# Instagram Photos & Videos

- 5.8m posts

  #ไม่ควรคบคนบ้า
๑๔๔.
อากิณฺโณปิ อสพฺภีธ, อสํสฏฺโฐว ภทฺทโก;
พหุนา สนฺนชาเตน, คจฺเฉ น อุมฺมตฺตเกน.

ในโลกนี้ คนดีแม้ปะปนกับพวกคนชั่ว
ก็มิได้คลุกคลีกับคนชั่วเหล่านั้นเลย
และจะไม่คบคนบ้าที่ใกล้ชิดตนด้วย. (#ธรรมนีติ สุชนกถา ๑๔๔, #มหารหนีติ ๕๐, #กวิทัปปณนีติ ๒๐๕) ………………….
ศัพท์น่ารู้ :

#อากิณฺโณปิ ตัดบทเป็น อากิณฺโณ+อปิ, อากิณฺโณ (ระคนกัน, ปนกัน, เกลื่อนกล่น) อา+√กิร+ต > อากิณฺณ+สิ, แปลง ต ปัจจัยเป็น อิณฺณ และ ลบที่สุดธาตุ § ตราทีหิ อิณฺโณ. (รู ๖๑๖) ส่วน อปิ (แม้, ถึงจะ) เป็นอุปสัค หรือ หรือนิบาต ก็มี
#อสพฺภีธ ตัดบทเป็น อสพฺภิ+อิธ (อสัตบุรุษ +ในโลกนี้), อสพฺภิ = อสนฺเตหิ (อสัตบุรุษ, คนชั่ว ท.) อสนฺต+หิ, ส่วน อิธ แปลว่า ใน....นี้, ในโลกนี้. มาจาก อิม+ธ ปัจจัยในอรรถสัตตมีวิภัตติได้บ้าง § อิมสฺมา หธา จ. (รู ๒๗๔), แปลง อิม เป็น อิ § อิมสฺสิ ถํ-ทานิ-ห-โต-เธสุ จ. (รู ๒๖๕). #อสํสฏฺโฐว ตัดบทเป็น อสํสฏฺโฐ+เอว (หรืออาจเป็น +อิว ?) อสํสฏฺโฐ (เกี่ยวข้อง, คลุกคลี) อสํสฏฺฐ+สิ, เอว (นั้นเทียว, เท่านัน, แท้) นิบาตบอกความเจาะจง 
#ภทฺทโก (เจริญ, ดี, สง่างาม) ภทฺทก+สิ

#พหุนา (มากมาย, บ่อยครั้ง) พหุ+นา 
#สนฺนชาเตน (ใกล้ชิด, ใกล้เคียง) สนฺนชาต+นา, สองศัพท์นี้อาจเป็นสนธิกันเป็น พหุนาสนฺนชาเตน แยกบทเป็น พหุนา+อาสนฺนชาเตน เพราะ อาสนฺน แปลว่า ใกล้ชิด, ใกล้เคียง 
#คจฺเฉ (พึงไป, ควรไป) √คมุ+อ+เอยฺย ภูวาทิคณะ กัตตุวาจก
#น (ไม่, หามิได้) เป็นนิบาต, น คจฺเฉ แปลว่า ไม่ควรไป, ไม่พึงไป
#อุมฺมตฺตเกน (คนบ้า, คนวิกลจริต) อุมฺมตฺตก+นา ในมหารหนีติ เป็น นุมฺมตฺตเกนิธ ตัดบทเป็น น+อุมฺมตฺตเกน+อิธ, ส่วนในกวิทัปปณนีติ เป็น อุพฺพตฺเตนิธ ตัดบทเป็น อุพฺพตฺเตน+อิธ. ……………………. อีกสำนวนหนึ่งจาก โลกนีติไตรพากย์ ของ เสฐียรโกเศศ-นาคประทีป ท่านแปลไว้น่าฟัง ดังนี้ ผู้ที่มั่งคั่งแต่มิใช่คนดี ถึงจะคลุกคลีด้วยก็ไม่สนิทสนม
คนบ้าแม้จะใกล้เจียนตัว ก็อย่าพึงเข้าไปหา. ….. อีกสำนวนหนึ่ง จากราชนีติ ธรรมนีติ โดย นายทอง หงศ์ลดารมภ์ (มหากิม) ท่านแปลไว้น่าฟัง ดังนี้... คนที่มั่งคั่งคงมิใช่คนดี
ถึงจะคลุกคลีด้วยก็ไม่สนิทสนม
คนบ้าแม้จะใกล้ติดตัว
ก็ไม่ควรเข้าไปหาเด็ดขาด. …………………………….

  #ไม ่ควรคบคนบ้า
  ๑๔๔.
  อากิณฺโณปิ อสพฺภีธ, อสํสฏฺโฐว ภทฺทโก;
  พหุนา สนฺนชาเตน, คจฺเฉ น อุมฺมตฺตเกน.

  ในโลกนี้ คนดีแม้ปะปนกับพวกคนชั่ว
  ก็มิได้คลุกคลีกับคนชั่วเหล่านั้นเลย
  และจะไม่คบคนบ้าที่ใกล้ชิดตนด้วย. ( #ธรรมน ีติ สุชนกถา ๑๔๔, #มหารหน ีติ ๕๐, #กว ิทัปปณนีติ ๒๐๕) ………………….
  ศัพท์น่ารู้ :

  #อาก ิณฺโณปิ ตัดบทเป็น อากิณฺโณ+อปิ, อากิณฺโณ (ระคนกัน, ปนกัน, เกลื่อนกล่น) อา+√กิร+ต > อากิณฺณ+สิ, แปลง ต ปัจจัยเป็น อิณฺณ และ ลบที่สุดธาตุ § ตราทีหิ อิณฺโณ. (รู ๖๑๖) ส่วน อปิ (แม้, ถึงจะ) เป็นอุปสัค หรือ หรือนิบาต ก็มี
  #อสพ ฺภีธ ตัดบทเป็น อสพฺภิ+อิธ (อสัตบุรุษ +ในโลกนี้), อสพฺภิ = อสนฺเตหิ (อสัตบุรุษ, คนชั่ว ท.) อสนฺต+หิ, ส่วน อิธ แปลว่า ใน....นี้, ในโลกนี้. มาจาก อิม+ธ ปัจจัยในอรรถสัตตมีวิภัตติได้บ้าง § อิมสฺมา หธา จ. (รู ๒๗๔), แปลง อิม เป็น อิ § อิมสฺสิ ถํ-ทานิ-ห-โต-เธสุ จ. (รู ๒๖๕). #อส ํสฏฺโฐว ตัดบทเป็น อสํสฏฺโฐ+เอว (หรืออาจเป็น +อิว ?) อสํสฏฺโฐ (เกี่ยวข้อง, คลุกคลี) อสํสฏฺฐ+สิ, เอว (นั้นเทียว, เท่านัน, แท้) นิบาตบอกความเจาะจง
  #ภท ฺทโก (เจริญ, ดี, สง่างาม) ภทฺทก+สิ

  #พห ุนา (มากมาย, บ่อยครั้ง) พหุ+นา
  #สน ฺนชาเตน (ใกล้ชิด, ใกล้เคียง) สนฺนชาต+นา, สองศัพท์นี้อาจเป็นสนธิกันเป็น พหุนาสนฺนชาเตน แยกบทเป็น พหุนา+อาสนฺนชาเตน เพราะ อาสนฺน แปลว่า ใกล้ชิด, ใกล้เคียง
  #คจ ฺเฉ (พึงไป, ควรไป) √คมุ+อ+เอยฺย ภูวาทิคณะ กัตตุวาจก
  #น (ไม่, หามิได้) เป็นนิบาต, น คจฺเฉ แปลว่า ไม่ควรไป, ไม่พึงไป
  #อ ุมฺมตฺตเกน (คนบ้า, คนวิกลจริต) อุมฺมตฺตก+นา ในมหารหนีติ เป็น นุมฺมตฺตเกนิธ ตัดบทเป็น น+อุมฺมตฺตเกน+อิธ, ส่วนในกวิทัปปณนีติ เป็น อุพฺพตฺเตนิธ ตัดบทเป็น อุพฺพตฺเตน+อิธ. ……………………. อีกสำนวนหนึ่งจาก โลกนีติไตรพากย์ ของ เสฐียรโกเศศ-นาคประทีป ท่านแปลไว้น่าฟัง ดังนี้ ผู้ที่มั่งคั่งแต่มิใช่คนดี ถึงจะคลุกคลีด้วยก็ไม่สนิทสนม
  คนบ้าแม้จะใกล้เจียนตัว ก็อย่าพึงเข้าไปหา. ….. อีกสำนวนหนึ่ง จากราชนีติ ธรรมนีติ โดย นายทอง หงศ์ลดารมภ์ (มหากิม) ท่านแปลไว้น่าฟัง ดังนี้... คนที่มั่งคั่งคงมิใช่คนดี
  ถึงจะคลุกคลีด้วยก็ไม่สนิทสนม
  คนบ้าแม้จะใกล้ติดตัว
  ก็ไม่ควรเข้าไปหาเด็ดขาด. …………………………….

  3 0 4 hours ago
  ผมรอคุยกะคุณอยู่นะ #น

  ผมรอคุยกะคุณอยู่นะ #น

  4 0 4 hours ago
  CONVERSE ALL STAR CHUCK 1970’ #สีใหม่ล่าสุด (ผลิตเวียดนาม) #ผลิตรอบเดียว ❤ จัดโปรลดราคาพิเศษ❤
ราคา 2,900. เหลือ 2,700บาท
Size 4,5,6,7,8,9,10,11
สี เทา 🏢 👉 ร้าน KR✪N ฟิวเจอร์รังสิตชั้น 3
☎️👉02-9580011 ต่อ 11675
💯👉 สามารถเปลี่ยนเบอร์รองเท้าได้ค่ะ
📬 👉 Inbox: m.me/258907204229361
✅ 👉 http://line.me/ti/p/~123KRON1
📮 👉 ส่ง EMS - เคอรี่ 💻 👉 อัลบั้ม เวป👉👉👉https://shopee.co.th/kron_converse

เพจ kron converse vans
เพจ kron ฟิวเจอร์รังสิต
เพจ KRON
เฟส เถลิงศักดิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ IG kron_converse_vans

สนใจสินค้าแท้ซื้อกับเราได้เลยค่ะ
SHOP CONVERSE KRON
ร้าน KRON ฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 3 
#converseallstar #converseclassic #jack #jackpurcell #jacket #converse #conversethailand #conversejackpurcell #converseallstar #jackpurcell #jack #vansthailand #vansoldskool #oldskool#vansslipon #vansera #ฟิวเจอร์รังสิต#นักศึกษา #นักเรียน #รองเท้าพร้อมส่ง #รองเท้าผ้าใบ #รองเท้าแฟชั่น #รองเท้า#น #ราคานักเรียน #รองเท้าแฟชั่นราคาถูก #kronconversevans #ผลิตครั้งเดียว #chucktaylor1970s

  CONVERSE ALL STAR CHUCK 1970’ #ส ีใหม่ล่าสุด (ผลิตเวียดนาม) #ผล ิตรอบเดียว ❤ จัดโปรลดราคาพิเศษ❤
  ราคา 2,900. เหลือ 2,700บาท
  Size 4,5,6,7,8,9,10,11
  สี เทา 🏢 👉 ร้าน KR✪N ฟิวเจอร์รังสิตชั้น 3
  ☎️👉02-9580011 ต่อ 11675
  💯👉 สามารถเปลี่ยนเบอร์รองเท้าได้ค่ะ
  📬 👉 Inbox: m.me/258907204229361
  ✅ 👉 http://line.me/ti/p/~123KRON1
  📮 👉 ส่ง EMS - เคอรี่ 💻 👉 อัลบั้ม เวป👉👉👉https://shopee.co.th/kron_converse

  เพจ kron converse vans
  เพจ kron ฟิวเจอร์รังสิต
  เพจ KRON
  เฟส เถลิงศักดิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ IG kron_converse_vans

  สนใจสินค้าแท้ซื้อกับเราได้เลยค่ะ
  SHOP CONVERSE KRON
  ร้าน KRON ฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 3
  #converseallstar #converseclassic #jack #jackpurcell #jacket #converse #conversethailand #conversejackpurcell #converseallstar #jackpurcell #jack #vansthailand #vansoldskool #oldskool #vansslipon #vansera #ฟ ิวเจอร์รังสิต #น ักศึกษา #น ักเรียน #รองเท ้าพร้อมส่ง #รองเท ้าผ้าใบ #รองเท ้าแฟชั่น #รองเท ้า #น #ราคาน ักเรียน #รองเท ้าแฟชั่นราคาถูก #kronconversevans #ผล ิตครั้งเดียว #chucktaylor1970s

  17 0 16 hours ago
  CONVERSE ALL STAR CHUCK 1970’ #สีใหม่ล่าสุด (ผลิตเวียดนาม) #ผลิตรอบเดียว ❤ จัดโปรลดราคาพิเศษ❤
ราคา 2,900. เหลือ 2,700บาท
Size 4,5,6,7,8,9,10,11
สี เทา 🏢 👉 ร้าน KR✪N ฟิวเจอร์รังสิตชั้น 3
☎️👉02-9580011 ต่อ 11675
💯👉 สามารถเปลี่ยนเบอร์รองเท้าได้ค่ะ
📬 👉 Inbox: m.me/258907204229361
✅ 👉 http://line.me/ti/p/~123KRON1
📮 👉 ส่ง EMS - เคอรี่ 💻 👉 อัลบั้ม เวป👉👉👉https://shopee.co.th/kron_converse

เพจ kron converse vans
เพจ kron ฟิวเจอร์รังสิต
เพจ KRON
เฟส เถลิงศักดิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ IG kron_converse_vans

สนใจสินค้าแท้ซื้อกับเราได้เลยค่ะ
SHOP CONVERSE KRON
ร้าน KRON ฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 3 
#converseallstar #converseclassic #jack #jackpurcell #jacket #converse #conversethailand #conversejackpurcell #converseallstar #jackpurcell #jack #vansthailand #vansoldskool #oldskool#vansslipon #vansera #ฟิวเจอร์รังสิต#นักศึกษา #นักเรียน #รองเท้าพร้อมส่ง #รองเท้าผ้าใบ #รองเท้าแฟชั่น #รองเท้า#น #ราคานักเรียน #รองเท้าแฟชั่นราคาถูก #kronconversevans #ผลิตครั้งเดียว #chucktaylor1970s

  CONVERSE ALL STAR CHUCK 1970’ #ส ีใหม่ล่าสุด (ผลิตเวียดนาม) #ผล ิตรอบเดียว ❤ จัดโปรลดราคาพิเศษ❤
  ราคา 2,900. เหลือ 2,700บาท
  Size 4,5,6,7,8,9,10,11
  สี เทา 🏢 👉 ร้าน KR✪N ฟิวเจอร์รังสิตชั้น 3
  ☎️👉02-9580011 ต่อ 11675
  💯👉 สามารถเปลี่ยนเบอร์รองเท้าได้ค่ะ
  📬 👉 Inbox: m.me/258907204229361
  ✅ 👉 http://line.me/ti/p/~123KRON1
  📮 👉 ส่ง EMS - เคอรี่ 💻 👉 อัลบั้ม เวป👉👉👉https://shopee.co.th/kron_converse

  เพจ kron converse vans
  เพจ kron ฟิวเจอร์รังสิต
  เพจ KRON
  เฟส เถลิงศักดิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ IG kron_converse_vans

  สนใจสินค้าแท้ซื้อกับเราได้เลยค่ะ
  SHOP CONVERSE KRON
  ร้าน KRON ฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 3
  #converseallstar #converseclassic #jack #jackpurcell #jacket #converse #conversethailand #conversejackpurcell #converseallstar #jackpurcell #jack #vansthailand #vansoldskool #oldskool #vansslipon #vansera #ฟ ิวเจอร์รังสิต #น ักศึกษา #น ักเรียน #รองเท ้าพร้อมส่ง #รองเท ้าผ้าใบ #รองเท ้าแฟชั่น #รองเท ้า #น #ราคาน ักเรียน #รองเท ้าแฟชั่นราคาถูก #kronconversevans #ผล ิตครั้งเดียว #chucktaylor1970s

  14 0 16 hours ago
  CONVERSE ALL STAR CHUCK 1970’ #สีใหม่ล่าสุด (ผลิตเวียดนาม) #ผลิตรอบเดียว ❤ จัดโปรลดราคาพิเศษ❤
ราคา 2,900. เหลือ 2,700บาท
Size 4,5,6,7,8,9,10,11
สี เทา 🏢 👉 ร้าน KR✪N ฟิวเจอร์รังสิตชั้น 3
☎️👉02-9580011 ต่อ 11675
💯👉 สามารถเปลี่ยนเบอร์รองเท้าได้ค่ะ
📬 👉 Inbox: m.me/258907204229361
✅ 👉 http://line.me/ti/p/~123KRON1
📮 👉 ส่ง EMS - เคอรี่ 💻 👉 อัลบั้ม เวป👉👉👉https://shopee.co.th/kron_converse

เพจ kron converse vans
เพจ kron ฟิวเจอร์รังสิต
เพจ KRON
เฟส เถลิงศักดิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ IG kron_converse_vans

สนใจสินค้าแท้ซื้อกับเราได้เลยค่ะ
SHOP CONVERSE KRON
ร้าน KRON ฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 3 
#converseallstar #converseclassic #jack #jackpurcell #jacket #converse #conversethailand #conversejackpurcell #converseallstar #jackpurcell #jack #vansthailand #vansoldskool #oldskool#vansslipon #vansera #ฟิวเจอร์รังสิต#นักศึกษา #นักเรียน #รองเท้าพร้อมส่ง #รองเท้าผ้าใบ #รองเท้าแฟชั่น #รองเท้า#น #ราคานักเรียน #รองเท้าแฟชั่นราคาถูก #kronconversevans #ผลิตครั้งเดียว #chucktaylor1970s

  CONVERSE ALL STAR CHUCK 1970’ #ส ีใหม่ล่าสุด (ผลิตเวียดนาม) #ผล ิตรอบเดียว ❤ จัดโปรลดราคาพิเศษ❤
  ราคา 2,900. เหลือ 2,700บาท
  Size 4,5,6,7,8,9,10,11
  สี เทา 🏢 👉 ร้าน KR✪N ฟิวเจอร์รังสิตชั้น 3
  ☎️👉02-9580011 ต่อ 11675
  💯👉 สามารถเปลี่ยนเบอร์รองเท้าได้ค่ะ
  📬 👉 Inbox: m.me/258907204229361
  ✅ 👉 http://line.me/ti/p/~123KRON1
  📮 👉 ส่ง EMS - เคอรี่ 💻 👉 อัลบั้ม เวป👉👉👉https://shopee.co.th/kron_converse

  เพจ kron converse vans
  เพจ kron ฟิวเจอร์รังสิต
  เพจ KRON
  เฟส เถลิงศักดิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ IG kron_converse_vans

  สนใจสินค้าแท้ซื้อกับเราได้เลยค่ะ
  SHOP CONVERSE KRON
  ร้าน KRON ฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 3
  #converseallstar #converseclassic #jack #jackpurcell #jacket #converse #conversethailand #conversejackpurcell #converseallstar #jackpurcell #jack #vansthailand #vansoldskool #oldskool #vansslipon #vansera #ฟ ิวเจอร์รังสิต #น ักศึกษา #น ักเรียน #รองเท ้าพร้อมส่ง #รองเท ้าผ้าใบ #รองเท ้าแฟชั่น #รองเท ้า #น #ราคาน ักเรียน #รองเท ้าแฟชั่นราคาถูก #kronconversevans #ผล ิตครั้งเดียว #chucktaylor1970s

  19 0 16 hours ago
  CONVERSE ALL STAR CHUCK 1970’ #สีใหม่ล่าสุด (ผลิตเวียดนาม) #ผลิตรอบเดียว ❤ จัดโปรลดราคาพิเศษ❤
ราคา 2,900. เหลือ 2,700บาท
Size 4,5,6,7,8,9,10,11
สี เทา 🏢 👉 ร้าน KR✪N ฟิวเจอร์รังสิตชั้น 3
☎️👉02-9580011 ต่อ 11675
💯👉 สามารถเปลี่ยนเบอร์รองเท้าได้ค่ะ
📬 👉 Inbox: m.me/258907204229361
✅ 👉 http://line.me/ti/p/~123KRON1
📮 👉 ส่ง EMS - เคอรี่ 💻 👉 อัลบั้ม เวป👉👉👉https://shopee.co.th/kron_converse

เพจ kron converse vans
เพจ kron ฟิวเจอร์รังสิต
เพจ KRON
เฟส เถลิงศักดิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ IG kron_converse_vans

สนใจสินค้าแท้ซื้อกับเราได้เลยค่ะ
SHOP CONVERSE KRON
ร้าน KRON ฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 3 
#converseallstar #converseclassic #jack #jackpurcell #jacket #converse #conversethailand #conversejackpurcell #converseallstar #jackpurcell #jack #vansthailand #vansoldskool #oldskool#vansslipon #vansera #ฟิวเจอร์รังสิต#นักศึกษา #นักเรียน #รองเท้าพร้อมส่ง #รองเท้าผ้าใบ #รองเท้าแฟชั่น #รองเท้า#น #ราคานักเรียน #รองเท้าแฟชั่นราคาถูก #kronconversevans #ผลิตครั้งเดียว #chucktaylor1970s

  CONVERSE ALL STAR CHUCK 1970’ #ส ีใหม่ล่าสุด (ผลิตเวียดนาม) #ผล ิตรอบเดียว ❤ จัดโปรลดราคาพิเศษ❤
  ราคา 2,900. เหลือ 2,700บาท
  Size 4,5,6,7,8,9,10,11
  สี เทา 🏢 👉 ร้าน KR✪N ฟิวเจอร์รังสิตชั้น 3
  ☎️👉02-9580011 ต่อ 11675
  💯👉 สามารถเปลี่ยนเบอร์รองเท้าได้ค่ะ
  📬 👉 Inbox: m.me/258907204229361
  ✅ 👉 http://line.me/ti/p/~123KRON1
  📮 👉 ส่ง EMS - เคอรี่ 💻 👉 อัลบั้ม เวป👉👉👉https://shopee.co.th/kron_converse

  เพจ kron converse vans
  เพจ kron ฟิวเจอร์รังสิต
  เพจ KRON
  เฟส เถลิงศักดิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ IG kron_converse_vans

  สนใจสินค้าแท้ซื้อกับเราได้เลยค่ะ
  SHOP CONVERSE KRON
  ร้าน KRON ฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 3
  #converseallstar #converseclassic #jack #jackpurcell #jacket #converse #conversethailand #conversejackpurcell #converseallstar #jackpurcell #jack #vansthailand #vansoldskool #oldskool #vansslipon #vansera #ฟ ิวเจอร์รังสิต #น ักศึกษา #น ักเรียน #รองเท ้าพร้อมส่ง #รองเท ้าผ้าใบ #รองเท ้าแฟชั่น #รองเท ้า #น #ราคาน ักเรียน #รองเท ้าแฟชั่นราคาถูก #kronconversevans #ผล ิตครั้งเดียว #chucktaylor1970s

  26 0 16 hours ago
  CONVERSE ALL STAR CHUCK 1970’ #สีใหม่ล่าสุด (ผลิตเวียดนาม) #ผลิตรอบเดียว ❤ จัดโปรลดราคาพิเศษ❤
ราคา 2,900. เหลือ 2,700บาท
Size 4,5,6,7,8,9,10,11
สี เทา 🏢 👉 ร้าน KR✪N ฟิวเจอร์รังสิตชั้น 3
☎️👉02-9580011 ต่อ 11675
💯👉 สามารถเปลี่ยนเบอร์รองเท้าได้ค่ะ
📬 👉 Inbox: m.me/258907204229361
✅ 👉 http://line.me/ti/p/~123KRON1
📮 👉 ส่ง EMS - เคอรี่ 💻 👉 อัลบั้ม เวป👉👉👉https://shopee.co.th/kron_converse

เพจ kron converse vans
เพจ kron ฟิวเจอร์รังสิต
เพจ KRON
เฟส เถลิงศักดิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ IG kron_converse_vans

สนใจสินค้าแท้ซื้อกับเราได้เลยค่ะ
SHOP CONVERSE KRON
ร้าน KRON ฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 3 
#converseallstar #converseclassic #jack #jackpurcell #jacket #converse #conversethailand #conversejackpurcell #converseallstar #jackpurcell #jack #vansthailand #vansoldskool #oldskool#vansslipon #vansera #ฟิวเจอร์รังสิต#นักศึกษา #นักเรียน #รองเท้าพร้อมส่ง #รองเท้าผ้าใบ #รองเท้าแฟชั่น #รองเท้า#น #ราคานักเรียน #รองเท้าแฟชั่นราคาถูก #kronconversevans #ผลิตครั้งเดียว #chucktaylor1970s

  CONVERSE ALL STAR CHUCK 1970’ #ส ีใหม่ล่าสุด (ผลิตเวียดนาม) #ผล ิตรอบเดียว ❤ จัดโปรลดราคาพิเศษ❤
  ราคา 2,900. เหลือ 2,700บาท
  Size 4,5,6,7,8,9,10,11
  สี เทา 🏢 👉 ร้าน KR✪N ฟิวเจอร์รังสิตชั้น 3
  ☎️👉02-9580011 ต่อ 11675
  💯👉 สามารถเปลี่ยนเบอร์รองเท้าได้ค่ะ
  📬 👉 Inbox: m.me/258907204229361
  ✅ 👉 http://line.me/ti/p/~123KRON1
  📮 👉 ส่ง EMS - เคอรี่ 💻 👉 อัลบั้ม เวป👉👉👉https://shopee.co.th/kron_converse

  เพจ kron converse vans
  เพจ kron ฟิวเจอร์รังสิต
  เพจ KRON
  เฟส เถลิงศักดิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ IG kron_converse_vans

  สนใจสินค้าแท้ซื้อกับเราได้เลยค่ะ
  SHOP CONVERSE KRON
  ร้าน KRON ฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 3
  #converseallstar #converseclassic #jack #jackpurcell #jacket #converse #conversethailand #conversejackpurcell #converseallstar #jackpurcell #jack #vansthailand #vansoldskool #oldskool #vansslipon #vansera #ฟ ิวเจอร์รังสิต #น ักศึกษา #น ักเรียน #รองเท ้าพร้อมส่ง #รองเท ้าผ้าใบ #รองเท ้าแฟชั่น #รองเท ้า #น #ราคาน ักเรียน #รองเท ้าแฟชั่นราคาถูก #kronconversevans #ผล ิตครั้งเดียว #chucktaylor1970s

  25 0 16 hours ago
  CONVERSE ALL STAR CHUCK 1970’ WASHED 
CANVAS OX LILAC #สีใหม่ล่าสุด (ผลิตเวียดนาม) #ผลิตรอบเดียว ❤ จัดโปรลดราคาพิเศษ❤
ราคา 2,700. เหลือ 2,500บาท
Size 4,5,6,7,8,9,10,11
สี ม่วง 🏢 👉 ร้าน KR✪N ฟิวเจอร์รังสิตชั้น 3
☎️👉02-9580011 ต่อ 11675
💯👉 สามารถเปลี่ยนเบอร์รองเท้าได้ค่ะ
📬 👉 Inbox: m.me/258907204229361
✅ 👉 http://line.me/ti/p/~123KRON1
📮 👉 ส่ง EMS - เคอรี่ 💻 👉 อัลบั้ม เวป👉👉👉https://shopee.co.th/kron_converse

เพจ kron converse vans
เพจ kron ฟิวเจอร์รังสิต
เพจ KRON
เฟส เถลิงศักดิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ IG kron_converse_vans

สนใจสินค้าแท้ซื้อกับเราได้เลยค่ะ
SHOP CONVERSE KRON
ร้าน KRON ฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 3 
#converseallstar #converseclassic #jack #jackpurcell #jacket #converse #conversethailand #conversejackpurcell #converseallstar #jackpurcell #jack #vansthailand #vansoldskool #oldskool#vansslipon #vansera #ฟิวเจอร์รังสิต#นักศึกษา #นักเรียน #รองเท้าพร้อมส่ง #รองเท้าผ้าใบ #รองเท้าแฟชั่น #รองเท้า#น #ราคานักเรียน #รองเท้าแฟชั่นราคาถูก #kronconversevans #ผลิตครั้งเดียว #chucktaylor1970s

  CONVERSE ALL STAR CHUCK 1970’ WASHED
  CANVAS OX LILAC #ส ีใหม่ล่าสุด (ผลิตเวียดนาม) #ผล ิตรอบเดียว ❤ จัดโปรลดราคาพิเศษ❤
  ราคา 2,700. เหลือ 2,500บาท
  Size 4,5,6,7,8,9,10,11
  สี ม่วง 🏢 👉 ร้าน KR✪N ฟิวเจอร์รังสิตชั้น 3
  ☎️👉02-9580011 ต่อ 11675
  💯👉 สามารถเปลี่ยนเบอร์รองเท้าได้ค่ะ
  📬 👉 Inbox: m.me/258907204229361
  ✅ 👉 http://line.me/ti/p/~123KRON1
  📮 👉 ส่ง EMS - เคอรี่ 💻 👉 อัลบั้ม เวป👉👉👉https://shopee.co.th/kron_converse

  เพจ kron converse vans
  เพจ kron ฟิวเจอร์รังสิต
  เพจ KRON
  เฟส เถลิงศักดิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ IG kron_converse_vans

  สนใจสินค้าแท้ซื้อกับเราได้เลยค่ะ
  SHOP CONVERSE KRON
  ร้าน KRON ฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 3
  #converseallstar #converseclassic #jack #jackpurcell #jacket #converse #conversethailand #conversejackpurcell #converseallstar #jackpurcell #jack #vansthailand #vansoldskool #oldskool #vansslipon #vansera #ฟ ิวเจอร์รังสิต #น ักศึกษา #น ักเรียน #รองเท ้าพร้อมส่ง #รองเท ้าผ้าใบ #รองเท ้าแฟชั่น #รองเท ้า #น #ราคาน ักเรียน #รองเท ้าแฟชั่นราคาถูก #kronconversevans #ผล ิตครั้งเดียว #chucktaylor1970s

  14 0 16 hours ago
  CONVERSE ALL STAR CHUCK 1970’ WASHED 
CANVAS OX LILAC #สีใหม่ล่าสุด (ผลิตเวียดนาม) #ผลิตรอบเดียว ❤ จัดโปรลดราคาพิเศษ❤
ราคา 2,700. เหลือ 2,500บาท
Size 4,5,6,7,8,9,10,11
สี ม่วง 🏢 👉 ร้าน KR✪N ฟิวเจอร์รังสิตชั้น 3
☎️👉02-9580011 ต่อ 11675
💯👉 สามารถเปลี่ยนเบอร์รองเท้าได้ค่ะ
📬 👉 Inbox: m.me/258907204229361
✅ 👉 http://line.me/ti/p/~123KRON1
📮 👉 ส่ง EMS - เคอรี่ 💻 👉 อัลบั้ม เวป👉👉👉https://shopee.co.th/kron_converse

เพจ kron converse vans
เพจ kron ฟิวเจอร์รังสิต
เพจ KRON
เฟส เถลิงศักดิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ IG kron_converse_vans

สนใจสินค้าแท้ซื้อกับเราได้เลยค่ะ
SHOP CONVERSE KRON
ร้าน KRON ฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 3 
#converseallstar #converseclassic #jack #jackpurcell #jacket #converse #conversethailand #conversejackpurcell #converseallstar #jackpurcell #jack #vansthailand #vansoldskool #oldskool#vansslipon #vansera #ฟิวเจอร์รังสิต#นักศึกษา #นักเรียน #รองเท้าพร้อมส่ง #รองเท้าผ้าใบ #รองเท้าแฟชั่น #รองเท้า#น #ราคานักเรียน #รองเท้าแฟชั่นราคาถูก #kronconversevans #ผลิตครั้งเดียว #chucktaylor1970s

  CONVERSE ALL STAR CHUCK 1970’ WASHED
  CANVAS OX LILAC #ส ีใหม่ล่าสุด (ผลิตเวียดนาม) #ผล ิตรอบเดียว ❤ จัดโปรลดราคาพิเศษ❤
  ราคา 2,700. เหลือ 2,500บาท
  Size 4,5,6,7,8,9,10,11
  สี ม่วง 🏢 👉 ร้าน KR✪N ฟิวเจอร์รังสิตชั้น 3
  ☎️👉02-9580011 ต่อ 11675
  💯👉 สามารถเปลี่ยนเบอร์รองเท้าได้ค่ะ
  📬 👉 Inbox: m.me/258907204229361
  ✅ 👉 http://line.me/ti/p/~123KRON1
  📮 👉 ส่ง EMS - เคอรี่ 💻 👉 อัลบั้ม เวป👉👉👉https://shopee.co.th/kron_converse

  เพจ kron converse vans
  เพจ kron ฟิวเจอร์รังสิต
  เพจ KRON
  เฟส เถลิงศักดิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ IG kron_converse_vans

  สนใจสินค้าแท้ซื้อกับเราได้เลยค่ะ
  SHOP CONVERSE KRON
  ร้าน KRON ฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 3
  #converseallstar #converseclassic #jack #jackpurcell #jacket #converse #conversethailand #conversejackpurcell #converseallstar #jackpurcell #jack #vansthailand #vansoldskool #oldskool #vansslipon #vansera #ฟ ิวเจอร์รังสิต #น ักศึกษา #น ักเรียน #รองเท ้าพร้อมส่ง #รองเท ้าผ้าใบ #รองเท ้าแฟชั่น #รองเท ้า #น #ราคาน ักเรียน #รองเท ้าแฟชั่นราคาถูก #kronconversevans #ผล ิตครั้งเดียว #chucktaylor1970s

  17 0 16 hours ago
  CONVERSE ALL STAR CHUCK 1970’ WASHED 
CANVAS OX LILAC #สีใหม่ล่าสุด (ผลิตเวียดนาม) #ผลิตรอบเดียว ❤ จัดโปรลดราคาพิเศษ❤
ราคา 2,700. เหลือ 2,500บาท
Size 4,5,6,7,8,9,10,11
สี ม่วง 🏢 👉 ร้าน KR✪N ฟิวเจอร์รังสิตชั้น 3
☎️👉02-9580011 ต่อ 11675
💯👉 สามารถเปลี่ยนเบอร์รองเท้าได้ค่ะ
📬 👉 Inbox: m.me/258907204229361
✅ 👉 http://line.me/ti/p/~123KRON1
📮 👉 ส่ง EMS - เคอรี่ 💻 👉 อัลบั้ม เวป👉👉👉https://shopee.co.th/kron_converse

เพจ kron converse vans
เพจ kron ฟิวเจอร์รังสิต
เพจ KRON
เฟส เถลิงศักดิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ IG kron_converse_vans

สนใจสินค้าแท้ซื้อกับเราได้เลยค่ะ
SHOP CONVERSE KRON
ร้าน KRON ฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 3 
#converseallstar #converseclassic #jack #jackpurcell #jacket #converse #conversethailand #conversejackpurcell #converseallstar #jackpurcell #jack #vansthailand #vansoldskool #oldskool#vansslipon #vansera #ฟิวเจอร์รังสิต#นักศึกษา #นักเรียน #รองเท้าพร้อมส่ง #รองเท้าผ้าใบ #รองเท้าแฟชั่น #รองเท้า#น #ราคานักเรียน #รองเท้าแฟชั่นราคาถูก #kronconversevans #ผลิตครั้งเดียว #chucktaylor1970s

  CONVERSE ALL STAR CHUCK 1970’ WASHED
  CANVAS OX LILAC #ส ีใหม่ล่าสุด (ผลิตเวียดนาม) #ผล ิตรอบเดียว ❤ จัดโปรลดราคาพิเศษ❤
  ราคา 2,700. เหลือ 2,500บาท
  Size 4,5,6,7,8,9,10,11
  สี ม่วง 🏢 👉 ร้าน KR✪N ฟิวเจอร์รังสิตชั้น 3
  ☎️👉02-9580011 ต่อ 11675
  💯👉 สามารถเปลี่ยนเบอร์รองเท้าได้ค่ะ
  📬 👉 Inbox: m.me/258907204229361
  ✅ 👉 http://line.me/ti/p/~123KRON1
  📮 👉 ส่ง EMS - เคอรี่ 💻 👉 อัลบั้ม เวป👉👉👉https://shopee.co.th/kron_converse

  เพจ kron converse vans
  เพจ kron ฟิวเจอร์รังสิต
  เพจ KRON
  เฟส เถลิงศักดิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ IG kron_converse_vans

  สนใจสินค้าแท้ซื้อกับเราได้เลยค่ะ
  SHOP CONVERSE KRON
  ร้าน KRON ฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 3
  #converseallstar #converseclassic #jack #jackpurcell #jacket #converse #conversethailand #conversejackpurcell #converseallstar #jackpurcell #jack #vansthailand #vansoldskool #oldskool #vansslipon #vansera #ฟ ิวเจอร์รังสิต #น ักศึกษา #น ักเรียน #รองเท ้าพร้อมส่ง #รองเท ้าผ้าใบ #รองเท ้าแฟชั่น #รองเท ้า #น #ราคาน ักเรียน #รองเท ้าแฟชั่นราคาถูก #kronconversevans #ผล ิตครั้งเดียว #chucktaylor1970s

  13 0 16 hours ago
  CONVERSE ALL STAR CHUCK 1970’ WASHED 
CANVAS OX LILAC #สีใหม่ล่าสุด (ผลิตเวียดนาม) #ผลิตรอบเดียว ❤ จัดโปรลดราคาพิเศษ❤
ราคา 2,700. เหลือ 2,500บาท
Size 4,5,6,7,8,9,10,11
สี ม่วง 🏢 👉 ร้าน KR✪N ฟิวเจอร์รังสิตชั้น 3
☎️👉02-9580011 ต่อ 11675
💯👉 สามารถเปลี่ยนเบอร์รองเท้าได้ค่ะ
📬 👉 Inbox: m.me/258907204229361
✅ 👉 http://line.me/ti/p/~123KRON1
📮 👉 ส่ง EMS - เคอรี่ 💻 👉 อัลบั้ม เวป👉👉👉https://shopee.co.th/kron_converse

เพจ kron converse vans
เพจ kron ฟิวเจอร์รังสิต
เพจ KRON
เฟส เถลิงศักดิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ IG kron_converse_vans

สนใจสินค้าแท้ซื้อกับเราได้เลยค่ะ
SHOP CONVERSE KRON
ร้าน KRON ฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 3 
#converseallstar #converseclassic #jack #jackpurcell #jacket #converse #conversethailand #conversejackpurcell #converseallstar #jackpurcell #jack #vansthailand #vansoldskool #oldskool#vansslipon #vansera #ฟิวเจอร์รังสิต#นักศึกษา #นักเรียน #รองเท้าพร้อมส่ง #รองเท้าผ้าใบ #รองเท้าแฟชั่น #รองเท้า#น #ราคานักเรียน #รองเท้าแฟชั่นราคาถูก #kronconversevans #ผลิตครั้งเดียว #chucktaylor1970s

  CONVERSE ALL STAR CHUCK 1970’ WASHED
  CANVAS OX LILAC #ส ีใหม่ล่าสุด (ผลิตเวียดนาม) #ผล ิตรอบเดียว ❤ จัดโปรลดราคาพิเศษ❤
  ราคา 2,700. เหลือ 2,500บาท
  Size 4,5,6,7,8,9,10,11
  สี ม่วง 🏢 👉 ร้าน KR✪N ฟิวเจอร์รังสิตชั้น 3
  ☎️👉02-9580011 ต่อ 11675
  💯👉 สามารถเปลี่ยนเบอร์รองเท้าได้ค่ะ
  📬 👉 Inbox: m.me/258907204229361
  ✅ 👉 http://line.me/ti/p/~123KRON1
  📮 👉 ส่ง EMS - เคอรี่ 💻 👉 อัลบั้ม เวป👉👉👉https://shopee.co.th/kron_converse

  เพจ kron converse vans
  เพจ kron ฟิวเจอร์รังสิต
  เพจ KRON
  เฟส เถลิงศักดิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ IG kron_converse_vans

  สนใจสินค้าแท้ซื้อกับเราได้เลยค่ะ
  SHOP CONVERSE KRON
  ร้าน KRON ฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 3
  #converseallstar #converseclassic #jack #jackpurcell #jacket #converse #conversethailand #conversejackpurcell #converseallstar #jackpurcell #jack #vansthailand #vansoldskool #oldskool #vansslipon #vansera #ฟ ิวเจอร์รังสิต #น ักศึกษา #น ักเรียน #รองเท ้าพร้อมส่ง #รองเท ้าผ้าใบ #รองเท ้าแฟชั่น #รองเท ้า #น #ราคาน ักเรียน #รองเท ้าแฟชั่นราคาถูก #kronconversevans #ผล ิตครั้งเดียว #chucktaylor1970s

  12 0 16 hours ago
  วันนี้มารายงาน น้องมีบุญ แมวจรนะค่ะ สะโพกหัก ต้องเข้ารับการผ่าตัด วันนี้วันที่3 ในการฟื้นตัว น้องกินอาหารได้ดีขึ้น น้องสดใสขึ้น พรุ่งนี้เริ่มการผ่าตัด ยังไงก๊ขอกำลังใจ เอาใจช่วย น้องมีบุญกันนะค่ะ จริงๆๆวันนี้หมอแจ้งว่าจะผ่าวันนี้แต่หมอให้น้องฟื้นรางกายอีก 1 วันค่ะ เป็นผ่าพรุ่งนี้ค่ะ
#ขอบคุณกำลังใจ #ขอบคุณน้ำใจที่บริจาคมา #ยังคงระดมทุนอย่างต่อเนื่องนะค่ะ ได้ที่ #0050375583 #ธนาคารกรุงเทพ #น.ส.อารีษา เรืองประดิษฐ์ (โอ๋) 092-7487001
#น้องรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์สาย5ค่ะ 😊😊พรุ่งนี้จะมารางานอาการน้องนะค่ะ😊😊

  วันนี้มารายงาน น้องมีบุญ แมวจรนะค่ะ สะโพกหัก ต้องเข้ารับการผ่าตัด วันนี้วันที่3 ในการฟื้นตัว น้องกินอาหารได้ดีขึ้น น้องสดใสขึ้น พรุ่งนี้เริ่มการผ่าตัด ยังไงก๊ขอกำลังใจ เอาใจช่วย น้องมีบุญกันนะค่ะ จริงๆๆวันนี้หมอแจ้งว่าจะผ่าวันนี้แต่หมอให้น้องฟื้นรางกายอีก 1 วันค่ะ เป็นผ่าพรุ่งนี้ค่ะ
  #ขอบค ุณกำลังใจ #ขอบค ุณน้ำใจที่บริจาคมา #ย ังคงระดมทุนอย่างต่อเนื่องนะค่ะ ได้ที่ #0050375583 #ธนาคารกร ุงเทพ #น .ส.อารีษา เรืองประดิษฐ์ (โอ๋) 092-7487001
  #น ้องรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์สาย5ค่ะ 😊😊พรุ่งนี้จะมารางานอาการน้องนะค่ะ😊😊

  3 0 16 hours ago

Top #น posts

  ชอบเวลานนท์อยู่กับเด็กจัง น่ารักทั้งพี่ทั้งน้องเลย 5555 น้องร้องเพลงพี่นนท์ได้ด้วยน๊าาา 
#น 
#นนท์ 
#ธนนท์ 
#ธนนท์จำเริญ 
#นนท์เดอะวอยซ์ 
#n 
#nont 
#nontfam 
#tanont916 
#nonttanont
#nontthevoice 
31-3-19 📍เซ็นทรัลพระรามสอง

  ชอบเวลานนท์อยู่กับเด็กจัง น่ารักทั้งพี่ทั้งน้องเลย 5555 น้องร้องเพลงพี่นนท์ได้ด้วยน๊าาา
  #น
  #นนท
  #ธนนท
  #ธนนท ์จำเริญ
  #นนท ์เดอะวอยซ์
  #n
  #nont
  #nontfam
  #tanont916
  #nonttanont
  #nontthevoice
  31-3-19 📍เซ็นทรัลพระรามสอง

  524 4 1 April, 2019