#لَبخند Instagram Photos & Videos

لَبخند - 8 posts

Advertisements

  •
[#دُردانه‌ام]
وقتی گواهیِ پزشکی‌اش را نِشانم داد و گفت:
(باید ده‌روز استراحتِ مطلق کنم.)
صَدبار مراقبَش بودن را، پرستار بودن، را تَمرین کردم.
به خودم آمدم و دیدم؛ صبح‌ها برایِ قرص‌هایش از خواب بیدار می‌شوم، صبحانه درست می‌کنم، باهاش حرف می‌زنم، برایِ اتاقَش گل می‌خَرم، شب‌ها تا صبح هوشیار می‌خوابم که یک وقت دَمَر نشود، هزاربار از جا بلند می‌شوم، #لَبخند می‌زنم، مُدام لبخند می‌زنم.
می‌دانی چرا عَلی؟
راستِش هنوز هم احساس می‌کنم در این ده‌روز که چهار روزش هم مانده، برایت کم بودم.
در تمامِ آن لحظه‌ها، وقتی تویِ ذهنم جایِ تو را با خودم عوض می‌کردم، می‌دانستم فقط تو می‌توانی معنیِ آب تویِ دِل تِکان نخورَد، را به آدم یاد بدهی.
#پرستار ، همیشه تو بودی. تو نجات دادنِ من را از غرق شدن، خیلی بلدی.
تو خیلی خوبی؛ ماهی، #همدم و همراهِ منی.
زود خوب شو. 
من، بدونِ تو ، می‌شِکَنم؛ #دِلم🌱


  [ ُردانه‌ام]
  وقتی گواهیِ پزشکی‌اش را نِشانم داد و گفت:
  (باید ده‌روز استراحتِ مطلق کنم.)
  صَدبار مراقبَش بودن را، پرستار بودن، را تَمرین کردم.
  به خودم آمدم و دیدم؛ صبح‌ها برایِ قرص‌هایش از خواب بیدار می‌شوم، صبحانه درست می‌کنم، باهاش حرف می‌زنم، برایِ اتاقَش گل می‌خَرم، شب‌ها تا صبح هوشیار می‌خوابم که یک وقت دَمَر نشود، هزاربار از جا بلند می‌شوم، َبخند می‌زنم، مُدام لبخند می‌زنم.
  می‌دانی چرا عَلی؟
  راستِش هنوز هم احساس می‌کنم در این ده‌روز که چهار روزش هم مانده، برایت کم بودم.
  در تمامِ آن لحظه‌ها، وقتی تویِ ذهنم جایِ تو را با خودم عوض می‌کردم، می‌دانستم فقط تو می‌توانی معنیِ آب تویِ دِل تِکان نخورَد، را به آدم یاد بدهی.
  #پرستار ، همیشه تو بودی. تو نجات دادنِ من را از غرق شدن، خیلی بلدی.
  تو خیلی خوبی؛ ماهی، #همدم و همراهِ منی.
  زود خوب شو.
  من، بدونِ تو ، می‌شِکَنم؛ ِلم🌱

  415 43 13 February, 2019

Advertisements

Advertisements

  ✨
کـاش میشُـد حـالِ خوب را ..
#لَبخند زیبـا را..
بَعضی دوست داشتَن‌ها را..
خُشک کرد لای #کِتاب📚 گـذاشت 
و نِگَهشـان داشت😌🌸 #مَرجان

@arashap_music 💜


  کـاش میشُـد حـالِ خوب را ..
  َبخند زیبـا را..
  بَعضی دوست داشتَن‌ها را..
  خُشک کرد لای ِتاب📚 گـذاشت
  و نِگَهشـان داشت😌🌸 َرجان

  @arashap_music 💜

  104 0 24 August, 2018

Top #لَبخند posts

Advertisements

  •
[#دُردانه‌ام]
وقتی گواهیِ پزشکی‌اش را نِشانم داد و گفت:
(باید ده‌روز استراحتِ مطلق کنم.)
صَدبار مراقبَش بودن را، پرستار بودن، را تَمرین کردم.
به خودم آمدم و دیدم؛ صبح‌ها برایِ قرص‌هایش از خواب بیدار می‌شوم، صبحانه درست می‌کنم، باهاش حرف می‌زنم، برایِ اتاقَش گل می‌خَرم، شب‌ها تا صبح هوشیار می‌خوابم که یک وقت دَمَر نشود، هزاربار از جا بلند می‌شوم، #لَبخند می‌زنم، مُدام لبخند می‌زنم.
می‌دانی چرا عَلی؟
راستِش هنوز هم احساس می‌کنم در این ده‌روز که چهار روزش هم مانده، برایت کم بودم.
در تمامِ آن لحظه‌ها، وقتی تویِ ذهنم جایِ تو را با خودم عوض می‌کردم، می‌دانستم فقط تو می‌توانی معنیِ آب تویِ دِل تِکان نخورَد، را به آدم یاد بدهی.
#پرستار ، همیشه تو بودی. تو نجات دادنِ من را از غرق شدن، خیلی بلدی.
تو خیلی خوبی؛ ماهی، #همدم و همراهِ منی.
زود خوب شو. 
من، بدونِ تو ، می‌شِکَنم؛ #دِلم🌱


  [ ُردانه‌ام]
  وقتی گواهیِ پزشکی‌اش را نِشانم داد و گفت:
  (باید ده‌روز استراحتِ مطلق کنم.)
  صَدبار مراقبَش بودن را، پرستار بودن، را تَمرین کردم.
  به خودم آمدم و دیدم؛ صبح‌ها برایِ قرص‌هایش از خواب بیدار می‌شوم، صبحانه درست می‌کنم، باهاش حرف می‌زنم، برایِ اتاقَش گل می‌خَرم، شب‌ها تا صبح هوشیار می‌خوابم که یک وقت دَمَر نشود، هزاربار از جا بلند می‌شوم، َبخند می‌زنم، مُدام لبخند می‌زنم.
  می‌دانی چرا عَلی؟
  راستِش هنوز هم احساس می‌کنم در این ده‌روز که چهار روزش هم مانده، برایت کم بودم.
  در تمامِ آن لحظه‌ها، وقتی تویِ ذهنم جایِ تو را با خودم عوض می‌کردم، می‌دانستم فقط تو می‌توانی معنیِ آب تویِ دِل تِکان نخورَد، را به آدم یاد بدهی.
  #پرستار ، همیشه تو بودی. تو نجات دادنِ من را از غرق شدن، خیلی بلدی.
  تو خیلی خوبی؛ ماهی، #همدم و همراهِ منی.
  زود خوب شو.
  من، بدونِ تو ، می‌شِکَنم؛ ِلم🌱

  415 43 13 February, 2019

Advertisements

  ❤️ســ تــ ــار❤️ جــ ــو نــ ــم ❤️:: هرکه اومد پیش من یه ذره جاتو نگرفت،
هیچ ادایى جاى نازو اداتو نگرفت،

پیش هر نقاشی رفتم تو رو نقاشی کنه،
روى هر بوم زدم رنگ چشاتو نگرفت

  ❤️ســ تــ ــار❤️ جــ ــو نــ ــم ❤️:: هرکه اومد پیش من یه ذره جاتو نگرفت،
  هیچ ادایى جاى نازو اداتو نگرفت،

  پیش هر نقاشی رفتم تو رو نقاشی کنه،
  روى هر بوم زدم رنگ چشاتو نگرفت

  698 82 30 April, 2018

Advertisements

  دِی بِرَفت و بهمن آمد و دعا می کردیم
و بالاخره تو #لَبخند زدی
.
.
.
.
.
.
بعد از کلی انتظار،بالاخره بَرف آمد
#الهی_شُکر‍‌ِت :)

  دِی بِرَفت و بهمن آمد و دعا می کردیم
  و بالاخره تو َبخند زدی
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  بعد از کلی انتظار،بالاخره بَرف آمد
  #الهی_ش ُکر‍‌ِت :)

  7 0 29 January, 2018