#مسکو Instagram Photos & Videos

مسکو - 37.3k posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه فرصت های متنوع زیادی را برای مطالعات تحصیلات تکمیلی یا تقریبا تمام تخصص ها ارائه می دهد ، رشته های تحصیلی دانشگاه سچینوا روسیه به شرح زیر است :

دوره انترنی دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه به مدت یک سال 
رزیدنتی بیمارستان دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه به مدت ۲-۳ سال
دوره های دکترا دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه به مدت ۳-۴ سال
دوره های تخصصی دکتری دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیهبه مدت ۳-۴ سال

تمام دوره ها و برنامه های تحصیلات تکمیلی به زبان روسی انجام می شود.
در حال حاضر، دانشگاه سچینوا روسیه رشته های زیر را ارئه می دهد :

تحصیل پزشکی عمومی دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه (۶ سال)
تحصیل داروسازی دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه (۵ سال)
تحصیل پزشکی بیوفیزیک دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه(۵ سال)
تحصیل اطفال دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه (۵ سال)
تحصیل پزشکی پیشرو دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه (۵ سال)
تحصیل دندانپزشکی دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه (۵ سال)
تحصیل زیست مهندسی و بیوانفورماتیک دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه (۵ سال)
تحصیل روانشناسی بالینی دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه(۵ سال)
تحصیل بیوشیمی پزشکی دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه(۵ سال)

#تحصیل_در_روسیه #کار_در_روسیه #مهاجرت_کاری #مهاجرت_تحصیلی #ویزا_روسیه #دانشگاه_روسیه #ویزا_تحصیلی #کار #مهاجرت #پالوف #سچینوا #سماشکو #نویسیبیرسک #پادفک #تحصیل_در_خارج #سرمایه_گذاری #هزینه #سنپترزبورگ #سنپطرزبورگ #سن_پطرزبورگ #مسکو #پذیرش #

  دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه فرصت های متنوع زیادی را برای مطالعات تحصیلات تکمیلی یا تقریبا تمام تخصص ها ارائه می دهد ، رشته های تحصیلی دانشگاه سچینوا روسیه به شرح زیر است :

  دوره انترنی دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه به مدت یک سال
  رزیدنتی بیمارستان دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه به مدت ۲-۳ سال
  دوره های دکترا دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه به مدت ۳-۴ سال
  دوره های تخصصی دکتری دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیهبه مدت ۳-۴ سال

  تمام دوره ها و برنامه های تحصیلات تکمیلی به زبان روسی انجام می شود.
  در حال حاضر، دانشگاه سچینوا روسیه رشته های زیر را ارئه می دهد :

  تحصیل پزشکی عمومی دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه (۶ سال)
  تحصیل داروسازی دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه (۵ سال)
  تحصیل پزشکی بیوفیزیک دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه(۵ سال)
  تحصیل اطفال دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه (۵ سال)
  تحصیل پزشکی پیشرو دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه (۵ سال)
  تحصیل دندانپزشکی دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه (۵ سال)
  تحصیل زیست مهندسی و بیوانفورماتیک دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه (۵ سال)
  تحصیل روانشناسی بالینی دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه(۵ سال)
  تحصیل بیوشیمی پزشکی دانشگاه پزشکی سچینوا مسکو روسیه(۵ سال)

  #تحصیل_در_روسیه #کار_در_روسیه #مهاجرت_کاری #مهاجرت_تحصیلی #ویزا_روسیه #دانشگاه_روسیه #ویزا_تحصیلی #کار #مهاجرت #پالوف #سچینوا #سماشکو #نویسیبیرسک #پادفک #تحصیل_در_خارج #سرمایه_گذاری #هزینه #سنپترزبورگ #سنپطرزبورگ #سن_پطرزبورگ #مسکو #پذیرش #

  167 0 8 hours ago
  #درمورداسب‌تورکمن
تصویر ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺍﺳﺐ ﺗﻮﺭﮐﻤﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۳۵رﮐﻮﺭﺩﯼ ﺭﺍ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﻫﯿﭻ ﺍﺳﺒﯽ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﻫﯿﭻ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺧﻄﻮﺭ ﺩﻫﺪ.

ﺍﺳﺐ تورکمن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻭ ﺳﺮﻋﺘﺶ ﻣﺸﻬﻮﺭﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ، ﺑﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺭﮐﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﻩ

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۳۵، ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺗوﺮﮐﻤﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ۴۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺑﯿﻦ اشغابات ﻭ ﻣﺴﮑﻮ ﺭﻭ، ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻗﻠﯿﻢﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ، ﮐﻮﻩ، ﺍﺳﺘﭗ، ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ، ﺩﺭ ۸۴ ﺭﻭﺯ ﻃﯽ ﮐﻨﻦ.

ﺩﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻗﺎﺭﺍﻗﻮﻡ، ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﺐﻫﺎﺷﻮﻥ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺬﺍ، ﺁﺏ ﯾﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ.

ﻫﻤﻪ ﺍﺳﺐﻫﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﻣﯽﺭﺳﻦ.
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ، ﺍﺳﺒﯽ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﺭﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ‏« ﺗﺎﺭﻻﻧﮓ ‏» ‏( ﻧﺎﻡ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺷﮑﺎﺭﯼ، ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ‏« ﻻﭼﺌﻦ («
ﻣﯽﺷﻪ
( ﻣﺘﻦ ﺍﺯ il -ulus ‏)
برگرفته از کانال تلگرامی صحرانگ تورکمنلری
.
متحول شدن جرأت میخواد 🤞
#حامددایی
Admin @hamed_poormand
.
#اسب #اسب_تورکمن #اسب_ترکمن #قاراقوم #رکورد #تارلانگ #مسابقه #مسکو #سوارکار #تاریخ #تاریخچه #تورکمن #ترکمن #تورکمن_صحرا #تورکمن_صحرا #گنبد #گنبدکاووس #تورکمنستان #ترکمنستان #تورک #ترک
#turkmen #turk #gonbad #turkmenistan #horse

  #درمورداسب ‌تورکمن
  تصویر ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺍﺳﺐ ﺗﻮﺭﮐﻤﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۳۵رﮐﻮﺭﺩﯼ ﺭﺍ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﻫﯿﭻ ﺍﺳﺒﯽ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﻫﯿﭻ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺧﻄﻮﺭ ﺩﻫﺪ.

  ﺍﺳﺐ تورکمن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻭ ﺳﺮﻋﺘﺶ ﻣﺸﻬﻮﺭﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ، ﺑﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺭﮐﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﻩ

  ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۳۵، ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺗوﺮﮐﻤﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ۴۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺑﯿﻦ اشغابات ﻭ ﻣﺴﮑﻮ ﺭﻭ، ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻗﻠﯿﻢﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ، ﮐﻮﻩ، ﺍﺳﺘﭗ، ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ، ﺩﺭ ۸۴ ﺭﻭﺯ ﻃﯽ ﮐﻨﻦ.

  ﺩﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻗﺎﺭﺍﻗﻮﻡ، ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﺐﻫﺎﺷﻮﻥ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺬﺍ، ﺁﺏ ﯾﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ.

  ﻫﻤﻪ ﺍﺳﺐﻫﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﻣﯽﺭﺳﻦ.
  ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ، ﺍﺳﺒﯽ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﺭﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ‏« ﺗﺎﺭﻻﻧﮓ ‏» ‏( ﻧﺎﻡ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺷﮑﺎﺭﯼ، ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ‏« ﻻﭼﺌﻦ («
  ﻣﯽﺷﻪ
  ( ﻣﺘﻦ ﺍﺯ il -ulus ‏)
  برگرفته از کانال تلگرامی صحرانگ تورکمنلری
  .
  متحول شدن جرأت میخواد 🤞
  #حامددایی
  Admin @hamed_poormand
  .
  #اسب #اسب_تورکمن #اسب_ترکمن #قاراقوم #رکورد #تارلانگ #مسابقه #مسکو #سوارکار #تاریخ #تاریخچه #تورکمن #ترکمن #تورکمن_صحرا #تورکمن_صحرا #گنبد #گنبدکاووس #تورکمنستان #ترکمنستان #تورک #ترک
  #turkmen #turk #gonbad #turkmenistan #horse

  50 0 10 hours ago
  #kayaking #kayakingadventures
.
بالاخره در بالای نوار قطبی شمالگان قایقرانی کردم و یک تجربه دیگر رقم زده شد. 💪
.
@mradventure.ir
.
فیلم و عکس های این برنامه را سر فرصت پست میکنم با اطلاعات کاملتر تا فیض بیشتری ببرید.
.
@mr.adventurerr
.
دوستان قایقران دست ها بالا اگر هم دوست قایق ران داری تگ کن تا آشنا بشیم. 😊
.
@mradventures.ir
.
خلاصه جای همه ورزشکاران خالی بود. 🌹

  #kayaking #kayakingadventures
  .
  بالاخره در بالای نوار قطبی شمالگان قایقرانی کردم و یک تجربه دیگر رقم زده شد. 💪
  .
  @mradventure.ir
  .
  فیلم و عکس های این برنامه را سر فرصت پست میکنم با اطلاعات کاملتر تا فیض بیشتری ببرید.
  .
  @mr.adventurerr
  .
  دوستان قایقران دست ها بالا اگر هم دوست قایق ران داری تگ کن تا آشنا بشیم. 😊
  .
  @mradventures.ir
  .
  خلاصه جای همه ورزشکاران خالی بود. 🌹

  354 11 11 hours ago

Advertisements

Advertisements

Top #مسکو posts

  کلیسای جامع عیسی نجات‌دهنده
کلیسای مسیح نجات دهنده با تاریخی کوتاه اما آشفته یکی از ساختمان های تحسین برانگیز و بحث برانگیز روسیه است. دستور ساخت این کلیسا به مناسبت بیرون راندان ناپلئون و به پاس فداکاری مردم روسیه داده شد اما ساخت بنای آن تا سال 1839 آغاز نگردید. طراحی این بنا توسط معمار بزرگ سن پترزبورگ کنستانتین تون (Konstantin Ton) معمار قصر بزرگ کرملین صورت گرفت. برای خلق بنایی تاثیر گذار و ماندگار تصمیم گرفته شد کلیسا در فاصله چند قدمی تا کاخ کرملین ساخته شود که انجام این امر متاسفانه با تخریب کلیسای قرون وسطایی آلکسیوفسکی Alekseevskiy Convent)) میسر بود.
در سال 1883 کلیسایی عظیم با پرداخت هزینه ای بسیار گزاف بنا گردید، کلیسایی جذاب که زیبایی های و شگفتی گنبدهای بزرگ و قرمز آن به خط افق آسمان برتری یافت. در دوران استالین طرح ساخت مجدد کلیسا با ارتفاعی بالغ بر 400 متر همراه با مجسمه ای باشکوه از لنین در اوج مطرح شد، پروژه ای که هرگز به ثمر نرسید. 
در سال 1931 دستور تخریب بنای این کلیسا با هدف باز کردن راه برای ساخت کاخ شوروی پیشنهادی توسط دوات اتحاد جماهیر داده شد.
در پایان جنگ جهانی دوم اساس بنیادین این طرح بلندپروازانه پایه گذاری گردید اما متاسفانه انجام چنین فرآیند گسترده ای از حوصله نیکیتا خروشچف (Nikita Khruschev)، جانشین استالین خارج بود و بی ذوقی وی باعث شد پروژه رها شود و از این فضا به عنوان محل بزرگترین استخر روباز جهان با میانگین دمای ثابت 27 درجه سانتی گراد در تمام روزهای سال استفاده می شد. در اطراف این استخر پهناور پوششی غلیظ از مه به وجود می آمد که دید شناگران را دچار مشکل می نمود و خطر غرق شدن آنها را افزایش می داد. 
پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی بار دیگر این موقعیت نمادین مورد توجه قرار گرفت و شهردار لایق و بلندپایه یوری لوژکف (Yuri Luzhkov)، هزینه ای بالغ بر 360 میلیون دلار برای ساخت مجدد این کلیسای ارتودوکس در نظر گرفت. پروژه ای که در سال 2000 تکمیل شد. طراحی این بنای جدید با توجه به همان طرح اولیه آن صورت گرفت و در فرآیند ساختش از مصالح و مواد مدرن استفاده شد. در ساختمان شگفت انگیز این کلیسا در ارتفاع 40 متری یکی از زیباترین چشم اندازهای شهر را نظاره گر خواهید بود. 
هزینه: رایگان ولی برای گروه های تا 10 نفر با راهنمای انگلیسی 6000 روبل می باشد.

#moscow #cathedralofchristthesaviour 
#cathedralofchristthesavior 
#moscowriver 
#مسکو 
#رودخانه_مسکو 
#کلیسامسکو

  کلیسای جامع عیسی نجات‌دهنده
  کلیسای مسیح نجات دهنده با تاریخی کوتاه اما آشفته یکی از ساختمان های تحسین برانگیز و بحث برانگیز روسیه است. دستور ساخت این کلیسا به مناسبت بیرون راندان ناپلئون و به پاس فداکاری مردم روسیه داده شد اما ساخت بنای آن تا سال 1839 آغاز نگردید. طراحی این بنا توسط معمار بزرگ سن پترزبورگ کنستانتین تون (Konstantin Ton) معمار قصر بزرگ کرملین صورت گرفت. برای خلق بنایی تاثیر گذار و ماندگار تصمیم گرفته شد کلیسا در فاصله چند قدمی تا کاخ کرملین ساخته شود که انجام این امر متاسفانه با تخریب کلیسای قرون وسطایی آلکسیوفسکی Alekseevskiy Convent)) میسر بود.
  در سال 1883 کلیسایی عظیم با پرداخت هزینه ای بسیار گزاف بنا گردید، کلیسایی جذاب که زیبایی های و شگفتی گنبدهای بزرگ و قرمز آن به خط افق آسمان برتری یافت. در دوران استالین طرح ساخت مجدد کلیسا با ارتفاعی بالغ بر 400 متر همراه با مجسمه ای باشکوه از لنین در اوج مطرح شد، پروژه ای که هرگز به ثمر نرسید.
  در سال 1931 دستور تخریب بنای این کلیسا با هدف باز کردن راه برای ساخت کاخ شوروی پیشنهادی توسط دوات اتحاد جماهیر داده شد.
  در پایان جنگ جهانی دوم اساس بنیادین این طرح بلندپروازانه پایه گذاری گردید اما متاسفانه انجام چنین فرآیند گسترده ای از حوصله نیکیتا خروشچف (Nikita Khruschev)، جانشین استالین خارج بود و بی ذوقی وی باعث شد پروژه رها شود و از این فضا به عنوان محل بزرگترین استخر روباز جهان با میانگین دمای ثابت 27 درجه سانتی گراد در تمام روزهای سال استفاده می شد. در اطراف این استخر پهناور پوششی غلیظ از مه به وجود می آمد که دید شناگران را دچار مشکل می نمود و خطر غرق شدن آنها را افزایش می داد.
  پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی بار دیگر این موقعیت نمادین مورد توجه قرار گرفت و شهردار لایق و بلندپایه یوری لوژکف (Yuri Luzhkov)، هزینه ای بالغ بر 360 میلیون دلار برای ساخت مجدد این کلیسای ارتودوکس در نظر گرفت. پروژه ای که در سال 2000 تکمیل شد. طراحی این بنای جدید با توجه به همان طرح اولیه آن صورت گرفت و در فرآیند ساختش از مصالح و مواد مدرن استفاده شد. در ساختمان شگفت انگیز این کلیسا در ارتفاع 40 متری یکی از زیباترین چشم اندازهای شهر را نظاره گر خواهید بود.
  هزینه: رایگان ولی برای گروه های تا 10 نفر با راهنمای انگلیسی 6000 روبل می باشد.

  #moscow #cathedralofchristthesaviour
  #cathedralofchristthesavior
  #moscowriver
  #مسکو
  #رودخانه_مسکو
  #کلیسامسکو

  1,267 78 14 July, 2019

Advertisements

Advertisements

  🇷🇺🤔
#روسیه
#مسکو
یا
#سن_پترزبورگ
ورق بزنین و ببینین! 
یه سوالی که این چند وقت خیلی پرسیده شد این بود که مسکو قشنگ تره یا سن‌پترزبورگ!
به نظر من اگه جفتشو نبینی فااایده‌ چندانی نداره.
#سن‌پترزبورگ رنگی تره؛ شادتره؛ مردمش گرم‌ترن؛ ساختمونای مدرنش کم‌تره؛هرجای شهر تاریخو حس میکنی ؛ تکاپوی شهر بیشتره و روح داره و از مسکو ارزون‌تره 
ولی
#مسکو مدرن‌تره؛ مردمش خشک‌ترن؛ رنگی رنگی هستا نه اندازه‌ی سن‌پترزبورگ ؛ خیلی مرتب و منظمه و دسترسی شهریش راحت‌تره؛ اما از نظر من روح نداشت.
از نظر آب و هوا هم تو‌ دوتا شهر هم ما یخ کردیم هم به صورت انگشت شمار از گرما پختیم!!!
اما در نهایت چیزی که سفر به کشوری
 مثل روسیه لازم‌ داره برنامه ریزی دقیقه.
از قبل بدونی چی دوست داری و چی لازمه که تو روسیه ببینی.
و چقدر برای هر کدوم باید زمان و هزینه بذاری.
واسه همینه که من از اولش که‌ داشتم به روسیه فکر میکردم‌ به این نتیجه رسیدم‌ که جزو کشورایی هستش که بهتره تور بخرم. 
هم وجود لیدر و هم برنامه ریزی درست این حسو بهم میداد که از تایمم بهترین استفاده رو میکنم و تا جایی که میشه چیزی رو از دست نمیدم.
حالا یه به طور کل من وقتی #تور میخرم که
 یک بخوام با خیال راحت و بدون دغدغه خودمو برای #سفر بسپرم دست یکی دیگه!
دو زمان سفرم محدود باشه و جاذبه‌های توریستی اون کشور خیلی زیاد و داشتن #لیدر برام مهم باشه.
سه حتماااا حتماااا بخوام #هتل بالای ۳ ستاره برم.
چهار ترنسفر داشته باشم هم داخل شهر برای گشت و هم برای فرودگاه.
پنج سفرم همراه با پرواز داخلی باشه مث مسکو به سن‌پترزبورگ که دردسر هماهنگی و خریدن اون بلیط رو نداشته باشم.
ببینم کسی هست بدونه هر کدوم از عکسا مال کجاس!؟؟ کدوم شهره!؟؟ 🤔🙄
. .............°°.........
#withgalaxy
#traveltorussia 
#russia
#moscow 
#travelblogger 
#travelgram 
#travel

  🇷🇺🤔
  #روسیه
  #مسکو
  یا
  #سن_پترزبورگ
  ورق بزنین و ببینین!
  یه سوالی که این چند وقت خیلی پرسیده شد این بود که مسکو قشنگ تره یا سن‌پترزبورگ!
  به نظر من اگه جفتشو نبینی فااایده‌ چندانی نداره.
  #سن ‌پترزبورگ رنگی تره؛ شادتره؛ مردمش گرم‌ترن؛ ساختمونای مدرنش کم‌تره؛هرجای شهر تاریخو حس میکنی ؛ تکاپوی شهر بیشتره و روح داره و از مسکو ارزون‌تره
  ولی
  #مسکو مدرن‌تره؛ مردمش خشک‌ترن؛ رنگی رنگی هستا نه اندازه‌ی سن‌پترزبورگ ؛ خیلی مرتب و منظمه و دسترسی شهریش راحت‌تره؛ اما از نظر من روح نداشت.
  از نظر آب و هوا هم تو‌ دوتا شهر هم ما یخ کردیم هم به صورت انگشت شمار از گرما پختیم!!!
  اما در نهایت چیزی که سفر به کشوری
  مثل روسیه لازم‌ داره برنامه ریزی دقیقه.
  از قبل بدونی چی دوست داری و چی لازمه که تو روسیه ببینی.
  و چقدر برای هر کدوم باید زمان و هزینه بذاری.
  واسه همینه که من از اولش که‌ داشتم به روسیه فکر میکردم‌ به این نتیجه رسیدم‌ که جزو کشورایی هستش که بهتره تور بخرم.
  هم وجود لیدر و هم برنامه ریزی درست این حسو بهم میداد که از تایمم بهترین استفاده رو میکنم و تا جایی که میشه چیزی رو از دست نمیدم.
  حالا یه به طور کل من وقتی #تور میخرم که
  یک بخوام با خیال راحت و بدون دغدغه خودمو برای #سفر بسپرم دست یکی دیگه!
  دو زمان سفرم محدود باشه و جاذبه‌های توریستی اون کشور خیلی زیاد و داشتن #لیدر برام مهم باشه.
  سه حتماااا حتماااا بخوام #هتل بالای ۳ ستاره برم.
  چهار ترنسفر داشته باشم هم داخل شهر برای گشت و هم برای فرودگاه.
  پنج سفرم همراه با پرواز داخلی باشه مث مسکو به سن‌پترزبورگ که دردسر هماهنگی و خریدن اون بلیط رو نداشته باشم.
  ببینم کسی هست بدونه هر کدوم از عکسا مال کجاس!؟؟ کدوم شهره!؟؟ 🤔🙄
  . .............°°.........
  #withgalaxy
  #traveltorussia
  #russia
  #moscow
  #travelblogger
  #travelgram
  #travel

  10,800 215 14 July, 2019
  یه نکته در ارتباط با زندگی توی مسکو
اینجا روزانه کلی عروس و داماد میبینی که یدونه لیموزین کرایه کردن، و با دو یا سه تا از دوستاشون و یدونه عکاس به جاهای مختلف شهر میرن و عکس های یادگاری میگیرن،با ساده ترین لباس و آرایش،و بعد شب همین جمع یه شام ۵-۶ نفره میخورن و زندگی مشترک را آغاز میکنن، و یک شروع خیلی خیلی ارزون برای زندگی را انتخاب کردن، از نکات جالب اینه که با آغوش باز با همه ی توریست ها هم عکس میگیرن، و کلی حس های خوب انتقال پیدا میکنه وقتی تو شهر میچرخی و میبینی عروس و داماد ها اینور اونورن

تعداد لیموزینی که توی مسکو میبینی هیچ جای دنیا مشابه نداره

#عروسی #عروسی_مسکو #عروسی_روسی #عروسی_ارزان #عروس_روسی #مسکو #بام_مسکو

  یه نکته در ارتباط با زندگی توی مسکو
  اینجا روزانه کلی عروس و داماد میبینی که یدونه لیموزین کرایه کردن، و با دو یا سه تا از دوستاشون و یدونه عکاس به جاهای مختلف شهر میرن و عکس های یادگاری میگیرن،با ساده ترین لباس و آرایش،و بعد شب همین جمع یه شام ۵-۶ نفره میخورن و زندگی مشترک را آغاز میکنن، و یک شروع خیلی خیلی ارزون برای زندگی را انتخاب کردن، از نکات جالب اینه که با آغوش باز با همه ی توریست ها هم عکس میگیرن، و کلی حس های خوب انتقال پیدا میکنه وقتی تو شهر میچرخی و میبینی عروس و داماد ها اینور اونورن

  تعداد لیموزینی که توی مسکو میبینی هیچ جای دنیا مشابه نداره

  #عروسی #عروسی_مسکو #عروسی_روسی #عروسی_ارزان #عروس_روسی #مسکو #بام_مسکو

  2,261 103 10 July, 2019

Advertisements

  ••••••••••••••••••••••••••••••••••
در سفر هرکس به مقصد میرسد،می ایستد
من سفر را دوست دارم
مقصد من رفتن است...
•
•
•
#روسیه زیبا ، #مسکو #رودخانه #مسکوا ❣️

  ••••••••••••••••••••••••••••••••••
  در سفر هرکس به مقصد میرسد،می ایستد
  من سفر را دوست دارم
  مقصد من رفتن است...  #روسیه زیبا ، #مسکو #رودخانه #مسکوا ❣️

  1,838 72 10 July, 2019
  🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺کاخ کرملین🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
هسته مرکزی شهر مسکو ارگ یا کرملین آن است که در قرن پانزدهم درکرانه شمالی رود مسکو ساخته شده و شامل تعدادی کاخ و کلیسا است .
احداث کرملین در سال 1485 پایان یافت. ابتدا دیوار آجری کرملین در کنار رودخانه مسکو بنا شد، زیرا تاتارها اغلب از آن جا حمله می‎کردند.
این کاخ دارای 800 اتاق جداگانه از جمله سالن‎ها، رخت‎کن، راهرو و اتاق‎های اختصاصی برای اعضای شخص اول مملکت، اتاق مطبوعات و اتاق‎هایی برای خدمه فنی است. برای ساخت این کاخ فقط 16 ماه وقت صرف شد و جایزه لنین به طراحان و معماران آن تعلق گرفت.
کرملین جایی است که تمام راه‎های روسیه به آنجا ختم می‎شود. در اینجا ایوان مخوف و استالین حکومت کردند، ناپلئون از کرملین آتش‎گرفتن مسکو را تماشا کرد، لنین دیکتاتوری پرولتاریا را شکل داد، گورباچف مبتکر پروسترویکا (دگرگون‎سازی) بود، یلتسین سعی کرد اصلاحات را به انجام برساند و ولادیمیر پوتین در راه به انجام رساندن اصلاحات و قراردادن روسیه در ردیف 10 کشور پیشرفته جهان تلاش کرد.🏰

  🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺کاخ کرملین🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
  هسته مرکزی شهر مسکو ارگ یا کرملین آن است که در قرن پانزدهم درکرانه شمالی رود مسکو ساخته شده و شامل تعدادی کاخ و کلیسا است .
  احداث کرملین در سال 1485 پایان یافت. ابتدا دیوار آجری کرملین در کنار رودخانه مسکو بنا شد، زیرا تاتارها اغلب از آن جا حمله می‎کردند.
  این کاخ دارای 800 اتاق جداگانه از جمله سالن‎ها، رخت‎کن، راهرو و اتاق‎های اختصاصی برای اعضای شخص اول مملکت، اتاق مطبوعات و اتاق‎هایی برای خدمه فنی است. برای ساخت این کاخ فقط 16 ماه وقت صرف شد و جایزه لنین به طراحان و معماران آن تعلق گرفت.
  کرملین جایی است که تمام راه‎های روسیه به آنجا ختم می‎شود. در اینجا ایوان مخوف و استالین حکومت کردند، ناپلئون از کرملین آتش‎گرفتن مسکو را تماشا کرد، لنین دیکتاتوری پرولتاریا را شکل داد، گورباچف مبتکر پروسترویکا (دگرگون‎سازی) بود، یلتسین سعی کرد اصلاحات را به انجام برساند و ولادیمیر پوتین در راه به انجام رساندن اصلاحات و قراردادن روسیه در ردیف 10 کشور پیشرفته جهان تلاش کرد.🏰

  626 57 8 July, 2019
  The #Monument to Vladimir the Great is a 17.5-metre-high monument to #Vladimir the Great, located in Borovitskaya Square in central Moscow.
.
@mradventure.ir
.
It was designed by the designer Salavat Scherbakov on the initiative of the Russian Military Historical Society and the city government.
.
@mr.adventurerr
.
گفتم یکم تمرین انگلیسی کنید. 😉
.
کپشن فارسی با شما همراهان 😎
.
👇👇👇👇

  The #Monument to Vladimir the Great is a 17.5-metre-high monument to #Vladimir the Great, located in Borovitskaya Square in central Moscow.
  .
  @mradventure.ir
  .
  It was designed by the designer Salavat Scherbakov on the initiative of the Russian Military Historical Society and the city government.
  .
  @mr.adventurerr
  .
  گفتم یکم تمرین انگلیسی کنید. 😉
  .
  کپشن فارسی با شما همراهان 😎
  .
  👇👇👇👇

  2,584 14 15 July, 2019