#divchah Instagram Photos & Videos

divchah - 1 posts

  گزارش مختصر اکتشاف کامل غار دیوچاه دارکوه یا داراب کوه - سال ۹۳ ، برنامه مشترک گروه چکاد و دامون ساری

دهانه غار بر روی یالی با شیب ملایم در زیر تیغه ها و ضلع جنوب شرقی رشته کوه دارب کوه  قرار دارد که تا فاصله پنج متری نمی توان دهانه را رویت کرد . در کنار دهانه درختی رشد کرده که بصورت خوابیده روی دهانه را پوشانده است که البته می توان از همان درخت به عنوان کارگاه طبیعی و فرودی کاملا معلق بداخل غار استفاده کرد .

با فرود به داخل غار متوجه حضور کبوترهای زیادی می شوید که باید حواستان باشد که در هنگام فرود به لانه آنها صدمه ای وارد نکنید.

ابعاد کلی این چاه چه در قسمت اول ، میانی و انتها فرق چنانی ندارن ، قطر تقریبی آن به پنج متر میرسد که بعد از هفتاد متر فرود معلق به انتها خواهید رسید که در انتهای غار مخلوطی از گل و لایی ، سنگ ، فضولات کبوترها و آب می باشد که در ضلع جنوبی انتهای چاه شکافی در قسمتی از دیواره و کف وجود دارد که آب از آنجا خارج می شود که بدلیل باریک بودن امکان ادامه مسیر وجود ندارد و در مقابل دهانه کوچکی قرار دارد که شمارا به دخمه ای با قطر یک متر و ارتفاع پنج متر بشکل مخروط هدایت میکند.

#iran #mazandaran #sari #divchah #ghar #cave #chakad_sari #SariiraN
#ایران #مازندران #ساری #غار #دیوچاه #چکاد_ساری

  گزارش مختصر اکتشاف کامل غار دیوچاه دارکوه یا داراب کوه - سال ۹۳ ، برنامه مشترک گروه چکاد و دامون ساری

  دهانه غار بر روی یالی با شیب ملایم در زیر تیغه ها و ضلع جنوب شرقی رشته کوه دارب کوه  قرار دارد که تا فاصله پنج متری نمی توان دهانه را رویت کرد . در کنار دهانه درختی رشد کرده که بصورت خوابیده روی دهانه را پوشانده است که البته می توان از همان درخت به عنوان کارگاه طبیعی و فرودی کاملا معلق بداخل غار استفاده کرد .

  با فرود به داخل غار متوجه حضور کبوترهای زیادی می شوید که باید حواستان باشد که در هنگام فرود به لانه آنها صدمه ای وارد نکنید.

  ابعاد کلی این چاه چه در قسمت اول ، میانی و انتها فرق چنانی ندارن ، قطر تقریبی آن به پنج متر میرسد که بعد از هفتاد متر فرود معلق به انتها خواهید رسید که در انتهای غار مخلوطی از گل و لایی ، سنگ ، فضولات کبوترها و آب می باشد که در ضلع جنوبی انتهای چاه شکافی در قسمتی از دیواره و کف وجود دارد که آب از آنجا خارج می شود که بدلیل باریک بودن امکان ادامه مسیر وجود ندارد و در مقابل دهانه کوچکی قرار دارد که شمارا به دخمه ای با قطر یک متر و ارتفاع پنج متر بشکل مخروط هدایت میکند.

  #iran #mazandaran #sari #divchah #ghar #cave #chakad_sari #SariiraN
  #ایران #مازندران #ساری #غار #دیوچاه #چکاد_ساری

  374 15 17 April, 2018

Top #divchah posts

  گزارش مختصر اکتشاف کامل غار دیوچاه دارکوه یا داراب کوه - سال ۹۳ ، برنامه مشترک گروه چکاد و دامون ساری

دهانه غار بر روی یالی با شیب ملایم در زیر تیغه ها و ضلع جنوب شرقی رشته کوه دارب کوه  قرار دارد که تا فاصله پنج متری نمی توان دهانه را رویت کرد . در کنار دهانه درختی رشد کرده که بصورت خوابیده روی دهانه را پوشانده است که البته می توان از همان درخت به عنوان کارگاه طبیعی و فرودی کاملا معلق بداخل غار استفاده کرد .

با فرود به داخل غار متوجه حضور کبوترهای زیادی می شوید که باید حواستان باشد که در هنگام فرود به لانه آنها صدمه ای وارد نکنید.

ابعاد کلی این چاه چه در قسمت اول ، میانی و انتها فرق چنانی ندارن ، قطر تقریبی آن به پنج متر میرسد که بعد از هفتاد متر فرود معلق به انتها خواهید رسید که در انتهای غار مخلوطی از گل و لایی ، سنگ ، فضولات کبوترها و آب می باشد که در ضلع جنوبی انتهای چاه شکافی در قسمتی از دیواره و کف وجود دارد که آب از آنجا خارج می شود که بدلیل باریک بودن امکان ادامه مسیر وجود ندارد و در مقابل دهانه کوچکی قرار دارد که شمارا به دخمه ای با قطر یک متر و ارتفاع پنج متر بشکل مخروط هدایت میکند.

#iran #mazandaran #sari #divchah #ghar #cave #chakad_sari #SariiraN
#ایران #مازندران #ساری #غار #دیوچاه #چکاد_ساری

  گزارش مختصر اکتشاف کامل غار دیوچاه دارکوه یا داراب کوه - سال ۹۳ ، برنامه مشترک گروه چکاد و دامون ساری

  دهانه غار بر روی یالی با شیب ملایم در زیر تیغه ها و ضلع جنوب شرقی رشته کوه دارب کوه  قرار دارد که تا فاصله پنج متری نمی توان دهانه را رویت کرد . در کنار دهانه درختی رشد کرده که بصورت خوابیده روی دهانه را پوشانده است که البته می توان از همان درخت به عنوان کارگاه طبیعی و فرودی کاملا معلق بداخل غار استفاده کرد .

  با فرود به داخل غار متوجه حضور کبوترهای زیادی می شوید که باید حواستان باشد که در هنگام فرود به لانه آنها صدمه ای وارد نکنید.

  ابعاد کلی این چاه چه در قسمت اول ، میانی و انتها فرق چنانی ندارن ، قطر تقریبی آن به پنج متر میرسد که بعد از هفتاد متر فرود معلق به انتها خواهید رسید که در انتهای غار مخلوطی از گل و لایی ، سنگ ، فضولات کبوترها و آب می باشد که در ضلع جنوبی انتهای چاه شکافی در قسمتی از دیواره و کف وجود دارد که آب از آنجا خارج می شود که بدلیل باریک بودن امکان ادامه مسیر وجود ندارد و در مقابل دهانه کوچکی قرار دارد که شمارا به دخمه ای با قطر یک متر و ارتفاع پنج متر بشکل مخروط هدایت میکند.

  #iran #mazandaran #sari #divchah #ghar #cave #chakad_sari #SariiraN
  #ایران #مازندران #ساری #غار #دیوچاه #چکاد_ساری

  374 15 17 April, 2018