#ناگهانی Instagram Photos & Videos

ناگهانی - 1.6k posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  #بحران_آب یا #ورشکستگی_آب #ایران
.
‍ #بحران پیشامدی است که به صورت #ناگهانی و گاهی #فزاینده رخ می‌دهد و به وضعیتی #خطرناک و #ناپایدار برای #فرد، #گروه یا #جامعه می‌انجامد. بحران باعث به وجود آمدن شرایطی می‌شود که برای برطرف کردن آن نیاز به #اقدامات_اساسی و فوق‌العاده است. 
در #بازه_زمانی_محدود_بحران، #ذینفعان و #ذیمدخلان برای مقابله با وضعیت بحرانی و #بازگشت_به_شرایط_قبلی بسیج می شوند. در پایان وضعیت بحرانی یا شرایط سامانه تحت #مدیریت به قبل بر می گردد که به معنی موفقیت در اداره و مواجهه با بحران و احیای نسبتا مطلوب شرایط پیش از بحران است و یا شکست حاصل می شود که حاکی از عدم موفقیت در اداره بحران و عدم بازگشت شرایط سیستم به وضعیت پیش از وقوع بحران و به عبارتی #ورشکستگی است.
اگر با #کم‌_آبی در #ایران، به عنوان ویژگی #اقلیمی، #سازگاری ایجاد نشود، تبدیل به #بحران_آب خواهد شد.
اگر کم‌آبی تنها محدود به کمبود بارش دریافتی باشد، مشکلی پیش نمی‌آید اما زمانی که این کمبود بارش بر ابعاد مختلف #اجتماع و #اقتصاد اثربگذارد و علت بسیاری از مسائل در آب و کمبود آب نهفته باشد تبدیل به بحران می‌شود.
اگر بحران را مدیریت کنیم و برای حل آن برنامه بریزیم و برنامه‌ها را هم به‌طور دقیق عملیاتی کنیم، می‌توانیم از بحران خارج شویم اما اگر نسبت به بحران بی‌توجه باشیم و ضمن انکار آن، اقدامی اساسی برای رفع آن انجام ندهیم، بحران‌های متعدد دیگری ایجاد و در نهایت به #ورشکستگی_آب منجر می‌شود.
حال سوال اصلی این است:
#آیا_هنوز_امکان_گذر_از_بحران_آب_وجود_دارد؟
#آیا_ورشکستگی_آبی_در_ایران_حاکم_است؟
......
اگر خوش‌بینانه به این موضوع نگاه کنیم و بر این باور باشیم که هنوز در مرحله بحران آبی هستیم، با یک حساب سرانگشتی می‌توانیم به این نتیجه برسیم که این بحران به خوبی مدیریت نشده و هیچ انطباقی با این وضعیت بحرانی صورت نگرفته و از این وضعیت نامطلوب تنها استفاده از عنوان سنگین بحران آب در مجامع، سخنرانی‌ها و مقالات بوده و تنها دست‌آورد آن بر سر زبان افتادن این واژه سنگین بوده...
حال آیا برنامه‌ای مدون و حساب شده برای جلوگیری از پیشرفت بحران و بازگشت به شرایط غیر بحرانی وجود دارد؟!
حال اگر کمی ریزبینانه‌تر و کمی بی‌طرفانه به این موضوع بنگریم، نه تنها بحران مدیریت نشده، هیچ بازگشتی حتی کوچک به سمت شرایط پی از بحران وجود نداشته و حتی شرایط بدتر از پیش هم شده... و این یعنی ورشکستگی آبی... و لاغیر... @Baripour_Milad

  #بحران_آب یا #ورشکستگی_آب #ایران
  .
  #بحران پیشامدی است که به صورت #ناگهانی و گاهی #فزاینده رخ می‌دهد و به وضعیتی #خطرناک و #ناپایدار برای #فرد ، #گروه یا #جامعه می‌انجامد. بحران باعث به وجود آمدن شرایطی می‌شود که برای برطرف کردن آن نیاز به #اقدامات_اساسی و فوق‌العاده است.
  در #بازه_زمانی_محدود_بحران ، #ذینفعان و #ذیمدخلان برای مقابله با وضعیت بحرانی و #بازگشت_به_شرایط_قبلی بسیج می شوند. در پایان وضعیت بحرانی یا شرایط سامانه تحت #مدیریت به قبل بر می گردد که به معنی موفقیت در اداره و مواجهه با بحران و احیای نسبتا مطلوب شرایط پیش از بحران است و یا شکست حاصل می شود که حاکی از عدم موفقیت در اداره بحران و عدم بازگشت شرایط سیستم به وضعیت پیش از وقوع بحران و به عبارتی #ورشکستگی است.
  اگر با #کم ‌_آبی در #ایران ، به عنوان ویژگی #اقلیمی ، #سازگاری ایجاد نشود، تبدیل به #بحران_آب خواهد شد.
  اگر کم‌آبی تنها محدود به کمبود بارش دریافتی باشد، مشکلی پیش نمی‌آید اما زمانی که این کمبود بارش بر ابعاد مختلف #اجتماع و #اقتصاد اثربگذارد و علت بسیاری از مسائل در آب و کمبود آب نهفته باشد تبدیل به بحران می‌شود.
  اگر بحران را مدیریت کنیم و برای حل آن برنامه بریزیم و برنامه‌ها را هم به‌طور دقیق عملیاتی کنیم، می‌توانیم از بحران خارج شویم اما اگر نسبت به بحران بی‌توجه باشیم و ضمن انکار آن، اقدامی اساسی برای رفع آن انجام ندهیم، بحران‌های متعدد دیگری ایجاد و در نهایت به #ورشکستگی_آب منجر می‌شود.
  حال سوال اصلی این است:
  #آیا_هنوز_امکان_گذر_از_بحران_آب_وجود_دارد ؟
  #آیا_ورشکستگی_آبی_در_ایران_حاکم_است ؟
  ......
  اگر خوش‌بینانه به این موضوع نگاه کنیم و بر این باور باشیم که هنوز در مرحله بحران آبی هستیم، با یک حساب سرانگشتی می‌توانیم به این نتیجه برسیم که این بحران به خوبی مدیریت نشده و هیچ انطباقی با این وضعیت بحرانی صورت نگرفته و از این وضعیت نامطلوب تنها استفاده از عنوان سنگین بحران آب در مجامع، سخنرانی‌ها و مقالات بوده و تنها دست‌آورد آن بر سر زبان افتادن این واژه سنگین بوده...
  حال آیا برنامه‌ای مدون و حساب شده برای جلوگیری از پیشرفت بحران و بازگشت به شرایط غیر بحرانی وجود دارد؟!
  حال اگر کمی ریزبینانه‌تر و کمی بی‌طرفانه به این موضوع بنگریم، نه تنها بحران مدیریت نشده، هیچ بازگشتی حتی کوچک به سمت شرایط پی از بحران وجود نداشته و حتی شرایط بدتر از پیش هم شده... و این یعنی ورشکستگی آبی... و لاغیر... @Baripour_Milad

  328 0 10 July, 2019
  ‌ زن ها چیزهای #غیرمنتظره را
دوست دارند...
وسطِ یک چهار راهِ شلوغ
#دوستت_دارم شنیدن را...
دسته گل به مناسبت هیچ چیز را...
کلیدی که به جای ساعت هفت ،
ساعت چهار بچرخد توی قفل را... زنها
چیزهای غیرمنتظره را
دوست دارند...
#بوسه های ناگهانی را
بوسه های #ناگهانی را
بوسه های ناگهانی را... روز جهانی بوسه مبارک البته با تاخیر😃
6ژوئیه

  ‌ زن ها چیزهای #غیرمنتظره را
  دوست دارند...
  وسطِ یک چهار راهِ شلوغ
  #دوستت_دارم شنیدن را...
  دسته گل به مناسبت هیچ چیز را...
  کلیدی که به جای ساعت هفت ،
  ساعت چهار بچرخد توی قفل را... زنها
  چیزهای غیرمنتظره را
  دوست دارند...
  #بوسه های ناگهانی را
  بوسه های #ناگهانی را
  بوسه های ناگهانی را... روز جهانی بوسه مبارک البته با تاخیر😃
  6ژوئیه

  110 7 8 July, 2019
  ‌ زن ها چیزهای #غیرمنتظره را
دوست دارند...
وسطِ یک چهار راهِ شلوغ
#دوستت_دارم شنیدن را...
دسته گل به مناسبت هیچ چیز را...
کلیدی که به جای ساعت هفت ،
ساعت چهار بچرخد توی قفل را... زنها
چیزهای غیرمنتظره را
دوست دارند...
#بوسه های ناگهانی را
بوسه های #ناگهانی را
بوسه های ناگهانی را...

  ‌ زن ها چیزهای #غیرمنتظره را
  دوست دارند...
  وسطِ یک چهار راهِ شلوغ
  #دوستت_دارم شنیدن را...
  دسته گل به مناسبت هیچ چیز را...
  کلیدی که به جای ساعت هفت ،
  ساعت چهار بچرخد توی قفل را... زنها
  چیزهای غیرمنتظره را
  دوست دارند...
  #بوسه های ناگهانی را
  بوسه های #ناگهانی را
  بوسه های ناگهانی را...

  179 4 8 July, 2019
  ی ⭕️ علت افزایش #مرگ_های_ناگهانی ⬅️ #آزار_پدر_و_مادر_عامل #کوتاهی_عمر

امام صادق علیه السلام می فرماید:
«نعوذ بالله من الذنوب التی تعجل الفناء وتقرب الآجال و تخلی الدیار ،و هی قطیعة الرحم و العقوق و ترک البر» «پناه می برم به خدا از گناهانی که در نابودی شتاب می کنند و مرگ ها را نزدیک می سازد و خانه را بی خانمان می کنند و آنها عبارتند از ⛔️قطع رحم ،
⛔️آزردن والدین ⛔️و دست کشیدن از احسان و نیکی»
.(اصول کافی ج4 ص184) ⬅️در حدیثی دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید «سه گناه است که در کیفر آن (در دنیا)شتاب شود و به روز قیامت نیفتد : 💥 نافرمانی و آزردن پدر و مادر ، 💥ستم بر مردم 💥و کفران احسان و نیکی(یعنی ترک احسان ونیکی)».
(امالی شیخ طوسی ج2 ص13) ⬅️اینها مهمترین گناهانی است که در کوتاهی عمر و مرگ های ناگهانی و بد نقش به سزایی دارد.
@ ⭕️ #علت_افزایش_مرگ های #ناگهانی 💥بخش اول💥

#ترک_اطاعت_الهی
⬅️بسیاری از مردم به سبب ترک اطاعت و تقوای الهی، گرفتار مرگ زودرس می‌شوند و گناهان، عمرشان را کوتاه می‌کند؛ 
چنان که خداوند به صراحت می‌فرماید:
 که بسیاری از سختی‌ها و مشکلات زندگی به سبب ترک ذکر الله است: "و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا" «و هر کس از یاد من روی گرداند، زندگی سخت و تنگی خواهد داشت ⬅️ #قطع_رحـم
در روایتی از #پیامبر اکرم ص آمده که فرمودند
«صلةالرحم تعمر الدیار وتزید فی الاعمار وان کان اهلهل غیر اخیار»
(صله رحم خانه ها را آباد گرداند وبر عمرها بیفزاید گرچه انجام دهندگان آن مردم خوبی نباشند) (اصول کافی ج4 ص48)
قطع رحم در روایات ما درردیف شرک به خدا شمرده شده است و روایات در مذمت وآثار قطع رحم بسیار زیاد است. ‌

  ی ⭕️ علت افزایش #مرگ_های_ناگهانی ⬅️ #آزار_پدر_و_مادر_عامل #کوتاهی_عمر

  امام صادق علیه السلام می فرماید:
  «نعوذ بالله من الذنوب التی تعجل الفناء وتقرب الآجال و تخلی الدیار ،و هی قطیعة الرحم و العقوق و ترک البر» «پناه می برم به خدا از گناهانی که در نابودی شتاب می کنند و مرگ ها را نزدیک می سازد و خانه را بی خانمان می کنند و آنها عبارتند از ⛔️قطع رحم ،
  ⛔️آزردن والدین ⛔️و دست کشیدن از احسان و نیکی»
  .(اصول کافی ج4 ص184) ⬅️در حدیثی دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید «سه گناه است که در کیفر آن (در دنیا)شتاب شود و به روز قیامت نیفتد : 💥 نافرمانی و آزردن پدر و مادر ، 💥ستم بر مردم 💥و کفران احسان و نیکی(یعنی ترک احسان ونیکی)».
  (امالی شیخ طوسی ج2 ص13) ⬅️اینها مهمترین گناهانی است که در کوتاهی عمر و مرگ های ناگهانی و بد نقش به سزایی دارد.
  @ ⭕️ #علت_افزایش_مرگ های #ناگهانی 💥بخش اول💥

  #ترک_اطاعت_الهی
  ⬅️بسیاری از مردم به سبب ترک اطاعت و تقوای الهی، گرفتار مرگ زودرس می‌شوند و گناهان، عمرشان را کوتاه می‌کند؛
  چنان که خداوند به صراحت می‌فرماید:
  که بسیاری از سختی‌ها و مشکلات زندگی به سبب ترک ذکر الله است: "و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا" «و هر کس از یاد من روی گرداند، زندگی سخت و تنگی خواهد داشت ⬅️ #قطع_رحـم
  در روایتی از #پیامبر اکرم ص آمده که فرمودند
  «صلةالرحم تعمر الدیار وتزید فی الاعمار وان کان اهلهل غیر اخیار»
  (صله رحم خانه ها را آباد گرداند وبر عمرها بیفزاید گرچه انجام دهندگان آن مردم خوبی نباشند) (اصول کافی ج4 ص48)
  قطع رحم در روایات ما درردیف شرک به خدا شمرده شده است و روایات در مذمت وآثار قطع رحم بسیار زیاد است. ‌

  10 0 8 July, 2019
  یکی از #زیباترین وصیت نامه جهان از #گابریل گارسیا مارکز، خطاب به کل #انسانها، همراه با تصاویری #ناگهانی از فوت انسانهایی که هرگز فکر نمی کردند اینگونه بمیرند! دیدن این تصاویر و شنیدن صحبت‌ها، باید شما را #شادتر کند!
هبچ چیز #ارزش فکر کردن ندارد جز #خدا

  یکی از #زیباترین وصیت نامه جهان از #گابریل گارسیا مارکز، خطاب به کل #انسانها ، همراه با تصاویری #ناگهانی از فوت انسانهایی که هرگز فکر نمی کردند اینگونه بمیرند! دیدن این تصاویر و شنیدن صحبت‌ها، باید شما را #شادتر کند!
  هبچ چیز #ارزش فکر کردن ندارد جز #خدا

  136 4 7 July, 2019

Advertisements

  :)
من در انحنای نبودنش
آموختم که نباشم
در اوج تیرگی اش 
آموختم که دیده نشوم
میان انبوه قدم هایش
آموختم باید که رفت...
من ناگهانی نرفتم
رفته رفته، رفته ام
#مبینا_مقصودی 
#انحنا # نبودنش # آموختم # تیرگی #دیده #انبوه #قدم #رفت #ناگهانی # رفته_رفته

  :)
  من در انحنای نبودنش
  آموختم که نباشم
  در اوج تیرگی اش
  آموختم که دیده نشوم
  میان انبوه قدم هایش
  آموختم باید که رفت...
  من ناگهانی نرفتم
  رفته رفته، رفته ام
  #مبینا_مقصودی
  #انحنا # نبودنش # آموختم # تیرگی #دیده #انبوه #قدم #رفت #ناگهانی # رفته_رفته

  488 49 5 July, 2019
  از تو می گویم، از نجابت چشمان سیاهت که زمزمه ای است برای دلبستگی های بی انتهایم
از یال های لخت کوتاه و بلدت می گویم که سرآسیمگی هایم را با خودش در باد سرد فروکش میکند
از های و هوی شیهه های عشقبازانه ات می گویم که نجوای قلبم را آهنگین میسازد
از وفای مبهم عطر تنت می گویم که لباسم را غرق در هوایت میکند
از یالهای مشکی رنگت می گویم که هیچ دلی به جز دل به جای مانده ام حسش نمی کند
می گویمت از #محال بودنت از #وسیع بودنت
می گویم از آمدن #ناگهانی ات در مهرِ ماهم که مرا از باطله ای به غافله ای نجات داد
هرچه گویمت فایده ای نیست 
چرا که هردم تکریر میشوی در جان دلم...❤🦄

  از تو می گویم، از نجابت چشمان سیاهت که زمزمه ای است برای دلبستگی های بی انتهایم
  از یال های لخت کوتاه و بلدت می گویم که سرآسیمگی هایم را با خودش در باد سرد فروکش میکند
  از های و هوی شیهه های عشقبازانه ات می گویم که نجوای قلبم را آهنگین میسازد
  از وفای مبهم عطر تنت می گویم که لباسم را غرق در هوایت میکند
  از یالهای مشکی رنگت می گویم که هیچ دلی به جز دل به جای مانده ام حسش نمی کند
  می گویمت از #محال بودنت از #وسیع بودنت
  می گویم از آمدن #ناگهانی ات در مهرِ ماهم که مرا از باطله ای به غافله ای نجات داد
  هرچه گویمت فایده ای نیست
  چرا که هردم تکریر میشوی در جان دلم...❤🦄

  335 20 4 July, 2019
  #تاثیر سرکه در درمان پا درد:

#سرکه در درمان های مختلفی به کار #می رود و می تواند به درد پا به #خاطر انقباض و یا کشیدگی ماهیچه#ها به علت کاهش التهاب کمک کند. ِِ.
.#گرفتگی عضلات پا یکی از شایع#ترین علل ناتوانی در افراد مسن و#زنان باردار است که با درد شدید و #ناگهانی در عضلات پا رخ می دهد. ِ
ِ
#ِحمام آب گرم و سرد برای#رفع پا درد ِ
#ِجهت مشاوره رایگان دایرکت
ِ
#ِواتساپ

  #تاثیر سرکه در درمان پا درد:

  #سرکه در درمان های مختلفی به کار #می رود و می تواند به درد پا به #خاطر انقباض و یا کشیدگی ماهیچه #ها به علت کاهش التهاب کمک کند. ِِ.
  . #گرفتگی عضلات پا یکی از شایع #ترین علل ناتوانی در افراد مسن و #زنان باردار است که با درد شدید و #ناگهانی در عضلات پا رخ می دهد. ِ
  ِ
  #ِحمام آب گرم و سرد برای #رفع  پا درد ِ
  #ِجهت مشاوره رایگان دایرکت
  ِ
  #ِواتساپ

  57 1 4 July, 2019
  #تاثیر سرکه در درمان پا درد:

#سرکه در درمان های مختلفی به کار#می رود و می تواند به درد پا به #خاطر انقباض و یا کشیدگی ماهیچه#ها به علت کاهش التهاب کمک کند. ِِ.
.#گرفتگی عضلات پا یکی از شایع#ترین علل ناتوانی در افراد مسن و#زنان باردار است که با درد شدید و #ناگهانی در عضلات پا رخ می دهد. ِ
ِ
#ِحمام آب گرم و سرد برای#رفع پا درد ِ
#ِجهت مشاوره رایگان دایرکت
ِ
#ِواتساپ

  #تاثیر سرکه در درمان پا درد:

  #سرکه در درمان های مختلفی به کار #می رود و می تواند به درد پا به #خاطر انقباض و یا کشیدگی ماهیچه #ها به علت کاهش التهاب کمک کند. ِِ.
  . #گرفتگی عضلات پا یکی از شایع #ترین علل ناتوانی در افراد مسن و #زنان باردار است که با درد شدید و #ناگهانی در عضلات پا رخ می دهد. ِ
  ِ
  #ِحمام آب گرم و سرد برای #رفع  پا درد ِ
  #ِجهت مشاوره رایگان دایرکت
  ِ
  #ِواتساپ

  18 0 4 July, 2019

Advertisements

  ‌ زن ها چیزهای #غیرمنتظره را
دوست دارند...
وسطِ یک چهار راهِ شلوغ
#دوستت_دارم شنیدن را...
دسته گل به مناسبت هیچ چیز را...
کلیدی که به جای ساعت هفت ،
ساعت چهار بچرخد توی قفل را... زنها
چیزهای غیرمنتظره را
دوست دارند...
#بوسه های ناگهانی را
بوسه های #ناگهانی را
بوسه های ناگهانی را...

  ‌ زن ها چیزهای #غیرمنتظره را
  دوست دارند...
  وسطِ یک چهار راهِ شلوغ
  #دوستت_دارم شنیدن را...
  دسته گل به مناسبت هیچ چیز را...
  کلیدی که به جای ساعت هفت ،
  ساعت چهار بچرخد توی قفل را... زنها
  چیزهای غیرمنتظره را
  دوست دارند...
  #بوسه های ناگهانی را
  بوسه های #ناگهانی را
  بوسه های ناگهانی را...

  239 6 1 July, 2019
  انصافا از گاریای ایرانی تست تعادل بگیرن آخرش فقط یه کاغذ مچاله شده ازشون میمونه😀چون بجز تعادل،امنیت هم ندارن،آپشن و راحتی سرنشین و مشکلات برقی و فنی که دیگه اصلا بحثشو باز نمیکم
اینکه میگم گاری،اینجوری نیست که خودم ماشین ایرانی نداشتم،چهارصدوپنج،ستا دویست شیش،سمند،پراید،همه رو داشتم،دویست شیش تیپ پنج هشتادوچهار داشتم،ترمز چهارچرخش دیسکی بود و ای بی اس، بعد الان این گاودونی(ایرانخودرو،توهین به کارمندای محترمش نباشه) داره عقبشو کاسه ای میزنه،مگه معنای پسرفت به غیر از اینه؟؟؟!!
ینی میشه فقط با مدیرعاملای شاشپا و ویرانخودرو با دوتا نوشابه شیشه ای تو دستم فقط پنج دیقه تنها بشم؟؟؟قول میدم کارمو یدفه انجام میدم که زیاد دردشون نیاد😂😂😂
✴بزرگترین کلوپ ام وی ام سواران و چری سواران✴
.
✔@MVMSAVARAN✔
.
✔@MVMSAVARAN✔
.
⛔کپی بدون ذکر منبع،ممنوع
.
🏳️‍🌈پست های بعد رو دنبال کنید🏳️‍🌈
⚠️تبلبغات با پایین ترین تعرفه پذیرفته میشود،برای هماهنگی دایرکت پیام دهید⚠️
.
دارندگان و طرفداران MVMوCHERY پیج رو فالو کنن
#mvmsavaran
#تست #تعادل #تستر #هندلینگ #مانور #یهو #یهویی #ناگهانی #ام_وی_ام #چری #ام_وی_ام_سواران #امنیت #امنیتی #اپشن #آپشن #آپشن_خودرو #ماشین #سرنشین #راحت #راحتی #ویدیو #سنگین #سنگین_پرو #فیلم

  انصافا از گاریای ایرانی تست تعادل بگیرن آخرش فقط یه کاغذ مچاله شده ازشون میمونه😀چون بجز تعادل،امنیت هم ندارن،آپشن و راحتی سرنشین و مشکلات برقی و فنی که دیگه اصلا بحثشو باز نمیکم
  اینکه میگم گاری،اینجوری نیست که خودم ماشین ایرانی نداشتم،چهارصدوپنج،ستا دویست شیش،سمند،پراید،همه رو داشتم،دویست شیش تیپ پنج هشتادوچهار داشتم،ترمز چهارچرخش دیسکی بود و ای بی اس، بعد الان این گاودونی(ایرانخودرو،توهین به کارمندای محترمش نباشه) داره عقبشو کاسه ای میزنه،مگه معنای پسرفت به غیر از اینه؟؟؟!!
  ینی میشه فقط با مدیرعاملای شاشپا و ویرانخودرو با دوتا نوشابه شیشه ای تو دستم فقط پنج دیقه تنها بشم؟؟؟قول میدم کارمو یدفه انجام میدم که زیاد دردشون نیاد😂😂😂
  ✴بزرگترین کلوپ ام وی ام سواران و چری سواران✴
  .
  @MVMSAVARAN
  .
  @MVMSAVARAN
  .
  ⛔کپی بدون ذکر منبع،ممنوع
  .
  🏳️‍🌈پست های بعد رو دنبال کنید🏳️‍🌈
  ⚠️تبلبغات با پایین ترین تعرفه پذیرفته میشود،برای هماهنگی دایرکت پیام دهید⚠️
  .
  دارندگان و طرفداران MVMوCHERY پیج رو فالو کنن
  #mvmsavaran
  #تست #تعادل #تستر #هندلینگ #مانور #یهو #یهویی #ناگهانی #ام_وی_ام #چری #ام_وی_ام_سواران #امنیت #امنیتی #اپشن #آپشن #آپشن_خودرو #ماشین #سرنشین #راحت #راحتی #ویدیو #سنگین #سنگین_پرو #فیلم

  505 38 30 June, 2019
  داستان واقعی؛ آقای کامیار . ب راننده پژو ۲۰۶ در یک تصادف مرگبار که بعلت تجاوز از سرعت مجاز ایجاد کرده بود باعث فوت یکی از سرنشینان خودروی خود و همچنین فوت دو سرنشین خودروی دیگر شد. دیه سه نفر متوفی بعلت وقوع حادثه و فوت در ماه حرام، بالغ بر یک میلیارد و هشتاد میلیون تومان تعیین شد. شرکت بیمه بعد از پرداخت خسارت به سراغ راننده مقصر حادثه رفته و در خواست می کند بیست و هفت میلیون از خسارت را به حساب شرکت بیمه واریز کند. 
مطابق قانون، مقصر این حادثه موظف به پرداخت بیست و هفت میلیون تومان خواهد بود.

دلیل:
 اگر خسارت جانی و یا مالی وارده ناشی یکی از هفده نوع از خطرات حادثه ساز باشد شرکت بیمه 
در خسارت اول دو و نیم درصد
در خسارت دوم پنج درصد
در خسارت سوم ده درصد
از کل دیه پرداختی را از مقصر دریافت خواهد کرد.

مصادیق تخلفات حادثه ساز عبارتند از:
1- هرگونه حرکات نمایشی
2- دور زدن در محل ممنوع
3- عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو
4- نقص سیستم روشنایی 
5- عبور از محل ممنوع 
6- سبقت غیرمجاز
7-  تجاوز از سرعت مجاز
8- عبور از چراغ قرمز راهنمایی
9- عدم رعایت حق تقدم عبور
10- حرکت به طور مارپیچ در راهها
11- تجاوز یا انحراف به سمت چپ معابر
12- عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه و یا عدم توجه به جلو
13- گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع
14- روشن نکردن چراغ هنگام شب و در موقع لزوم
15- رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر
16- عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از سمعک، عینک یا تجهیزات خاص
17- مصرف مواد روانگردان و مشروبات الکلی

#بیمه #مشاور #حقوقی #صنعت #ایمنی #پیشگیری #مراقبت #مطمئن #ثالث #بدنه #عمر #بازنشستگی #سرمایه گذاری #حوادث #کارفرما #مسئولیت #باربری #آتشسوزی #پزشک #مهندس #وکیل #insurance #زلزله #سیل #سرقت #دزدی #حادثه #ناگهانی #مشاوره#خسارت

  داستان واقعی؛ آقای کامیار . ب راننده پژو ۲۰۶ در یک تصادف مرگبار که بعلت تجاوز از سرعت مجاز ایجاد کرده بود باعث فوت یکی از سرنشینان خودروی خود و همچنین فوت دو سرنشین خودروی دیگر شد. دیه سه نفر متوفی بعلت وقوع حادثه و فوت در ماه حرام، بالغ بر یک میلیارد و هشتاد میلیون تومان تعیین شد. شرکت بیمه بعد از پرداخت خسارت به سراغ راننده مقصر حادثه رفته و در خواست می کند بیست و هفت میلیون از خسارت را به حساب شرکت بیمه واریز کند.
  مطابق قانون، مقصر این حادثه موظف به پرداخت بیست و هفت میلیون تومان خواهد بود.

  دلیل:
  اگر خسارت جانی و یا مالی وارده ناشی یکی از هفده نوع از خطرات حادثه ساز باشد شرکت بیمه
  در خسارت اول دو و نیم درصد
  در خسارت دوم پنج درصد
  در خسارت سوم ده درصد
  از کل دیه پرداختی را از مقصر دریافت خواهد کرد.

  مصادیق تخلفات حادثه ساز عبارتند از:
  1- هرگونه حرکات نمایشی
  2- دور زدن در محل ممنوع
  3- عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو
  4- نقص سیستم روشنایی
  5- عبور از محل ممنوع
  6- سبقت غیرمجاز
  7-  تجاوز از سرعت مجاز
  8- عبور از چراغ قرمز راهنمایی
  9- عدم رعایت حق تقدم عبور
  10- حرکت به طور مارپیچ در راهها
  11- تجاوز یا انحراف به سمت چپ معابر
  12- عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه و یا عدم توجه به جلو
  13- گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع
  14- روشن نکردن چراغ هنگام شب و در موقع لزوم
  15- رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر
  16- عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از سمعک، عینک یا تجهیزات خاص
  17- مصرف مواد روانگردان و مشروبات الکلی

  #بیمه #مشاور #حقوقی #صنعت #ایمنی #پیشگیری #مراقبت #مطمئن #ثالث #بدنه #عمر #بازنشستگی #سرمایه گذاری #حوادث #کارفرما #مسئولیت #باربری #آتشسوزی #پزشک #مهندس #وکیل #insurance #زلزله #سیل #سرقت #دزدی #حادثه #ناگهانی #مشاوره #خسارت

  45 1 30 June, 2019
  یه روزی ، یه جایی...
اونقدر خوشبختی که
از ته دلت میگی
خـــدایا شکرت
که اون دعام و برآورده نکردی ⭐️وقتى كسى نمى خواد توى زندگيت بمونه، بزور نگهش ندار... اون اگه اونقدر براش مهم بودى خودش مى موند. .
شايد اولويتهاى ديگه اى داره، شايد شخص ديگه اى رو تو دلش داره، شايد فكر مى كنه باهم تناسب نداريد،

هزارتا شايد... .
اما چيزى كه مسلّمه اينه كه اون به تو يك فرصت بزرگ داده:

اين كه بجاى اينكه يكى از گزينه هاى اون باشى ،بتونى دوباره وارد يك رابطه ى درست بشى و نفر اول و عشق يكنفر باشى. كسى كه هردو انتخاب هم باشين.

كسى كه قدر تو رو بدونه و با افتخار كنارت قدم بزنه.
كسى كه دلش تاپ تاپ كنه با ديدنت،
كسى كه بخاطر بودنت شاكر باشه.... كنار همه ى اون احساساتى كه تجربه مى كنى اين نوع نگاه رو هم در نظر بگير؛ شايد كمى دلت رو آروم كنه.
خودت انتخاب كن، 
زندگى ات و قدم هايى كه برمى دارى رو جهت دهى كن... فكر نكن بعد از اون ديگه عشقى نيست،
فقط از اون خوشم ميومد و بس... .
وقتى واقعيت رو بپذيرى كم كم اين پذيرش كمك مى كنه كه انطباق بهترى پيدا كنى.

زندگى بالا و پايين داره ،
عشق و جدايى داره،
اما همينه و بايد يك جاهايى باهاش راه بيايى
و يك جاهايى هم بايد راهت رو بسازى... .

زندگى همينه... .
. #قدردانی #بودن #cheers #غ#خیلی #زود #دیر #اشک #میخنده #هرکاری_بخوای_میکنه #اگه #فرصت #حکایت #onelife #گوش #دلنوشته #دل #دلتنگی #ناب #اختیار #خیال #فرصت #منزل #پنجره #شبانه #دنیا #علاقه #علاقه_خاص #ناگهانی_اتفاق_می_افتد #ناگهانی

  یه روزی ، یه جایی...
  اونقدر خوشبختی که
  از ته دلت میگی
  خـــدایا شکرت
  که اون دعام و برآورده نکردی ⭐️وقتى كسى نمى خواد توى زندگيت بمونه، بزور نگهش ندار... اون اگه اونقدر براش مهم بودى خودش مى موند. .
  شايد اولويتهاى ديگه اى داره، شايد شخص ديگه اى رو تو دلش داره، شايد فكر مى كنه باهم تناسب نداريد،

  هزارتا شايد... .
  اما چيزى كه مسلّمه اينه كه اون به تو يك فرصت بزرگ داده:

  اين كه بجاى اينكه يكى از گزينه هاى اون باشى ،بتونى دوباره وارد يك رابطه ى درست بشى و نفر اول و عشق يكنفر باشى. كسى كه هردو انتخاب هم باشين.

  كسى كه قدر تو رو بدونه و با افتخار كنارت قدم بزنه.
  كسى كه دلش تاپ تاپ كنه با ديدنت،
  كسى كه بخاطر بودنت شاكر باشه.... كنار همه ى اون احساساتى كه تجربه مى كنى اين نوع نگاه رو هم در نظر بگير؛ شايد كمى دلت رو آروم كنه.
  خودت انتخاب كن،
  زندگى ات و قدم هايى كه برمى دارى رو جهت دهى كن... فكر نكن بعد از اون ديگه عشقى نيست،
  فقط از اون خوشم ميومد و بس... .
  وقتى واقعيت رو بپذيرى كم كم اين پذيرش كمك مى كنه كه انطباق بهترى پيدا كنى.

  زندگى بالا و پايين داره ،
  عشق و جدايى داره،
  اما همينه و بايد يك جاهايى باهاش راه بيايى
  و يك جاهايى هم بايد راهت رو بسازى... .

  زندگى همينه... .
  . #قدردانی #بودن #cheers #خیلی #زود #دیر #اشک #میخنده #هرکاری_بخوای_میکنه #اگه #فرصت #حکایت #onelife #گوش #دلنوشته #دل #دلتنگی #ناب #اختیار #خیال #فرصت #منزل #پنجره #شبانه #دنیا #علاقه #علاقه_خاص #ناگهانی_اتفاق_می_افتد #ناگهانی

  68 2 29 June, 2019
  #بافق#تولد#جشن_تولد#سورپرایز

مادرم میگه روز #هفتم_تیرماه به دنیا اومدم دقیقا زمانی که خبر شهادت #شهید_بهشتی و یاراش اعلام شده، اما شناسنامه ام رو #پنجم_شهریور گرفتن.

در واقع #تیرماهی هستم و خانواده مادری هفتم تیرماه رو برای تبریک تولدم قبول دارن بر خلاف #بانکها و #همراه_اول و مراجع رسمی که عدد #شناسنامه براشون قابل قبوله و #پیامک_تبریک می فرستن.

تبریک تولد امسال #ناگهانی و #شیرین بود، وقتی در محل کار مشغول انجام امور محوله بودم و ناگاه یکی از همکارا #کیک_تولد برزگی روی میزم گذاشت،اول فکر کردم احتمالا متعلق به #جلسه_دفاع پایان نامه یه دانشجو هست، اما دیدم رو کیک نوشته: محمد علی #عشق_کتاب، پشت سرش یکی از آبجی های خیلی خوبم وارد شد و سالروز میلادم رو تبریک گفت. 
بیشتر اینکه حواسم باشه و از خواهرم درست حسابی تشکر کنم غافلگیر شده بودم،آخه تا امروز کسی اینگونه غافلگیرم(به قول امروزی ها سورپرایزم) نکرده بود.

همکارای بسیار خوبم هم محبت کردن و شیرینی این غافلگیری رو با حضورشون تو برنامه کوتاه #کیک_برون و #کیک_خورن قبل از شروع جلسه امتحان کامل کردن که ازشون ممنون و سپاسگزارم.

پ.ن:از مزایای داشتن خواهر خوب یکیش این غافلگیری های عزتمندانه هست.

۹۸/۴/۶

  #بافق #تولد #جشن_تولد #سورپرایز

  مادرم میگه روز #هفتم_تیرماه به دنیا اومدم دقیقا زمانی که خبر شهادت #شهید_بهشتی و یاراش اعلام شده، اما شناسنامه ام رو #پنجم_شهریور گرفتن.

  در واقع #تیرماهی هستم و خانواده مادری هفتم تیرماه رو برای تبریک تولدم قبول دارن بر خلاف #بانکها و #همراه_اول و مراجع رسمی که عدد #شناسنامه براشون قابل قبوله و #پیامک_تبریک می فرستن.

  تبریک تولد امسال #ناگهانی و #شیرین بود، وقتی در محل کار مشغول انجام امور محوله بودم و ناگاه یکی از همکارا #کیک_تولد برزگی روی میزم گذاشت،اول فکر کردم احتمالا متعلق به #جلسه_دفاع پایان نامه یه دانشجو هست، اما دیدم رو کیک نوشته: محمد علی #عشق_کتاب ، پشت سرش یکی از آبجی های خیلی خوبم وارد شد و سالروز میلادم رو تبریک گفت.
  بیشتر اینکه حواسم باشه و از خواهرم درست حسابی تشکر کنم غافلگیر شده بودم،آخه تا امروز کسی اینگونه غافلگیرم(به قول امروزی ها سورپرایزم) نکرده بود.

  همکارای بسیار خوبم هم محبت کردن و شیرینی این غافلگیری رو با حضورشون تو برنامه کوتاه #کیک_برون و #کیک_خورن قبل از شروع جلسه امتحان کامل کردن که ازشون ممنون و سپاسگزارم.

  پ.ن:از مزایای داشتن خواهر خوب یکیش این غافلگیری های عزتمندانه هست.

  ۹۸/۴/۶

  293 21 28 June, 2019
  ⭕️ #علت_افزایش_مرگ های #ناگهانی 💥بخش اول💥

#ترک_اطاعت_الهی
⬅️بسیاری از مردم به سبب ترک اطاعت و تقوای الهی، گرفتار مرگ زودرس می‌شوند و گناهان، عمرشان را کوتاه می‌کند؛ 
چنان که خداوند به صراحت می‌فرماید:
 که بسیاری از سختی‌ها و مشکلات زندگی به سبب ترک ذکر الله است: "و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا" «و هر کس از یاد من روی گرداند، زندگی سخت و تنگی خواهد داشت ⬅️ #قطع_رحـم:
در روایتی از پیامبر اکرم ص آمده که فرمودند:
«صلةالرحم تعمر الدیار وتزید فی الاعمار وان کان اهلهل غیر اخیار»
(صله رحم خانه ها را آباد گرداند وبر عمرها بیفزاید گرچه انجام دهندگان آن مردم خوبی نباشند) (اصول کافی ج4 ص48)
قطع رحم در روایات ما درردیف شرک به خدا شمرده شده است و روایات در مذمت وآثار قطع رحم بسیار زیاد است. ‌‌بســـوے ظــــــــهور

  ⭕️ #علت_افزایش_مرگ های #ناگهانی 💥بخش اول💥

  #ترک_اطاعت_الهی
  ⬅️بسیاری از مردم به سبب ترک اطاعت و تقوای الهی، گرفتار مرگ زودرس می‌شوند و گناهان، عمرشان را کوتاه می‌کند؛
  چنان که خداوند به صراحت می‌فرماید:
  که بسیاری از سختی‌ها و مشکلات زندگی به سبب ترک ذکر الله است: "و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا" «و هر کس از یاد من روی گرداند، زندگی سخت و تنگی خواهد داشت ⬅️ #قطع_رحـم :
  در روایتی از پیامبر اکرم ص آمده که فرمودند:
  «صلةالرحم تعمر الدیار وتزید فی الاعمار وان کان اهلهل غیر اخیار»
  (صله رحم خانه ها را آباد گرداند وبر عمرها بیفزاید گرچه انجام دهندگان آن مردم خوبی نباشند) (اصول کافی ج4 ص48)
  قطع رحم در روایات ما درردیف شرک به خدا شمرده شده است و روایات در مذمت وآثار قطع رحم بسیار زیاد است. ‌‌بســـوے ظــــــــهور

  2 0 28 June, 2019
  از من میشنوید همین امروز در اولین چادر_سفید مستقر در سطح شهر(میدان امام_فلکه مرکزی) یا درمانگاههای شاهرود فشار خونتون رو رایگان بگیرید

با اینکار از سکته ها و مرگها #ناگهانی جلوگیری کنیم

شماره یا اصل کارت ملیتون رو حتما همراه داشته باشید
پدر و مادرها رو هم حتما همراهتون ببرید🌺
#جارچی_شاهرود #شاهرود #کمپین_فشارخون #سلامتی #بهداشت

  از من میشنوید همین امروز در اولین چادر_سفید مستقر در سطح شهر(میدان امام_فلکه مرکزی) یا درمانگاههای شاهرود فشار خونتون رو رایگان بگیرید

  با اینکار از سکته ها و مرگها #ناگهانی جلوگیری کنیم

  شماره یا اصل کارت ملیتون رو حتما همراه داشته باشید
  پدر و مادرها رو هم حتما همراهتون ببرید🌺
  #جارچی_شاهرود #شاهرود #کمپین_فشارخون #سلامتی #بهداشت

  712 5 26 June, 2019
  #ناگهانی.
الأنبياء
بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ، ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺒﻬﻮﺗﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ ، ﻭ ﻧﻪ [ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺶ ] ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻨﺪ .(٤٠)

  #ناگهانی .
  الأنبياء
  بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
  ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ، ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺒﻬﻮﺗﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ ، ﻭ ﻧﻪ [ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺶ ] ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻨﺪ .(٤٠)

  8 1 26 June, 2019
  حکایتِ آدم هایی که دیر رسیده اند را شنیده ای؟ 
آنها ، همه شان تصور می کردند کسانیکه دوستشان دارند همیشگی اند!مثلِ اسباب و اثاثیه منزلشان ، مثل گوشیِ موبایلشان ، لپ تاپشان ؛ 
خیال می کردند مثلِ تمامِ وقت هایی که اراده می کردند و می توانستند بروند رویِ همان مبلِ کنارِ پنجره لم بدهند و با آسودگیِ خاطر چایِ شبانه شان را بنوشند یا هر وقت که دلشان خواست بنشینند پای لپ تاپ و فیلمِ موردِ علاقه شان را تماشا کنند ، آدم هایِ خوب و نابِ زندگی شان را هم به همان صورت در اختیار دارند . 
خیال می کردند حالا هنوز فرصت هست برای اینکه گوشه چشمی هم به آنها بیاندازند!
 اما یک روز ، خیلی ناگهانی متوجه می شوند برایِ همیشه از دستشان داده اند! یا برایِ همیشه از دنیا رفته اند یا برایِ همیشه از دنیایِ "او" رفته اند! 
مساله نه تقاضا برایِ توجهِ اجباریست و نه توقعِ نا به جا! مساله دقیقا و صریحا "دیر" رسیدن است و حسرتی که از پیِ آن می آید! قدرش رو بدونین ...!#قدردانی #بودن #cheers #غ#خیلی #زود #دیر #اشک #میخنده #هرکاری_بخوای_میکنه #اگه #فرصت #حکایت #onelife #گوش #دلنوشته #دل #دلتنگی #ناب #اختیار #خیال #فرصت #منزل #پنجره #شبانه #دنیا #علاقه #علاقه_خاص #ناگهانی_اتفاق_می_افتد #ناگهانی #تماشا

  حکایتِ آدم هایی که دیر رسیده اند را شنیده ای؟
  آنها ، همه شان تصور می کردند کسانیکه دوستشان دارند همیشگی اند!مثلِ اسباب و اثاثیه منزلشان ، مثل گوشیِ موبایلشان ، لپ تاپشان ؛
  خیال می کردند مثلِ تمامِ وقت هایی که اراده می کردند و می توانستند بروند رویِ همان مبلِ کنارِ پنجره لم بدهند و با آسودگیِ خاطر چایِ شبانه شان را بنوشند یا هر وقت که دلشان خواست بنشینند پای لپ تاپ و فیلمِ موردِ علاقه شان را تماشا کنند ، آدم هایِ خوب و نابِ زندگی شان را هم به همان صورت در اختیار دارند .
  خیال می کردند حالا هنوز فرصت هست برای اینکه گوشه چشمی هم به آنها بیاندازند!
  اما یک روز ، خیلی ناگهانی متوجه می شوند برایِ همیشه از دستشان داده اند! یا برایِ همیشه از دنیا رفته اند یا برایِ همیشه از دنیایِ "او" رفته اند!
  مساله نه تقاضا برایِ توجهِ اجباریست و نه توقعِ نا به جا! مساله دقیقا و صریحا "دیر" رسیدن است و حسرتی که از پیِ آن می آید! قدرش رو بدونین ...! #قدردانی #بودن #cheers #خیلی #زود #دیر #اشک #میخنده #هرکاری_بخوای_میکنه #اگه #فرصت #حکایت #onelife #گوش #دلنوشته #دل #دلتنگی #ناب #اختیار #خیال #فرصت #منزل #پنجره #شبانه #دنیا #علاقه #علاقه_خاص #ناگهانی_اتفاق_می_افتد #ناگهانی #تماشا

  60 0 25 June, 2019
  🔘رکورد جدید بیت کوین در سال 2019🔘
.
ساعت 21:00 روز گذشته قیمت این رمزارز ناگهان جهش پیدا کرد و از بالاترین قیمت روز قبل که 11215 دلار بود نیز فراتر رفت. این اتفاق در حالی رخ داد که پایین‌ترین قیمت دیروز 10416 دلار بود و با افزایش فشار خرید به 10750 دلار نیز رسیده بود.
.
..
.🔎برای مشاهده مطالب بیشتر به تلگرام سکه نیوز مراجعه نمایید:
TLGRM: @sekehN
⬇️ اخبار بلاکچین و رمزارز ها .
www.sekeh.news
.
برای عضویت در خبرنامه و ماهنامه های خبری بلاک چین ایمیل خود را به دایرکت ارسال نمایید . 📢📰
.
.
#سکه_نیوز #سکه #بیت_کوین #رمزارز #صعود #ناگهانی #رکورد #بیتکوین #sekeh_news #sekeh #cintjournal

  🔘رکورد جدید بیت کوین در سال 2019🔘
  .
  ساعت 21:00 روز گذشته قیمت این رمزارز ناگهان جهش پیدا کرد و از بالاترین قیمت روز قبل که 11215 دلار بود نیز فراتر رفت. این اتفاق در حالی رخ داد که پایین‌ترین قیمت دیروز 10416 دلار بود و با افزایش فشار خرید به 10750 دلار نیز رسیده بود.
  .
  ..
  .🔎برای مشاهده مطالب بیشتر به تلگرام سکه نیوز مراجعه نمایید:
  TLGRM: @sekehN
  ⬇️ اخبار بلاکچین و رمزارز ها .
  www.sekeh.news
  .
  برای عضویت در خبرنامه و ماهنامه های خبری بلاک چین ایمیل خود را به دایرکت ارسال نمایید . 📢📰
  .
  .
  #سکه_نیوز #سکه #بیت_کوین #رمزارز #صعود #ناگهانی #رکورد #بیتکوین #sekeh_news #sekeh #cintjournal

  112 0 24 June, 2019
  دنیای حیوانات 
آنها حق دارند , آنها زندگی دارند ,آنها دنیا دارند دنیایی قشنگ تر از دنیای ما,دنیایی پر از امید , دنیایی پر ازسر سبزی ,دنیایی پراز دوستی ,پر ازمهربانی. ما هستیم ,تنها ما , که فقط می خواهیم خراب کنیم و برای آسوده بودن خومان بسازیم . 
ما حق نداریم آنها را در بدبختی قرار دهیم چون آنها آدم نیستند نمی توانیم حق آنها را برای خودمان ببریم . آنها حیوانند نه غذا , نه شیطان ,نه بدی,آنها فقط یک حیوانند . چون احساسات آنها را درک نمی کنیم ,نمی توانیم حق آنها را بگیریم .آنها چه مظلوم ,چه وحشی ,چه ترسناک نباید زندگی آنها را دزدید .
_________________________________________
تابستان آزادی 
در دامن گرمش شکوفه ها گل شدند . بادِ بسته شدن درهای مدرسه را حس کردم و دوستانم را شناختم ,آسانها را تجربه کردم و در آن فصل زنده شدم . سعی کردم بدی را در دروازه ی زندگی ام نیندازم . بدها را خوبی کنم ,اعتماد به نفس را تقسیم کنم ,آزاد باشم و زندگی کنم . 
#آیرین #شعر #ناگهانی #دوستدار حیوانات #تابستان #جمعه

  دنیای حیوانات
  آنها حق دارند , آنها زندگی دارند ,آنها دنیا دارند دنیایی قشنگ تر از دنیای ما,دنیایی پر از امید , دنیایی پر ازسر سبزی ,دنیایی پراز دوستی ,پر ازمهربانی. ما هستیم ,تنها ما , که فقط می خواهیم خراب کنیم و برای آسوده بودن خومان بسازیم .
  ما حق نداریم آنها را در بدبختی قرار دهیم چون آنها آدم نیستند نمی توانیم حق آنها را برای خودمان ببریم . آنها حیوانند نه غذا , نه شیطان ,نه بدی,آنها فقط یک حیوانند . چون احساسات آنها را درک نمی کنیم ,نمی توانیم حق آنها را بگیریم .آنها چه مظلوم ,چه وحشی ,چه ترسناک نباید زندگی آنها را دزدید .
  _________________________________________
  تابستان آزادی
  در دامن گرمش شکوفه ها گل شدند . بادِ بسته شدن درهای مدرسه را حس کردم و دوستانم را شناختم ,آسانها را تجربه کردم و در آن فصل زنده شدم . سعی کردم بدی را در دروازه ی زندگی ام نیندازم . بدها را خوبی کنم ,اعتماد به نفس را تقسیم کنم ,آزاد باشم و زندگی کنم .
  #آیرین #شعر #ناگهانی #دوستدار حیوانات #تابستان #جمعه

  67 17 21 June, 2019

Top #ناگهانی posts

Advertisements

  :)
من در انحنای نبودنش
آموختم که نباشم
در اوج تیرگی اش 
آموختم که دیده نشوم
میان انبوه قدم هایش
آموختم باید که رفت...
من ناگهانی نرفتم
رفته رفته، رفته ام
#مبینا_مقصودی 
#انحنا # نبودنش # آموختم # تیرگی #دیده #انبوه #قدم #رفت #ناگهانی # رفته_رفته

  :)
  من در انحنای نبودنش
  آموختم که نباشم
  در اوج تیرگی اش
  آموختم که دیده نشوم
  میان انبوه قدم هایش
  آموختم باید که رفت...
  من ناگهانی نرفتم
  رفته رفته، رفته ام
  #مبینا_مقصودی
  #انحنا # نبودنش # آموختم # تیرگی #دیده #انبوه #قدم #رفت #ناگهانی # رفته_رفته

  488 49 5 July, 2019

Advertisements

Advertisements