#پاچه_دریادل Instagram Photos & Videos

پاچه_دریادل - 1 posts

  بعضی  از غذاها مانند  كله پاچه درصبحانه یا ناهار ویا شام  موجب نوسازی قسمتهای  فرسوده بدن مي شود.😎😎 يكي از مفیدترین جاهای كله پاچه زبان و بناگوش گوسفند است كه پر از ويتامين B12، است كه خیلی از افراد این قسمتهارا دوست دارندوواقعا مفید است 😊😊طباخی #سینا#پاچه_دریادل # زبان _مغز#حاج اصغر😋😋#زیارت #خوشمزه _

  بعضی  از غذاها مانند  كله پاچه درصبحانه یا ناهار ویا شام  موجب نوسازی قسمتهای  فرسوده بدن مي شود.😎😎 يكي از مفیدترین جاهای كله پاچه زبان و بناگوش گوسفند است كه پر از ويتامين B12، است كه خیلی از افراد این قسمتهارا دوست دارندوواقعا مفید است 😊😊طباخی #سینا #پاچه_دریادل # زبان _مغز #حاج اصغر😋😋 #زیارت #خوشمزه _

  85 9 9 May, 2018

Top #پاچه_دریادل posts

  بعضی  از غذاها مانند  كله پاچه درصبحانه یا ناهار ویا شام  موجب نوسازی قسمتهای  فرسوده بدن مي شود.😎😎 يكي از مفیدترین جاهای كله پاچه زبان و بناگوش گوسفند است كه پر از ويتامين B12، است كه خیلی از افراد این قسمتهارا دوست دارندوواقعا مفید است 😊😊طباخی #سینا#پاچه_دریادل # زبان _مغز#حاج اصغر😋😋#زیارت #خوشمزه _

  بعضی  از غذاها مانند  كله پاچه درصبحانه یا ناهار ویا شام  موجب نوسازی قسمتهای  فرسوده بدن مي شود.😎😎 يكي از مفیدترین جاهای كله پاچه زبان و بناگوش گوسفند است كه پر از ويتامين B12، است كه خیلی از افراد این قسمتهارا دوست دارندوواقعا مفید است 😊😊طباخی #سینا #پاچه_دریادل # زبان _مغز #حاج اصغر😋😋 #زیارت #خوشمزه _

  85 9 9 May, 2018