#book Instagram Photos & Videos

book - 40.1m posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  🍃📚🍃 "مولانا جلال الدّین محمّد خراسانی" پسری که نام‌آوری جهانی است امّا قسمتی از اندیشه خود را از پدر دانشمند، عارف و خطیبش وام گرفته است. ماجرای رسوخ اندیشه بهاءولد پدر حضرت مولانا در اندیشه خداوندگار مولانای شیرین سخن را در این نوشتار می‌آوریم:

دکتر کاظم محمّدی:
در صفحه‌ی ٢۴ و ٢۵ جلد اوّل از معارف بهاء ولد آمده:«باز با خود می‌اندیشیدم بدان که روح مِن معظِّم الله است و متفکّر کار الله است و می‌ورزد تا دوستی الله زیاده شود به هیچ وجهی نمی‌نمود که این احوال مَرضیّ الله باشد یا نی، الله الهام داد که هرگز دوستی از یک جانب نباشد دوّم تقریر گیر که روح کسی دیگر در بند دوستی تو باشد و در بند آن باشد که تا دوستی تو او را حاصل شود. آن‌گاه دوستی، قائم شود پس دانستم این کوشش من در محبّت الله، همه مرضی الله باشد». خوب مضمونی که دارد این است که در ماجرای عشق، یک ارتباط دو سویه است، دو طرفه است به قول مولانا هر چند که یک جا می‌گوید:

تا که از جانب معشوق نباشد کششی
ناله‌ی عاشق بی‌چاره به جایی نرسد

مولانا هم می‌گوید عشق دو طرفی است و یک طرفه شدنی نیست. و اگر در من جوشش عشقی نسبت به شما ایجاد شد یعنی این که غباری از عشق شما یا انواری از عشق شما نسبت به من در درونتان طالع یا ساطع شده؛ من بی این‌که بدانم کیفیت فیزیکی یا شیمیایی این چگونه هست به شما علاقمند می‌شوم. یک رابطه‌ی دوطرفه است هم زمان، امّا واسطه‌اش را ما نمی‌دانیم. مولانا همین مفهومی که پدر در معارف خود به کار گرفته را این گونه برای ما تحلیل می‌کند:

هیچ عاشق خود نباشد وصل جو 
که نه معشوقش بوَد جویای او
لیک عشق عاشقان تن زه کند 
عشق معشوقان خوش و فربه کند
چون در این دل برق مهر دوست جَست
اندر آن دل دوستی می‌دان که هست 
نام کتاب: #نقدحال_جلد۲ _بهاءولد،_سلطان‌العماء_بلخ
نویسنده: دکتر کاظم محمّدی
گروه: مثنوی پژوهی
نوبت چاپ: اول ۹۴
تعداد صفحات: ۱۹۰ صفحه
قطع: رقعی
بهاء: ۲۰۰۰۰ تومان
ناشر: نجم کبری

#دکتر_کاظم_محمدی
#انتشارات_نجم_کبری
#عرفان_تصوف

#book #booknerd #najmekobrapub

  🍃📚🍃 "مولانا جلال الدّین محمّد خراسانی" پسری که نام‌آوری جهانی است امّا قسمتی از اندیشه خود را از پدر دانشمند، عارف و خطیبش وام گرفته است. ماجرای رسوخ اندیشه بهاءولد پدر حضرت مولانا در اندیشه خداوندگار مولانای شیرین سخن را در این نوشتار می‌آوریم:

  دکتر کاظم محمّدی:
  در صفحه‌ی ٢۴ و ٢۵ جلد اوّل از معارف بهاء ولد آمده:«باز با خود می‌اندیشیدم بدان که روح مِن معظِّم الله است و متفکّر کار الله است و می‌ورزد تا دوستی الله زیاده شود به هیچ وجهی نمی‌نمود که این احوال مَرضیّ الله باشد یا نی، الله الهام داد که هرگز دوستی از یک جانب نباشد دوّم تقریر گیر که روح کسی دیگر در بند دوستی تو باشد و در بند آن باشد که تا دوستی تو او را حاصل شود. آن‌گاه دوستی، قائم شود پس دانستم این کوشش من در محبّت الله، همه مرضی الله باشد». خوب مضمونی که دارد این است که در ماجرای عشق، یک ارتباط دو سویه است، دو طرفه است به قول مولانا هر چند که یک جا می‌گوید:

  تا که از جانب معشوق نباشد کششی
  ناله‌ی عاشق بی‌چاره به جایی نرسد

  مولانا هم می‌گوید عشق دو طرفی است و یک طرفه شدنی نیست. و اگر در من جوشش عشقی نسبت به شما ایجاد شد یعنی این که غباری از عشق شما یا انواری از عشق شما نسبت به من در درونتان طالع یا ساطع شده؛ من بی این‌که بدانم کیفیت فیزیکی یا شیمیایی این چگونه هست به شما علاقمند می‌شوم. یک رابطه‌ی دوطرفه است هم زمان، امّا واسطه‌اش را ما نمی‌دانیم. مولانا همین مفهومی که پدر در معارف خود به کار گرفته را این گونه برای ما تحلیل می‌کند:

  هیچ عاشق خود نباشد وصل جو
  که نه معشوقش بوَد جویای او
  لیک عشق عاشقان تن زه کند
  عشق معشوقان خوش و فربه کند
  چون در این دل برق مهر دوست جَست
  اندر آن دل دوستی می‌دان که هست
  نام کتاب: #نقدحال_جلد۲ _بهاءولد،_سلطان‌العماء_بلخ
  نویسنده: دکتر کاظم محمّدی
  گروه: مثنوی پژوهی
  نوبت چاپ: اول ۹۴
  تعداد صفحات: ۱۹۰ صفحه
  قطع: رقعی
  بهاء: ۲۰۰۰۰ تومان
  ناشر: نجم کبری

  #دکتر_کاظم_محمدی
  #انتشارات_نجم_کبری
  #عرفان_تصوف

  #book #booknerd #najmekobrapub

  77 17 12 April, 2019

Advertisements

  #신규입고
-
#결혼없이함께산다는것
-
<결혼 없이 함께 산다는 것>은 실제 동거를 함께하고 있는 두 사람이 경험을 바탕으로 ‘결혼과 동거에 대한 유쾌하면서도 진지한 고민들’을 쓴 에세이집입니다. 
동거에 대한 경험적 글이 주를 이루고 있고, 중간 중간 결혼제도나 동거에 대한 실질적인 궁금증을 해결할 수 있는 ‘인터뷰 페이지’가 구성되어 있습니다.

인터뷰 페이지에는 독자분들께서 동거에 대해 궁금해하실만한 것들을 두 저자분께 질문드린 것에 대한 답이 적혀있습니다.

동거에 대한 좋지 않은 편견 혹은 궁금증들을 해소할 수 있을 것이라 기대합니다.
-
책 소개

이 책은 저자인 01과 91이 실제로 동거하며 쓴 기록들로 구성되어 있습니다. 결혼과 동거에 대한 유쾌하면서도 진지한 고민들이 솔직하게 녹아있는 에세이집입니다.

그냥 둘만 생각하기로 했다. 결혼이 우리 관계에 부담이 된다면 배제해도 상관없었다. 누구의 허락을 받지 못해도 우리는 서로를 가장 우선으로 생각하며 함께 살아갈 것. 사랑에 충실할 것. 그것이 우리의 약속이다. (본문 중에서)
-
저자 소개

01과 91은 함께 살아요
부부는 아니에요
-
목차

프롤로그 005
1부 - 고요를 풍요삼아 충만하게 015
2부 - 맞닿은 곳의 온도 051
3부 - 우리는 서로의 집이 되어 087
에필로그 121
-
#부산 #서면 #전포카페거리 #전포동카페거리 #책 #book #책방 #책맥 #동네책방 #독립서점 #서면책방 #북그러움 #bookgroum #부산독립서점 #독서모임 #영화모임 #북스타그램 #독립출판

  #신규입고
  -
  #결혼없이함께산다는것
  -
  <결혼 없이 함께 산다는 것>은 실제 동거를 함께하고 있는 두 사람이 경험을 바탕으로 ‘결혼과 동거에 대한 유쾌하면서도 진지한 고민들’을 쓴 에세이집입니다.
  동거에 대한 경험적 글이 주를 이루고 있고, 중간 중간 결혼제도나 동거에 대한 실질적인 궁금증을 해결할 수 있는 ‘인터뷰 페이지’가 구성되어 있습니다.

  인터뷰 페이지에는 독자분들께서 동거에 대해 궁금해하실만한 것들을 두 저자분께 질문드린 것에 대한 답이 적혀있습니다.

  동거에 대한 좋지 않은 편견 혹은 궁금증들을 해소할 수 있을 것이라 기대합니다.
  -
  책 소개

  이 책은 저자인 01과 91이 실제로 동거하며 쓴 기록들로 구성되어 있습니다. 결혼과 동거에 대한 유쾌하면서도 진지한 고민들이 솔직하게 녹아있는 에세이집입니다.

  그냥 둘만 생각하기로 했다. 결혼이 우리 관계에 부담이 된다면 배제해도 상관없었다. 누구의 허락을 받지 못해도 우리는 서로를 가장 우선으로 생각하며 함께 살아갈 것. 사랑에 충실할 것. 그것이 우리의 약속이다. (본문 중에서)
  -
  저자 소개

  01과 91은 함께 살아요
  부부는 아니에요
  -
  목차

  프롤로그 005
  1부 - 고요를 풍요삼아 충만하게 015
  2부 - 맞닿은 곳의 온도 051
  3부 - 우리는 서로의 집이 되어 087
  에필로그 121
  -
  #부산 #서면 #전포카페거리 #전포동카페거리 #책 #book #책방 #책맥 #동네책방 #독립서점 #서면책방 #북그러움 #bookgroum #부산독립서점 #독서모임 #영화모임 #북스타그램 #독립출판

  176 0 12 April, 2019
  .
.
クローズドサークルでの連続殺人。謎を解き
明かせるか!
驚異の新人デビュー作 ‼︎ 奇想とミステリーの
融合。新感覚ミステリー✨ 336ページ
.
.
斬新!今までにないストーリー✨ 
面白いしスラスラ読める。
だが なんか足りない。徐々に冷めていく自分…
.
◯◯が出てくるなんて… どうなんだろ。
あまりにもかけ離れた内容で現実味にかける。
引いてしまう。
.
比留子の台詞「ーあげない」 にはグッときた。
だが結局のめり込めないまま読了。
.
読後感は… 消化不良だったり… もうちょっと
掘り下げて欲しかったな。
.
.
屍人荘 の読み方 : しじんそう
#今村昌弘#本#小説#小説好き#ミステリー
#ミステリーが好き#読書#好きな時間#読了
#読書記録
#book#novel#novellover#mystery
#mysterylover#reading#liketime
#bookstagram

  .
  .
  クローズドサークルでの連続殺人。謎を解き
  明かせるか!
  驚異の新人デビュー作 ‼︎ 奇想とミステリーの
  融合。新感覚ミステリー✨ 336ページ
  .
  .
  斬新!今までにないストーリー✨
  面白いしスラスラ読める。
  だが なんか足りない。徐々に冷めていく自分…
  .
  ◯◯が出てくるなんて… どうなんだろ。
  あまりにもかけ離れた内容で現実味にかける。
  引いてしまう。
  .
  比留子の台詞「ーあげない」 にはグッときた。
  だが結局のめり込めないまま読了。
  .
  読後感は… 消化不良だったり… もうちょっと
  掘り下げて欲しかったな。
  .
  .
  屍人荘 の読み方 : しじんそう
  #今村昌弘 #本 #小説 #小説好き #ミステリー
  #ミステリーが好き #読書 #好きな時間 #読了
  #読書記録
  #book #novel #novellover #mystery
  #mysterylover #reading #liketime
  #bookstagram

  58 1 12 April, 2019
  Yeah! This! Clearly I have done life as a woman wrong. What unwritten rules? Consumed by them? #lipstickmoney

  Yeah! This! Clearly I have done life as a woman wrong. What unwritten rules? Consumed by them? #lipstickmoney

  9 3 12 April, 2019

Advertisements

  ・
こちらも発狂物でした😍💕
たまりません❤️ 日記らしいのですが
絵や文章、ちょっと色合いを確認してるようなページまで
とっても素敵なbookとなっていました📖


  こちらも発狂物でした😍💕
  たまりません❤️ 日記らしいのですが
  絵や文章、ちょっと色合いを確認してるようなページまで
  とっても素敵なbookとなっていました📖

  34 2 12 April, 2019
  @kitaby.id
@kitaby.id
@kitaby.id
.
.
Syarah Ushulus Sittah
Berat : 200gr 
Harga : Rp 24.000 (24K)
Penerbit : Al Qowam .
.
Order : Klik link di bio .

Enam hal yang di bahas di buku ini merupakan masalah fundamental dalam beragama, yaitu :

Apa itu tauhid dan syirik.
Perintah bersatu dan larangan berpecah-belah dalam beragama.
Kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin muslim.
Ilmu dan ulama, fikih dan ahli fikih, serta bagaimana mengenali ulama dan ahli fikih palsu.
Wali Allah dan bagaimana membedakan antara wali Allah sejati dan musuh Allah yang menyerupakan diri dengan wali.
Bantahan subhat orang-orang yang meninggalkan Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk mengikuti pendapat akal dan hawa nafsu. 
Buku ini merupakan uraian dari karya Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Ushul As-Sittah. Pengarang memaparkan enam prinsip tersebut, lalu memberikan uraian dan anotasi yang ditopang dengan dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah. 
Cocok dibaca dan dikaji oleh setiap muslim terutama dai dan penuntut ilmu. Agar mendapatkan pemahaman yang cukup tentang keenam persoalan mendasar di atas, serta alas an mengapa keenamnya penting dipahami..
.
.
#new #kitab #book #buku #bukubacaan #bukuislami #bacaanislami #hijrah #kajian #kajianislami #ngaji #muslim #muslimah #keluargaislami #syari #kajianustadz #yukngaji #busak #doa #dzikir #darulhaq #pustaka #pustakaarafah #pis #piu #media #mediacetak #ilmu #pasukannajah #kitabyid

  @kitaby.id
  @kitaby.id
  @kitaby.id
  .
  .
  Syarah Ushulus Sittah
  Berat : 200gr
  Harga : Rp 24.000 (24K)
  Penerbit : Al Qowam .
  .
  Order : Klik link di bio .

  Enam hal yang di bahas di buku ini merupakan masalah fundamental dalam beragama, yaitu :

  Apa itu tauhid dan syirik.
  Perintah bersatu dan larangan berpecah-belah dalam beragama.
  Kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin muslim.
  Ilmu dan ulama, fikih dan ahli fikih, serta bagaimana mengenali ulama dan ahli fikih palsu.
  Wali Allah dan bagaimana membedakan antara wali Allah sejati dan musuh Allah yang menyerupakan diri dengan wali.
  Bantahan subhat orang-orang yang meninggalkan Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk mengikuti pendapat akal dan hawa nafsu.
  Buku ini merupakan uraian dari karya Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Ushul As-Sittah. Pengarang memaparkan enam prinsip tersebut, lalu memberikan uraian dan anotasi yang ditopang dengan dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah.
  Cocok dibaca dan dikaji oleh setiap muslim terutama dai dan penuntut ilmu. Agar mendapatkan pemahaman yang cukup tentang keenam persoalan mendasar di atas, serta alas an mengapa keenamnya penting dipahami..
  .
  .
  #new #kitab #book #buku #bukubacaan #bukuislami #bacaanislami #hijrah #kajian #kajianislami #ngaji #muslim #muslimah #keluargaislami #syari #kajianustadz #yukngaji #busak #doa #dzikir #darulhaq #pustaka #pustakaarafah #pis #piu #media #mediacetak #ilmu #pasukannajah #kitabyid

  21 2 12 April, 2019
  Uno de los trabajos más “duros” del teólogo es la exégesis... que es interpretar del ”original” la idea “real”, de los que el escritor bíblico quizo trasmitirnos siendo inspirado por Dios... este manual Exégesis del Nuevo Testamento de Gordon Fee paso a paso te explica, dirige, enseña y exhorta para hacer una exégesis cómo se debe. recomendado! a quien quiera llevar su conocimiento bíblico a otros niveles. #teologia #book #libro #bookstagram #biblia

  Uno de los trabajos más “duros” del teólogo es la exégesis... que es interpretar del ”original” la idea “real”, de los que el escritor bíblico quizo trasmitirnos siendo inspirado por Dios... este manual Exégesis del Nuevo Testamento de Gordon Fee paso a paso te explica, dirige, enseña y exhorta para hacer una exégesis cómo se debe. recomendado! a quien quiera llevar su conocimiento bíblico a otros niveles. #teologia #book #libro #bookstagram #biblia

  26 0 12 April, 2019
  촤..하하하하 
어렸을 때 방 한쪽면을 
민음사 세계문학전집으로 꽉 채우는게 
꿈이었는데 
아직도 못 이뤗네ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

  촤..하하하하
  어렸을 때 방 한쪽면을
  민음사 세계문학전집으로 꽉 채우는게
  꿈이었는데
  아직도 못 이뤗네ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

  43 2 12 April, 2019
  Olá meus anjos, tudo bem? Eu espero que sim. 😊
.
Hoje eu vim com a resenha de um livro de ficção científica/fantasia.
.
172 horas na lua foi escrito por @lacktr e publicado pela @novo_conceito em 2015.
.
O ano é 2018 e a NASA se encontra planejando uma nova viagem para a Lua após cerca de cinco décadas desde que o homem pisou lá pela primeira vez.
Depois de muitos debates, a NASA emite um comunicado dizendo que 3 jovens sortudos poderiam estar indo para a Lua juntamente com outros astronautas.
Os três jovens sortudos se chamavam Mia, Midori e Antonie. Mia é norueguesa, porém não estava dando muita importância para essa oportunidade, mas um certo dia descobre que seus pais fizeram a sua inscrição e que ela foi selecionada para participar. Midori é uma japonesa que tem muita vontade de expandir os seus horizontes, porém seus pais são muito tradicionais então ela vê nessa viagem uma oportunidade de conseguir a sua tão sonhada independência. Antonie é francês, ele terminou recentemente o seu relacionamento então imagina que nessa viagem para a Lua uma chance de esquecer de vez a sua ex-namorada.
Após serem selecionados, os três vão para uma base de treinamento onde são instruídos sobre tudo o que irá acontecer na viagem, porém antes de partirem para a Lua coisas muito sinistras acontecem com eles, como se fosse um aviso para não irem.
A NASA tinha motivos para não ter enviado mais ninguém a Lua e escondia muito bem essas informações, colocando assim em risco a vida de todos a bordo.
.
#booklife #booklover #lifestyle #book #livro #livros #quotes #filme #filmes #resenha #amor #sinopse #amorler #leitura #inspiracao #instagram #instabook #viagem #lua #nasa

  Olá meus anjos, tudo bem? Eu espero que sim. 😊
  .
  Hoje eu vim com a resenha de um livro de ficção científica/fantasia.
  .
  172 horas na lua foi escrito por @lacktr e publicado pela @novo_conceito em 2015.
  .
  O ano é 2018 e a NASA se encontra planejando uma nova viagem para a Lua após cerca de cinco décadas desde que o homem pisou lá pela primeira vez.
  Depois de muitos debates, a NASA emite um comunicado dizendo que 3 jovens sortudos poderiam estar indo para a Lua juntamente com outros astronautas.
  Os três jovens sortudos se chamavam Mia, Midori e Antonie. Mia é norueguesa, porém não estava dando muita importância para essa oportunidade, mas um certo dia descobre que seus pais fizeram a sua inscrição e que ela foi selecionada para participar. Midori é uma japonesa que tem muita vontade de expandir os seus horizontes, porém seus pais são muito tradicionais então ela vê nessa viagem uma oportunidade de conseguir a sua tão sonhada independência. Antonie é francês, ele terminou recentemente o seu relacionamento então imagina que nessa viagem para a Lua uma chance de esquecer de vez a sua ex-namorada.
  Após serem selecionados, os três vão para uma base de treinamento onde são instruídos sobre tudo o que irá acontecer na viagem, porém antes de partirem para a Lua coisas muito sinistras acontecem com eles, como se fosse um aviso para não irem.
  A NASA tinha motivos para não ter enviado mais ninguém a Lua e escondia muito bem essas informações, colocando assim em risco a vida de todos a bordo.
  .
  #booklife #booklover #lifestyle #book #livro #livros #quotes #filme #filmes #resenha #amor #sinopse #amorler #leitura #inspiracao #instagram #instabook #viagem #lua #nasa

  57 0 12 April, 2019

Top #book posts

Advertisements

  Hey ihr Lieben! 💛
•
Welches Buch bzw. welche Reihe von Erin Watt hat euch am besten gefallen? ✨ Ich finde es super schwer zu entscheiden, da die Bücher alle absolut unterschiedlich, aber auch alle richtig toll sind! 🙏🏼 Daher finde ich es auch echt schade, dass demnächst erst mal kein neues Buch von den Autorinnen erscheint 😫
•
„When it’s real“ und „One small thing“ haben damals jedenfalls beide 5 Sterne von mir bekommen und waren sogar Jahreshighlights! 😍 Wie sieht es bei euch aus? 🤗
•
Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine tolle neue Woche! 💓
-
#erinwatt#paperprincess#whenitsreal#youngadult#piperverlag

  Hey ihr Lieben! 💛

  Welches Buch bzw. welche Reihe von Erin Watt hat euch am besten gefallen? ✨ Ich finde es super schwer zu entscheiden, da die Bücher alle absolut unterschiedlich, aber auch alle richtig toll sind! 🙏🏼 Daher finde ich es auch echt schade, dass demnächst erst mal kein neues Buch von den Autorinnen erscheint 😫

  „When it’s real“ und „One small thing“ haben damals jedenfalls beide 5 Sterne von mir bekommen und waren sogar Jahreshighlights! 😍 Wie sieht es bei euch aus? 🤗

  Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine tolle neue Woche! 💓
  -
  #erinwatt #paperprincess #whenitsreal #youngadult #piperverlag

  207 17 11 hours ago

Advertisements

  💫 Понять - значит почти принять. 💫
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 
Будущее, станция "МОАГ", на которой живут дети и роботы. Первые учатся, играют, общаются и соблюдают закон, вторые присматривают за ними и снабжают всем необходимым. Взрослых здесь нет, они на 3  уровне, и чтобы к ним попасть, тебе должно исполниться 15. Есть и ещё одна группа людей, так называемые "дети подзмелья", которые живут на самом нижнем уровне. Непонятно, почему они туда сбежали и эта тайна пугает. Как и то, что поговаривают - взрослых на станций нет. Нет и 3 уровня, а всех пятнадцатилетних убивают инъекцией. И кому же верить : странным детям, которые живут на первом уровне и воруют еду или добрым роботам, присматривающим за тобой.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 
Боялась, что это будет детская книга, но каково было моё удивление, когда я поняла, что этой книге нужно поставить чуть ли ее 16+. Потому что в ней есть жестокость. Не та, в которой льётся кровь (хотя это тоже было) а, скорее, человеческая жестокость. Это было довольно больно осозновать, и, думаю, если бы я сама была на "МОАГ" - то наверное бы слетела с катушек.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 
События в книге рассказываются с помощью двух девушек - Таис и Эмма. Как раз это меня немного смутило. Нет, не то, что рассказ ведётся от двух лиц, а то, что имена у героев довольно отличаются. В одной команде были Таис и Фёдор, Эмма и Коля. Это намёк на то, что если бы действия происходили на Земле - ребята были бы из разных стран, или автору просто понравились имена, или что?🤔 Я не придираюсь, просто этот факт правда меня очень смутил и мне впервые резало глаза.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 
Таис мне понравилась больше. Она может показаться жутко вредной и нахальной, но я в жизни сама такая (упс), поэтому мы с ней поняла друг друга почти с первой строчки. Не смотря на то, что иногда она могла переходить грань в словах или поступках, мне не хотелось её стукнуть хорошечно так об стену. Наооборот, я понимала её абсолютно во всём и знаете, это приятно.🙈 Она сильная, с таким же характером. А глава, в которой она спасала Фёдора - моя любимая.
⬇️⬇️⬇️

  💫 Понять - значит почти принять. 💫
  ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
  Будущее, станция "МОАГ", на которой живут дети и роботы. Первые учатся, играют, общаются и соблюдают закон, вторые присматривают за ними и снабжают всем необходимым. Взрослых здесь нет, они на 3  уровне, и чтобы к ним попасть, тебе должно исполниться 15. Есть и ещё одна группа людей, так называемые "дети подзмелья", которые живут на самом нижнем уровне. Непонятно, почему они туда сбежали и эта тайна пугает. Как и то, что поговаривают - взрослых на станций нет. Нет и 3 уровня, а всех пятнадцатилетних убивают инъекцией. И кому же верить : странным детям, которые живут на первом уровне и воруют еду или добрым роботам, присматривающим за тобой.
  ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
  Боялась, что это будет детская книга, но каково было моё удивление, когда я поняла, что этой книге нужно поставить чуть ли ее 16+. Потому что в ней есть жестокость. Не та, в которой льётся кровь (хотя это тоже было) а, скорее, человеческая жестокость. Это было довольно больно осозновать, и, думаю, если бы я сама была на "МОАГ" - то наверное бы слетела с катушек.
  ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
  События в книге рассказываются с помощью двух девушек - Таис и Эмма. Как раз это меня немного смутило. Нет, не то, что рассказ ведётся от двух лиц, а то, что имена у героев довольно отличаются. В одной команде были Таис и Фёдор, Эмма и Коля. Это намёк на то, что если бы действия происходили на Земле - ребята были бы из разных стран, или автору просто понравились имена, или что?🤔 Я не придираюсь, просто этот факт правда меня очень смутил и мне впервые резало глаза.
  ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
  Таис мне понравилась больше. Она может показаться жутко вредной и нахальной, но я в жизни сама такая (упс), поэтому мы с ней поняла друг друга почти с первой строчки. Не смотря на то, что иногда она могла переходить грань в словах или поступках, мне не хотелось её стукнуть хорошечно так об стену. Наооборот, я понимала её абсолютно во всём и знаете, это приятно.🙈 Она сильная, с таким же характером. А глава, в которой она спасала Фёдора - моя любимая.
  ⬇️⬇️⬇️

  182 11 14 hours ago
  Merhabalar, iyi pazarlar 🌹#okudumbitti ama ciğerim de yana yana söndü. İshak’ın babaannesi olsa kalbim acıdı değil ciğerim yandı derdi benim de yandığı gibi. İshak, Jülide, Nora, Nurten, Sefer, Nuran.. Uzun zamandır her sayfasında kendi benliğimde bastırdığım şeyleri açığa çıkaran bir şeyler okumamıştım. #düşerken sadece düşmedik bence okuyan herkes kendi geçmişine ışık hızıyla savruldu. Kendi güvenli bölgesini dikenli tellerle belirleyen arka tarafta kimsenin ayak basmadığı için zamanla patikaları kaybolmuş karanlık ormanı olan iki insanın İshak ve Jülide’nin muhteşem hikayesi. Kurgu demeye içim elvermiyor çünkü bu gerçekliğin ta kendisi. #tariktufan ‘a olan sevgimi saygımı bilen bilir. Tarık Tufan’ı her okuduğumda darmadağın oluşumun Jülideyi okurken kendimi tamı tamına buluşumun adı kurgu olamaz. Kurgusal gerçeklik belki ama asla kurgu değil. Kaç duygu çemberinde gittim geldim çemberin verdiği sirkülasyonla aynı duyguları yeniden yeniden yaşadım bilemiyorum. Kendini anlatmayı uzun zamandır bırakmış dünyaya yabancı hisseden herkes okumalı. Okumalıyız🍂 
#tariktufan #düşerken #profilkitap #book #books #bookstagram #bookstagramturkey #kitapönerisi #kimneokudu

  Merhabalar, iyi pazarlar 🌹 #okudumbitti ama ciğerim de yana yana söndü. İshak’ın babaannesi olsa kalbim acıdı değil ciğerim yandı derdi benim de yandığı gibi. İshak, Jülide, Nora, Nurten, Sefer, Nuran.. Uzun zamandır her sayfasında kendi benliğimde bastırdığım şeyleri açığa çıkaran bir şeyler okumamıştım. #düşerken sadece düşmedik bence okuyan herkes kendi geçmişine ışık hızıyla savruldu. Kendi güvenli bölgesini dikenli tellerle belirleyen arka tarafta kimsenin ayak basmadığı için zamanla patikaları kaybolmuş karanlık ormanı olan iki insanın İshak ve Jülide’nin muhteşem hikayesi. Kurgu demeye içim elvermiyor çünkü bu gerçekliğin ta kendisi. #tariktufan ‘a olan sevgimi saygımı bilen bilir. Tarık Tufan’ı her okuduğumda darmadağın oluşumun Jülideyi okurken kendimi tamı tamına buluşumun adı kurgu olamaz. Kurgusal gerçeklik belki ama asla kurgu değil. Kaç duygu çemberinde gittim geldim çemberin verdiği sirkülasyonla aynı duyguları yeniden yeniden yaşadım bilemiyorum. Kendini anlatmayı uzun zamandır bırakmış dünyaya yabancı hisseden herkes okumalı. Okumalıyız🍂
  #tariktufan #düşerken #profilkitap #book #books #bookstagram #bookstagramturkey #kitapönerisi #kimneokudu

  263 26 15 hours ago

Advertisements

  Buonasera cari lettori, oggi vi consigliamo un romanzo noir intrigante e dal finale inaspettato, che abbiamo molto apprezzato. Il titolo in questione è “Alla fine del viaggio” di Antonio Fusco edito da @giuntieditore .
Il giorno della vigilia del palio di San Jacopo non è un giorno di festa per Tommaso Casabona, commissario nella cittadina toscana di Valdenza: la moglie ha deciso di lasciarlo proprio quella sera, mentre i fuochi d’artificio incendiano il cielo sopra di loro. Ma non ha tempo per lasciarsi andare allo sconforto per la fine del loro amore, perché a riscuoterlo dai suoi problemi arriva una telefonata dalla centrale. È stato ritrovato il corpo di un uomo legato ad una sedia rotelle e investito da un treno. Chi è la vittima? Perché l’assassino ha scelto per lui una fine così plateale? Che sia una coincidenza che proprio in quel punto, 5 anni prima, è stato investito un ragazzo di 17 anni? 
Brancolando nel buio e nell’incertezza, Casabona e la sua squadra riescono, poco alla volta, ad unire i pezzi di questo intricato puzzle. Catapultati nel mondo del dark web, gli investigatori dovranno fare i conti con un assassino furbo e senza scrupoli che, muovendo le pedine a suo piacimento, ha dato inizio ad una partita di scacchi che non avrà vincitori...
Una scrittura lineare e ironica, molto suggestiva e coinvolgente. Antonio Fusco riesce a ricreare delle atmosfere dai toni cupi che rendono il lettore partecipe delle indagini, fornendogli tutti i tasselli per arrivare alla soluzione. Non avevamo letto nulla di questo autore prima d’ora, ma ci ha totalmente conquistate! Al punto che abbiamo intenzione di procurarci tutti gli altri suoi romanzi della serie che ha per protagonista il commissario Casabona 😍
Ringraziamo la casa editrice Giunti per averci inviato questo bel titolo ❤
#quotd Che ne pensate? Potrebbe piacervi? ❤️
—————————————
#book #bookish #bookstagram #bookblogger #bookreview #bookporn #bookworm #booklover #bookaholic #bookaddict #bookphotography #bookshelf #reading #coffee #breakfast #giuntieditore #allafinedelviaggio #antoniofusco #cherries #cherrie #noir #always2k19 #booklovershelp #sunday #reader #sweet #fruit #fruitporn #fruitphotography

  Buonasera cari lettori, oggi vi consigliamo un romanzo noir intrigante e dal finale inaspettato, che abbiamo molto apprezzato. Il titolo in questione è “Alla fine del viaggio” di Antonio Fusco edito da @giuntieditore .
  Il giorno della vigilia del palio di San Jacopo non è un giorno di festa per Tommaso Casabona, commissario nella cittadina toscana di Valdenza: la moglie ha deciso di lasciarlo proprio quella sera, mentre i fuochi d’artificio incendiano il cielo sopra di loro. Ma non ha tempo per lasciarsi andare allo sconforto per la fine del loro amore, perché a riscuoterlo dai suoi problemi arriva una telefonata dalla centrale. È stato ritrovato il corpo di un uomo legato ad una sedia rotelle e investito da un treno. Chi è la vittima? Perché l’assassino ha scelto per lui una fine così plateale? Che sia una coincidenza che proprio in quel punto, 5 anni prima, è stato investito un ragazzo di 17 anni?
  Brancolando nel buio e nell’incertezza, Casabona e la sua squadra riescono, poco alla volta, ad unire i pezzi di questo intricato puzzle. Catapultati nel mondo del dark web, gli investigatori dovranno fare i conti con un assassino furbo e senza scrupoli che, muovendo le pedine a suo piacimento, ha dato inizio ad una partita di scacchi che non avrà vincitori...
  Una scrittura lineare e ironica, molto suggestiva e coinvolgente. Antonio Fusco riesce a ricreare delle atmosfere dai toni cupi che rendono il lettore partecipe delle indagini, fornendogli tutti i tasselli per arrivare alla soluzione. Non avevamo letto nulla di questo autore prima d’ora, ma ci ha totalmente conquistate! Al punto che abbiamo intenzione di procurarci tutti gli altri suoi romanzi della serie che ha per protagonista il commissario Casabona 😍
  Ringraziamo la casa editrice Giunti per averci inviato questo bel titolo ❤
  #quotd Che ne pensate? Potrebbe piacervi? ❤️
  —————————————
  #book #bookish #bookstagram #bookblogger #bookreview #bookporn #bookworm #booklover #bookaholic #bookaddict #bookphotography #bookshelf #reading #coffee #breakfast #giuntieditore #allafinedelviaggio #antoniofusco #cherries #cherrie #noir #always2k19 #booklovershelp #sunday #reader #sweet #fruit #fruitporn #fruitphotography

  356 42 10 hours ago
  NİLGÜN DAĞ | AYLAK KELİMELER
▪️ Gönül: Ferman dinlemeyen başına buyruk bir alemdir.
▪️ Şiir: Envaiçeşit duyguya göç ettiren, zamanı ve hisleri üst üste yığan, zihnindeki dikkate karışan bir sestir.
▪️ Güç: Gücün ve güç sahibinin peşine takılmak, Türkiye'de sosyolojik bir hakikattir; her sahada ve her ortamda geçerli yegane ölçüttür.
▪️ Yüz: Bir duygu müzesidir... Sayısız mimiğe sahne olan bir coğrafyadır.
▪️ Özlem: Gönlün ve ruhun o şeye karşı olan yoğun açlığıdır.
▪️ Adalet: Adalet çökmüş olacak ki kendini bağıranımız çok...
▪️ Beklemek: Cemal Süreya'nın tespitine göre gövde kazanmasıdır zamanın; ya erken gelip bulamamaktır ya da geç kalıp yetişememek.
▪️ Annelik: Koşulsuz ve mesafesiz sevginin ilk ve tek mekanıdır.
▪️ Duygu: Duygu repertuarınızda hangileri var? Duygu müzenizdeki en yoğun duygu hangisi? Hangi duyguya daha çok aitsiniz?
-Görmezden gelinmiş, ihmal edilmiş, işlenmemiş ham duygular?
-Düşüncelerle kucaklaşmayan duygular?
-Hayatın ritmine yetişemeyen duygular?
-Değersizlik duygusu?
-Büyük bir savlet duygusu?
-Ben duygusu?
...
🌸 Hayatta iç içe olduğumuz birçok kavrama yazarın bakışıyla,fikirleri ve alıntılarıyla tekrardan bakma fırsatı bulabileceğiniz, çoğu kelimeyi yeniden anlamlandıracağınız hatta yeni kelimeler öğreneceğiniz bir kitap..
🌸Öğretmenimin kitabı olduğundan daha heyecanla ve özenle okudum, onun sesiyle okudum çoğu yeri.
🌸Kelimelerin açıklaması yukarıdaki kadar kısa değil, sadece bir kısmını yazabildim.. Okumanızı tavsiye ederim, iyi geceler💁🏻‍♀️
#aylakkelimeler

  NİLGÜN DAĞ | AYLAK KELİMELER
  ▪️ Gönül: Ferman dinlemeyen başına buyruk bir alemdir.
  ▪️ Şiir: Envaiçeşit duyguya göç ettiren, zamanı ve hisleri üst üste yığan, zihnindeki dikkate karışan bir sestir.
  ▪️ Güç: Gücün ve güç sahibinin peşine takılmak, Türkiye'de sosyolojik bir hakikattir; her sahada ve her ortamda geçerli yegane ölçüttür.
  ▪️ Yüz: Bir duygu müzesidir... Sayısız mimiğe sahne olan bir coğrafyadır.
  ▪️ Özlem: Gönlün ve ruhun o şeye karşı olan yoğun açlığıdır.
  ▪️ Adalet: Adalet çökmüş olacak ki kendini bağıranımız çok...
  ▪️ Beklemek: Cemal Süreya'nın tespitine göre gövde kazanmasıdır zamanın; ya erken gelip bulamamaktır ya da geç kalıp yetişememek.
  ▪️ Annelik: Koşulsuz ve mesafesiz sevginin ilk ve tek mekanıdır.
  ▪️ Duygu: Duygu repertuarınızda hangileri var? Duygu müzenizdeki en yoğun duygu hangisi? Hangi duyguya daha çok aitsiniz?
  -Görmezden gelinmiş, ihmal edilmiş, işlenmemiş ham duygular?
  -Düşüncelerle kucaklaşmayan duygular?
  -Hayatın ritmine yetişemeyen duygular?
  -Değersizlik duygusu?
  -Büyük bir savlet duygusu?
  -Ben duygusu?
  ...
  🌸 Hayatta iç içe olduğumuz birçok kavrama yazarın bakışıyla,fikirleri ve alıntılarıyla tekrardan bakma fırsatı bulabileceğiniz, çoğu kelimeyi yeniden anlamlandıracağınız hatta yeni kelimeler öğreneceğiniz bir kitap..
  🌸Öğretmenimin kitabı olduğundan daha heyecanla ve özenle okudum, onun sesiyle okudum çoğu yeri.
  🌸Kelimelerin açıklaması yukarıdaki kadar kısa değil, sadece bir kısmını yazabildim.. Okumanızı tavsiye ederim, iyi geceler💁🏻‍♀️
  #aylakkelimeler

  108 6 8 hours ago