
👉 출장가능 (서울, 경기)
.
⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
💛카톡아이디:  jjinga11
💛카톡 플러스친구:  엠마브로우
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.
#상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신
#사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신
#눈썹반영구 #눈썹문신전후
#상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신
#상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신
#permannentmakeup #엠마브로우
.
#선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f
 •  28  0 27 October, 2018

Advertisements

 • (@pep_perfectbrows) Instagram Profile @pep_perfectbrows
 • PEP-PERFECT BROWS -สักคิ้ว สไลด์สีฝุ่น สไตล์เกาหลี (powder shading ) -สักคิ้ว 6 มิติ ( Micro blading 6D ) -สักคิ้ว 6 มิติ + เฉดดิ้ง ( Micro blading 6D + shading ) -สักคิ้ว Combine ผสม ระหว่าง สไลด์ และ 6มิติ (Combine / Powder shading + Micro blading 6D ) -สักคิ้วเสี่ยงทาย 12 ทรงตามปีเกิด เสริมโหวเฮ้ง -ออกแบบทรงคิ้ว ให้เข้ากับรูปหน้า -สักปาก สีสวย แก้ไขสีปาก ปากดำ ไม่ได้รูป -สักขอบตาหวาน -แก้ไข , ลบคิ้ว ด้วยน้ำยาลบคิ้ว rejuvi จาก อเมริกา ปลอดภัย ไม่ทำลายผิว ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ : 0652979855 Facebook : Pep-perfect Brows Line : pepperlpz _____________________________________________ #สักคิ้ว #สักคิ้ว6มิติ #ช่างสักคิ้ว #คิ้วสไลด์ #ช่างสักคิ้วสไลด์สีฝุ่น #คิ้วสไลด์สีฝุ่นนครนายก #คิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้ว12ราศี #สักคิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้วเสริมโหงวเฮ้ง #eyesbrows #นครนายก #ช่างสักคิ้วนครนายก #สักปาก #ลบคิ้ว #เมโสหน้าใส #mesotherapy #tattooremover #rejuvi #permannentmakeup #powdershading #koreashading #combineshading #microblading #semipermanece #permanencemakeup
 • PEP-PERFECT BROWS -สักคิ้ว สไลด์สีฝุ่น สไตล์เกาหลี (powder shading )
-สักคิ้ว 6 มิติ ( Micro blading 6D ) -สักคิ้ว 6 มิติ + เฉดดิ้ง ( Micro blading 6D + shading )
-สักคิ้ว Combine ผสม ระหว่าง สไลด์ และ 6มิติ (Combine / Powder shading + Micro blading 6D )
-สักคิ้วเสี่ยงทาย 12 ทรงตามปีเกิด เสริมโหวเฮ้ง
-ออกแบบทรงคิ้ว ให้เข้ากับรูปหน้า -สักปาก สีสวย แก้ไขสีปาก ปากดำ ไม่ได้รูป
-สักขอบตาหวาน -แก้ไข , ลบคิ้ว ด้วยน้ำยาลบคิ้ว rejuvi จาก อเมริกา ปลอดภัย ไม่ทำลายผิว
ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ : 0652979855
Facebook : Pep-perfect Brows
Line : pepperlpz 
_____________________________________________
#สักคิ้ว #สักคิ้ว6มิติ #ช่างสักคิ้ว #คิ้วสไลด์ #ช่างสักคิ้วสไลด์สีฝุ่น #คิ้วสไลด์สีฝุ่นนครนายก #คิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้ว12ราศี #สักคิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้วเสริมโหงวเฮ้ง #eyesbrows #นครนายก #ช่างสักคิ้วนครนายก #สักปาก #ลบคิ้ว #เมโสหน้าใส #mesotherapy #tattooremover #rejuvi #permannentmakeup #powdershading #koreashading #combineshading #microblading #semipermanece #permanencemakeup
 •  3  0 25 October, 2018
 • (@pep_perfectbrows) Instagram Profile @pep_perfectbrows
 • PEP-PERFECT BROWS -สักคิ้ว สไลด์สีฝุ่น สไตล์เกาหลี (powder shading ) -สักคิ้ว 6 มิติ ( Micro blading 6D ) -สักคิ้ว 6 มิติ + เฉดดิ้ง ( Micro blading 6D + shading ) -สักคิ้ว Combine ผสม ระหว่าง สไลด์ และ 6มิติ (Combine / Powder shading + Micro blading 6D ) -สักคิ้วเสี่ยงทาย 12 ทรงตามปีเกิด เสริมโหวเฮ้ง -ออกแบบทรงคิ้ว ให้เข้ากับรูปหน้า -สักปาก สีสวย แก้ไขสีปาก ปากดำ ไม่ได้รูป -สักขอบตาหวาน -แก้ไข , ลบคิ้ว ด้วยน้ำยาลบคิ้ว rejuvi จาก อเมริกา ปลอดภัย ไม่ทำลายผิว ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ : 0652979855 Facebook : Pep-perfect Brows Line : pepperlpz _____________________________________________ #สักคิ้ว #สักคิ้ว6มิติ #ช่างสักคิ้ว #คิ้วสไลด์ #ช่างสักคิ้วสไลด์สีฝุ่น #คิ้วสไลด์สีฝุ่นนครนายก #คิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้ว12ราศี #สักคิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้วเสริมโหงวเฮ้ง #eyesbrows #นครนายก #ช่างสักคิ้วนครนายก #สักปาก #ลบคิ้ว #เมโสหน้าใส #mesotherapy #tattooremover #rejuvi #permannentmakeup #powdershading #koreashading #combineshading #microblading #semipermanece #permanencemakeup
 • PEP-PERFECT BROWS -สักคิ้ว สไลด์สีฝุ่น สไตล์เกาหลี (powder shading )
-สักคิ้ว 6 มิติ ( Micro blading 6D ) -สักคิ้ว 6 มิติ + เฉดดิ้ง ( Micro blading 6D + shading )
-สักคิ้ว Combine ผสม ระหว่าง สไลด์ และ 6มิติ (Combine / Powder shading + Micro blading 6D )
-สักคิ้วเสี่ยงทาย 12 ทรงตามปีเกิด เสริมโหวเฮ้ง
-ออกแบบทรงคิ้ว ให้เข้ากับรูปหน้า -สักปาก สีสวย แก้ไขสีปาก ปากดำ ไม่ได้รูป
-สักขอบตาหวาน -แก้ไข , ลบคิ้ว ด้วยน้ำยาลบคิ้ว rejuvi จาก อเมริกา ปลอดภัย ไม่ทำลายผิว
ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ : 0652979855
Facebook : Pep-perfect Brows
Line : pepperlpz 
_____________________________________________
#สักคิ้ว #สักคิ้ว6มิติ #ช่างสักคิ้ว #คิ้วสไลด์ #ช่างสักคิ้วสไลด์สีฝุ่น #คิ้วสไลด์สีฝุ่นนครนายก #คิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้ว12ราศี #สักคิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้วเสริมโหงวเฮ้ง #eyesbrows #นครนายก #ช่างสักคิ้วนครนายก #สักปาก #ลบคิ้ว #เมโสหน้าใส #mesotherapy #tattooremover #rejuvi #permannentmakeup #powdershading #koreashading #combineshading #microblading #semipermanece #permanencemakeup
 •  6  0 25 October, 2018
 • (@pep_perfectbrows) Instagram Profile @pep_perfectbrows
 • PEP-PERFECT BROWS -สักคิ้ว สไลด์สีฝุ่น สไตล์เกาหลี (powder shading ) -สักคิ้ว 6 มิติ ( Micro blading 6D ) -สักคิ้ว 6 มิติ + เฉดดิ้ง ( Micro blading 6D + shading ) -สักคิ้ว Combine ผสม ระหว่าง สไลด์ และ 6มิติ (Combine / Powder shading + Micro blading 6D ) -สักคิ้วเสี่ยงทาย 12 ทรงตามปีเกิด เสริมโหวเฮ้ง -ออกแบบทรงคิ้ว ให้เข้ากับรูปหน้า -สักปาก สีสวย แก้ไขสีปาก ปากดำ ไม่ได้รูป -สักขอบตาหวาน -แก้ไข , ลบคิ้ว ด้วยน้ำยาลบคิ้ว rejuvi จาก อเมริกา ปลอดภัย ไม่ทำลายผิว ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ : 0652979855 Facebook : Pep-perfect Brows Line : pepperlpz _____________________________________________ #สักคิ้ว #สักคิ้ว6มิติ #ช่างสักคิ้ว #คิ้วสไลด์ #ช่างสักคิ้วสไลด์สีฝุ่น #คิ้วสไลด์สีฝุ่นนครนายก #คิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้ว12ราศี #สักคิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้วเสริมโหงวเฮ้ง #eyesbrows #นครนายก #ช่างสักคิ้วนครนายก #สักปาก #ลบคิ้ว #เมโสหน้าใส #mesotherapy #tattooremover #rejuvi #permannentmakeup #powdershading #koreashading #combineshading #microblading #semipermanece #permanencemakeup
 • PEP-PERFECT BROWS -สักคิ้ว สไลด์สีฝุ่น สไตล์เกาหลี (powder shading )
-สักคิ้ว 6 มิติ ( Micro blading 6D ) -สักคิ้ว 6 มิติ + เฉดดิ้ง ( Micro blading 6D + shading )
-สักคิ้ว Combine ผสม ระหว่าง สไลด์ และ 6มิติ (Combine / Powder shading + Micro blading 6D )
-สักคิ้วเสี่ยงทาย 12 ทรงตามปีเกิด เสริมโหวเฮ้ง
-ออกแบบทรงคิ้ว ให้เข้ากับรูปหน้า -สักปาก สีสวย แก้ไขสีปาก ปากดำ ไม่ได้รูป
-สักขอบตาหวาน -แก้ไข , ลบคิ้ว ด้วยน้ำยาลบคิ้ว rejuvi จาก อเมริกา ปลอดภัย ไม่ทำลายผิว
ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ : 0652979855
Facebook : Pep-perfect Brows
Line : pepperlpz 
_____________________________________________
#สักคิ้ว #สักคิ้ว6มิติ #ช่างสักคิ้ว #คิ้วสไลด์ #ช่างสักคิ้วสไลด์สีฝุ่น #คิ้วสไลด์สีฝุ่นนครนายก #คิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้ว12ราศี #สักคิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้วเสริมโหงวเฮ้ง #eyesbrows #นครนายก #ช่างสักคิ้วนครนายก #สักปาก #ลบคิ้ว #เมโสหน้าใส #mesotherapy #tattooremover #rejuvi #permannentmakeup #powdershading #koreashading #combineshading #microblading #semipermanece #permanencemakeup
 •  6  0 25 October, 2018
 • (@pepp.pp) Instagram Profile @pepp.pp
 • Pep-Perfect Brows
 • PEP-PERFECT BROWS -สักคิ้ว สไลด์สีฝุ่น สไตล์เกาหลี (powder shading ) -สักคิ้ว 6 มิติ ( Micro blading 6D ) -สักคิ้ว 6 มิติ + เฉดดิ้ง ( Micro blading 6D + shading ) -สักคิ้ว Combine ผสม ระหว่าง สไลด์ และ 6มิติ (Combine / Powder shading + Micro blading 6D ) -สักคิ้วเสี่ยงทาย 12 ทรงตามปีเกิด เสริมโหวเฮ้ง -ออกแบบทรงคิ้ว ให้เข้ากับรูปหน้า -สักปาก สีสวย แก้ไขสีปาก ปากดำ ไม่ได้รูป -สักขอบตาหวาน -แก้ไข , ลบคิ้ว ด้วยน้ำยาลบคิ้ว rejuvi จาก อเมริกา ปลอดภัย ไม่ทำลายผิว ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ : 0652979855 Facebook : Pep-perfect Brows Line : pepperlpz _____________________________________________ #สักคิ้ว #สักคิ้ว6มิติ #ช่างสักคิ้ว #คิ้วสไลด์ #ช่างสักคิ้วสไลด์สีฝุ่น #คิ้วสไลด์สีฝุ่นนครนายก #คิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้ว12ราศี #สักคิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้วเสริมโหงวเฮ้ง #eyesbrows #นครนายก #ช่างสักคิ้วนครนายก #สักปาก #ลบคิ้ว #เมโสหน้าใส #mesotherapy #tattooremover #rejuvi #permannentmakeup #powdershading #koreashading #combineshading #microblading #semipermanece #permanentmakeup
 • PEP-PERFECT BROWS -สักคิ้ว สไลด์สีฝุ่น สไตล์เกาหลี (powder shading )
-สักคิ้ว 6 มิติ ( Micro blading 6D ) -สักคิ้ว 6 มิติ + เฉดดิ้ง ( Micro blading 6D + shading )
-สักคิ้ว Combine ผสม ระหว่าง สไลด์ และ 6มิติ (Combine / Powder shading + Micro blading 6D )
-สักคิ้วเสี่ยงทาย 12 ทรงตามปีเกิด เสริมโหวเฮ้ง
-ออกแบบทรงคิ้ว ให้เข้ากับรูปหน้า -สักปาก สีสวย แก้ไขสีปาก ปากดำ ไม่ได้รูป
-สักขอบตาหวาน -แก้ไข , ลบคิ้ว ด้วยน้ำยาลบคิ้ว rejuvi จาก อเมริกา ปลอดภัย ไม่ทำลายผิว
ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ : 0652979855
Facebook : Pep-perfect Brows
Line : pepperlpz 
_____________________________________________
#สักคิ้ว #สักคิ้ว6มิติ #ช่างสักคิ้ว #คิ้วสไลด์ #ช่างสักคิ้วสไลด์สีฝุ่น #คิ้วสไลด์สีฝุ่นนครนายก #คิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้ว12ราศี #สักคิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้วเสริมโหงวเฮ้ง #eyesbrows #นครนายก #ช่างสักคิ้วนครนายก #สักปาก #ลบคิ้ว #เมโสหน้าใส #mesotherapy #tattooremover #rejuvi #permannentmakeup #powdershading #koreashading #combineshading #microblading #semipermanece #permanentmakeup
 •  13  0 25 October, 2018
 • (@pepp.pp) Instagram Profile @pepp.pp
 • Pep-Perfect Brows
 • PEP-PERFECT BROWS -สักคิ้ว สไลด์สีฝุ่น สไตล์เกาหลี (powder shading ) -สักคิ้ว 6 มิติ ( Micro blading 6D ) -สักคิ้ว 6 มิติ + เฉดดิ้ง ( Micro blading 6D + shading ) -สักคิ้ว Combine ผสม ระหว่าง สไลด์ และ 6มิติ (Combine / Powder shading + Micro blading 6D ) -สักคิ้วเสี่ยงทาย 12 ทรงตามปีเกิด เสริมโหวเฮ้ง -ออกแบบทรงคิ้ว ให้เข้ากับรูปหน้า -สักปาก สีสวย แก้ไขสีปาก ปากดำ ไม่ได้รูป -สักขอบตาหวาน -แก้ไข , ลบคิ้ว ด้วยน้ำยาลบคิ้ว rejuvi จาก อเมริกา ปลอดภัย ไม่ทำลายผิว ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ : 0652979855 Facebook : Pep-perfect Brows Line : pepperlpz _____________________________________________ #สักคิ้ว #สักคิ้ว6มิติ #ช่างสักคิ้ว #คิ้วสไลด์ #ช่างสักคิ้วสไลด์สีฝุ่น #คิ้วสไลด์สีฝุ่นนครนายก #คิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้ว12ราศี #สักคิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้วเสริมโหงวเฮ้ง #eyesbrows #นครนายก #ช่างสักคิ้วนครนายก #สักปาก #ลบคิ้ว #เมโสหน้าใส #mesotherapy #tattooremover #rejuvi #permannentmakeup #powdershading #koreashading #combineshading #microblading #semipermanece #permanencemakeup
 • PEP-PERFECT BROWS -สักคิ้ว สไลด์สีฝุ่น สไตล์เกาหลี (powder shading )
-สักคิ้ว 6 มิติ ( Micro blading 6D ) -สักคิ้ว 6 มิติ + เฉดดิ้ง ( Micro blading 6D + shading )
-สักคิ้ว Combine ผสม ระหว่าง สไลด์ และ 6มิติ (Combine / Powder shading + Micro blading 6D )
-สักคิ้วเสี่ยงทาย 12 ทรงตามปีเกิด เสริมโหวเฮ้ง
-ออกแบบทรงคิ้ว ให้เข้ากับรูปหน้า -สักปาก สีสวย แก้ไขสีปาก ปากดำ ไม่ได้รูป
-สักขอบตาหวาน -แก้ไข , ลบคิ้ว ด้วยน้ำยาลบคิ้ว rejuvi จาก อเมริกา ปลอดภัย ไม่ทำลายผิว
ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ : 0652979855
Facebook : Pep-perfect Brows
Line : pepperlpz 
_____________________________________________
#สักคิ้ว #สักคิ้ว6มิติ #ช่างสักคิ้ว #คิ้วสไลด์ #ช่างสักคิ้วสไลด์สีฝุ่น #คิ้วสไลด์สีฝุ่นนครนายก #คิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้ว12ราศี #สักคิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้วเสริมโหงวเฮ้ง #eyesbrows #นครนายก #ช่างสักคิ้วนครนายก #สักปาก #ลบคิ้ว #เมโสหน้าใส #mesotherapy #tattooremover #rejuvi #permannentmakeup #powdershading #koreashading #combineshading #microblading #semipermanece #permanencemakeup
 •  10  0 25 October, 2018
 • (@pepp.pp) Instagram Profile @pepp.pp
 • Pep-Perfect Brows
 • PEP-PERFECT BROWS -สักคิ้ว สไลด์สีฝุ่น สไตล์เกาหลี (powder shading ) -สักคิ้ว 6 มิติ ( Micro blading 6D ) -สักคิ้ว 6 มิติ + เฉดดิ้ง ( Micro blading 6D + shading ) -สักคิ้ว Combine ผสม ระหว่าง สไลด์ และ 6มิติ (Combine / Powder shading + Micro blading 6D ) -สักคิ้วเสี่ยงทาย 12 ทรงตามปีเกิด เสริมโหวเฮ้ง -ออกแบบทรงคิ้ว ให้เข้ากับรูปหน้า -สักปาก สีสวย แก้ไขสีปาก ปากดำ ไม่ได้รูป -สักขอบตาหวาน -แก้ไข , ลบคิ้ว ด้วยน้ำยาลบคิ้ว rejuvi จาก อเมริกา ปลอดภัย ไม่ทำลายผิว ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ : 0652979855 Facebook : Pep-perfect Brows Line : pepperlpz _____________________________________________ #สักคิ้ว #สักคิ้ว6มิติ #ช่างสักคิ้ว #คิ้วสไลด์ #ช่างสักคิ้วสไลด์สีฝุ่น #คิ้วสไลด์สีฝุ่นนครนายก #คิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้ว12ราศี #สักคิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้วเสริมโหงวเฮ้ง #eyesbrows #นครนายก #ช่างสักคิ้วนครนายก #สักปาก #ลบคิ้ว #เมโสหน้าใส #mesotherapy #tattooremover #rejuvi #permannentmakeup #powdershading #koreashading #combineshading #microblading #semipermanece #permanentmakeup
 • PEP-PERFECT BROWS -สักคิ้ว สไลด์สีฝุ่น สไตล์เกาหลี (powder shading )
-สักคิ้ว 6 มิติ ( Micro blading 6D ) -สักคิ้ว 6 มิติ + เฉดดิ้ง ( Micro blading 6D + shading )
-สักคิ้ว Combine ผสม ระหว่าง สไลด์ และ 6มิติ (Combine / Powder shading + Micro blading 6D )
-สักคิ้วเสี่ยงทาย 12 ทรงตามปีเกิด เสริมโหวเฮ้ง
-ออกแบบทรงคิ้ว ให้เข้ากับรูปหน้า -สักปาก สีสวย แก้ไขสีปาก ปากดำ ไม่ได้รูป
-สักขอบตาหวาน -แก้ไข , ลบคิ้ว ด้วยน้ำยาลบคิ้ว rejuvi จาก อเมริกา ปลอดภัย ไม่ทำลายผิว
ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ : 0652979855
Facebook : Pep-perfect Brows
Line : pepperlpz 
_____________________________________________
#สักคิ้ว #สักคิ้ว6มิติ #ช่างสักคิ้ว #คิ้วสไลด์ #ช่างสักคิ้วสไลด์สีฝุ่น #คิ้วสไลด์สีฝุ่นนครนายก #คิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้ว12ราศี #สักคิ้วโหงวเฮ้ง #สักคิ้วเสริมโหงวเฮ้ง #eyesbrows #นครนายก #ช่างสักคิ้วนครนายก #สักปาก #ลบคิ้ว #เมโสหน้าใส #mesotherapy #tattooremover #rejuvi #permannentmakeup #powdershading #koreashading #combineshading #microblading #semipermanece #permanentmakeup
 •  16  0 25 October, 2018
 • (@microcollection2018) Instagram Profile @microcollection2018
 • Lovely mum . میکروبلیدینگ ابرو به روش فیبروز توسط خانم مریم مزین. #micropigmentation #microbladingartist #microblading #tatto #phibrows #permannentmakeup #میکروبلیدینگ#میکروپیگمنتشن#هاشور ابرو#ابرو#تتو#آرایش#آرایشگاه#آرایش دائم#فیبروز#هاشورابرو #هاشورابروميكروپيگمنتيشن #هاشور_ابرو #هاشورمویی #هاشور_مویی #میکروبلیدینگ_ابرو #میکروبلدینگ #تتو_زیبا #تتو_دائم #زیبایی#تتوابرو
 • Lovely mum .
میکروبلیدینگ ابرو به روش فیبروز توسط خانم مریم مزین. 
#micropigmentation#microbladingartist#microblading#tatto#phibrows#permannentmakeup 
#میکروبلیدینگ#میکروپیگمنتشن#هاشور ابرو#ابرو#تتو#آرایش#آرایشگاه#آرایش دائم#فیبروز#هاشورابرو #هاشورابروميكروپيگمنتيشن #هاشور_ابرو #هاشورمویی #هاشور_مویی #میکروبلیدینگ_ابرو #میکروبلدینگ #تتو_زیبا #تتو_دائم #زیبایی#تتوابرو
 •  27  10 24 October, 2018
 • (@_emma_brow) Instagram Profile @_emma_brow
 • Seoul, South Korea
 • >점막아이라인문신< 시술직후, #상봉역아이라인문신 #상봉반영구 . 엠마브로우 인스타보고 방문해주신 고객님, 눈썹이랑 아이라인 원하시는 디자인, 기법 대로 시술해드렸어요. . 자연눈썹문신 + 점막아이라인 문신 3시간 조금 안걸리고 마무리했습니다. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기 🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술 . 👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술) 👉 출장가능 (서울, 경기) . ⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 💛카톡아이디:  jjinga11 💛카톡 플러스친구:  엠마브로우 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . #상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신 #사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신 #눈썹반영구 #눈썹문신전후 #상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신 #상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신 #permannentmakeup #엠마브로우 . #선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f
 • >점막아이라인문신< 시술직후,
#상봉역아이라인문신 #상봉반영구
.
엠마브로우 인스타보고 방문해주신 고객님,
눈썹이랑 아이라인 원하시는 
디자인, 기법 대로 시술해드렸어요.
.
자연눈썹문신 + 점막아이라인 문신
3시간 조금 안걸리고 마무리했습니다.
.
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기
🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술
.
👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술)
👉 출장가능 (서울, 경기)
.
⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
💛카톡아이디:  jjinga11
💛카톡 플러스친구:  엠마브로우
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.
#상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신
#사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신
#눈썹반영구 #눈썹문신전후
#상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신
#상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신
#permannentmakeup #엠마브로우
.
#선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f
 •  29  0 24 October, 2018
 • (@_emma_brow) Instagram Profile @_emma_brow
 • Seoul, South Korea
 • >자연눈썹< 시술직후, #상봉역자연눈썹문신 #상봉반영구 . 엠마브로우 인스타보고 방문해주신 고객님, 눈썹이랑 아이라인 원하시는 디자인, 기법 대로 시술해드렸어요. . 자연눈썹문신 + 점막아이라인 문신 3시간 조금 안걸리고 마무리했습니다. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기 🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술 . 👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술) 👉 출장가능 (서울, 경기) . ⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 💛카톡아이디:  jjinga11 💛카톡 플러스친구:  엠마브로우 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . #상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신 #사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신 #눈썹반영구 #눈썹문신전후 #상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신 #상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신 #permannentmakeup #엠마브로우 . #선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f
 • >자연눈썹< 시술직후,
#상봉역자연눈썹문신 #상봉반영구
.
엠마브로우 인스타보고 방문해주신 고객님,
눈썹이랑 아이라인 원하시는
디자인, 기법 대로 시술해드렸어요.
.
자연눈썹문신 + 점막아이라인 문신
3시간 조금 안걸리고 마무리했습니다.
.
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기
🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술
.
👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술)
👉 출장가능 (서울, 경기)
.
⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
💛카톡아이디:  jjinga11
💛카톡 플러스친구:  엠마브로우
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.
#상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신
#사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신
#눈썹반영구 #눈썹문신전후
#상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신
#상봉동아이라인문신 #사가정아이라인문신 #면목역아이라인문신 #구리아이라인문신
#permannentmakeup #엠마브로우
.
#선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f
 •  29  0 24 October, 2018
 • (@microcollection2018) Instagram Profile @microcollection2018
 • #میکروپیگمنتیشن #میکروبیلدینگ #میکروبلیدینگ_ابرو #میکروبیلدینگ_ابرو #تتو #تتوی_دائم #تتوابرو #هاشور #هاشورابرو #هاشورابروميكروپيگمنتيشن #هاشور_ابرو #هاشور_مویی #هاشورظریف #هاشورکرکی
 • #میکروپیگمنتیشن #میکروبیلدینگ #میکروبلیدینگ_ابرو #میکروبیلدینگ_ابرو #تتو #تتوی_دائم #تتوابرو #هاشور #هاشورابرو #هاشورابروميكروپيگمنتيشن #هاشور_ابرو #هاشور_مویی #هاشورظریف #هاشورکرکی
 •  521  4 23 October, 2018

Advertisements

 • (@microcollection2018) Instagram Profile @microcollection2018
 • میکروبلیدینگ ابرو به روش فیبروز. ترمیم یک تا سه ماه. توسط خانم سارا مزین ۰۹۹۰۷۴۷۷۲۹۸ #تتو #تتوابرو #هاشور #هاشورابرو #هاشورابروميكروپيگمنتيشن #هاشور_ابرو #میکرو #میکروپیگمنتیشن #میکروبیلدینگ #میکروبلیدینگ_ابرو #میکروبیلدینگ_ابرو #فیبروز #فیبروزابرو #فیبروزآرتیست
 • میکروبلیدینگ ابرو به روش فیبروز. ترمیم یک تا سه ماه. توسط خانم سارا مزین 
۰۹۹۰۷۴۷۷۲۹۸
#تتو #تتوابرو #هاشور #هاشورابرو #هاشورابروميكروپيگمنتيشن #هاشور_ابرو #میکرو #میکروپیگمنتیشن #میکروبیلدینگ #میکروبلیدینگ_ابرو #میکروبیلدینگ_ابرو #فیبروز #فیبروزابرو #فیبروزآرتیست
 •  607  1 12 October, 2018
 • (@microcollection2018) Instagram Profile @microcollection2018
 • اهمیت فوق العاده ابرو بر زیبایی چهره😊
 • اهمیت فوق العاده ابرو بر زیبایی چهره😊
 •  15  2 2 hours ago
 • (@microcollection2018) Instagram Profile @microcollection2018
 • ورق بزنید. اصلاح و قرینه سازی ابرو با انجام میکروبلیدینگ به روش فیبروز توسط خانم سارا مزین. تلفن تماس:۰۹۹۰۷۴۷۷۲۹۸
 • ورق بزنید.
اصلاح و قرینه سازی ابرو با انجام میکروبلیدینگ به روش فیبروز توسط خانم سارا مزین. 
تلفن تماس:۰۹۹۰۷۴۷۷۲۹۸
 •  14  1 18 October, 2018
 • (@_emma_brow) Instagram Profile @_emma_brow
 • Seoul, South Korea
 • >자연눈썹< 시술직후, #상봉역눈썹문신 #상봉반영구 . 오늘 아버님이랑 같이 방문해주셨어요~ . 기존 눈썹 한쪽이 많이 내려와있어서 양쪽 대칭이 달랐었는데, 세심하게 양쪽 대칭맞추는 디자인 후에 어머님께 컨펌받고 진행했습니다~ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기 🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술 . 👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술) 👉 출장가능 (서울, 경기) . ⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 💛카톡아이디:  jjinga11 💛카톡 플러스친구:  엠마브로우 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . #상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신 #사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신 #눈썹반영구 #눈썹문신전후 #상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신 #어머니눈썹문신 #엄마눈썹문신 #permannentmakeup #엠마브로우 . #선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f
 • >자연눈썹< 시술직후,
#상봉역눈썹문신 #상봉반영구
.
오늘 아버님이랑 같이 방문해주셨어요~
.
기존 눈썹 한쪽이 많이 내려와있어서
양쪽 대칭이 달랐었는데,
세심하게 양쪽 대칭맞추는 디자인 후에 
어머님께 컨펌받고 진행했습니다~
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🌿 멸균처리된 일회용 바늘, 사용후 폐기
🌿 식약청 인증 받은 색소로 안전한 시술
.
👉 100% 예약제(1:1 맞춤시술)
👉 출장가능 (서울, 경기)
.
⏰ 월 요일~일 요일, 10 am~10 pm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
💛카톡아이디:  jjinga11
💛카톡 플러스친구:  엠마브로우
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.
#상봉눈썹문신 #망우눈썹문신 #면목동눈썹문신 #상봉동눈썹문신 #회기눈썹문신 #장안동눈썹문신
#사가정눈썹문신 #면목역눈썹문신 #구리눈썹문신 #자연눈썹문신
#눈썹반영구 #눈썹문신전후
#상봉자연눈썹문신 #자연눈썹문신
#어머니눈썹문신 #엄마눈썹문신
#permannentmakeup #엠마브로우
.
#선팔 #맞팔 #선팔맞팔 #선팔하면맞팔 #f4f
 •  23  0 17 October, 2018