#لَبخند Instagram Photos & Videos

لَبخند - 14 posts

  {گآهے چیزے را کـ ذِهنت میگویَد انجآم بدع 
میدآنے کع قَلب ها احساسے تَرند}
#لَبخند ❥

  {گآهے چیزے را کـ ذِهنت میگویَد انجآم بدع
  میدآنے کع قَلب ها احساسے تَرند}
  َبخند ❥

  228 0 12 May, 2019

Advertisements

  🍃🌺🍃مَن انتخاب کرده ام شاد باشم...
حتی وقتی هیچ چیز آنطور کِ میخواهم نیست
حتی در اوجِ مُشکلات...
من یاد گرفته ام در دلِ بدترین اِتفاقات هم بِگردم و بهانه ای برای #لَبخند،پیدا کنم...
من یاد گرفته ام بِخندم... حتی وقتی دلیلی برایِ #خندیدن نیست...
.
آدمِ بی غمی نیستم...من هم دلم میگیرد!
اما نَ منتظرِ کسی میمانم کِ آرامَم کند،
نَ در انتظارِ کسی کِ از راه برسد و نوازشَم کند...
نیاز بِ دِلسوزی هیچ کس ندارم
من خوب کردنِ حالِ خودم را بلَد شده ام...
و قوی بودن را ؛
بِ تمامِ کنار کشیدن و منتظر ماندن ها تَرجیح میدهم...!!!
.#دلیلِ_حالِ_خوبِ_خودت_باش
#بگذار_زندگی_هر_چقدر_میخواهد-پیله - کند!

  🍃🌺🍃مَن انتخاب کرده ام شاد باشم...
  حتی وقتی هیچ چیز آنطور کِ میخواهم نیست
  حتی در اوجِ مُشکلات...
  من یاد گرفته ام در دلِ بدترین اِتفاقات هم بِگردم و بهانه ای برای َبخند،پیدا کنم...
  من یاد گرفته ام بِخندم... حتی وقتی دلیلی برایِ #خندیدن نیست...
  .
  آدمِ بی غمی نیستم...من هم دلم میگیرد!
  اما نَ منتظرِ کسی میمانم کِ آرامَم کند،
  نَ در انتظارِ کسی کِ از راه برسد و نوازشَم کند...
  نیاز بِ دِلسوزی هیچ کس ندارم
  من خوب کردنِ حالِ خودم را بلَد شده ام...
  و قوی بودن را ؛
  بِ تمامِ کنار کشیدن و منتظر ماندن ها تَرجیح میدهم...!!!
  . #دلیل ِ_حالِ_خوبِ_خودت_باش
  #بگذار_زندگی_هر_چقدر_میخواهد -پیله - کند!

  19 1 11 May, 2019

Advertisements

  #لَبخند بزَن بزارِ بدِونن اَز ديرِوز قويتري😊🌸

  َبخند بزَن بزارِ بدِونن اَز ديرِوز قويتري😊🌸

  97 3 17 April, 2019

Advertisements

  •
[#دُردانه‌ام]
وقتی گواهیِ پزشکی‌اش را نِشانم داد و گفت:
(باید ده‌روز استراحتِ مطلق کنم.)
صَدبار مراقبَش بودن را، پرستار بودن، را تَمرین کردم.
به خودم آمدم و دیدم؛ صبح‌ها برایِ قرص‌هایش از خواب بیدار می‌شوم، صبحانه درست می‌کنم، باهاش حرف می‌زنم، برایِ اتاقَش گل می‌خَرم، شب‌ها تا صبح هوشیار می‌خوابم که یک وقت دَمَر نشود، هزاربار از جا بلند می‌شوم، #لَبخند می‌زنم، مُدام لبخند می‌زنم.
می‌دانی چرا عَلی؟
راستِش هنوز هم احساس می‌کنم در این ده‌روز که چهار روزش هم مانده، برایت کم بودم.
در تمامِ آن لحظه‌ها، وقتی تویِ ذهنم جایِ تو را با خودم عوض می‌کردم، می‌دانستم فقط تو می‌توانی معنیِ آب تویِ دِل تِکان نخورَد، را به آدم یاد بدهی.
#پرستار ، همیشه تو بودی. تو نجات دادنِ من را از غرق شدن، خیلی بلدی.
تو خیلی خوبی؛ ماهی، #همدم و همراهِ منی.
زود خوب شو. 
من، بدونِ تو ، می‌شِکَنم؛ #دِلم🌱


  [ ُردانه‌ام]
  وقتی گواهیِ پزشکی‌اش را نِشانم داد و گفت:
  (باید ده‌روز استراحتِ مطلق کنم.)
  صَدبار مراقبَش بودن را، پرستار بودن، را تَمرین کردم.
  به خودم آمدم و دیدم؛ صبح‌ها برایِ قرص‌هایش از خواب بیدار می‌شوم، صبحانه درست می‌کنم، باهاش حرف می‌زنم، برایِ اتاقَش گل می‌خَرم، شب‌ها تا صبح هوشیار می‌خوابم که یک وقت دَمَر نشود، هزاربار از جا بلند می‌شوم، َبخند می‌زنم، مُدام لبخند می‌زنم.
  می‌دانی چرا عَلی؟
  راستِش هنوز هم احساس می‌کنم در این ده‌روز که چهار روزش هم مانده، برایت کم بودم.
  در تمامِ آن لحظه‌ها، وقتی تویِ ذهنم جایِ تو را با خودم عوض می‌کردم، می‌دانستم فقط تو می‌توانی معنیِ آب تویِ دِل تِکان نخورَد، را به آدم یاد بدهی.
  #پرستار ، همیشه تو بودی. تو نجات دادنِ من را از غرق شدن، خیلی بلدی.
  تو خیلی خوبی؛ ماهی، #همدم و همراهِ منی.
  زود خوب شو.
  من، بدونِ تو ، می‌شِکَنم؛ ِلم🌱

  430 43 13 February, 2019
  #‏دَرد #دارد# که# خودت# عِلّـتِ #لَبخند #شَوی# ‏وَ# دِلت# در همه# حالات# پُر# #از #غَم# باشد ...

  #‏دَرد #دارد # که# خودت# عِلّـتِ َبخند َوی# ‏وَ# دِلت# در همه# حالات# پُر# #از َم# باشد ...

  160 41 19 January, 2019
  ✨
کـاش میشُـد حـالِ خوب را ..
#لَبخند زیبـا را..
بَعضی دوست داشتَن‌ها را..
خُشک کرد لای #کِتاب📚 گـذاشت 
و نِگَهشـان داشت😌🌸 #مَرجان

@arashap_music 💜


  کـاش میشُـد حـالِ خوب را ..
  َبخند زیبـا را..
  بَعضی دوست داشتَن‌ها را..
  خُشک کرد لای ِتاب📚 گـذاشت
  و نِگَهشـان داشت😌🌸 َرجان

  @arashap_music 💜

  106 0 24 August, 2018

Top #لَبخند posts

Advertisements

  {گآهے چیزے را کـ ذِهنت میگویَد انجآم بدع 
میدآنے کع قَلب ها احساسے تَرند}
#لَبخند ❥

  {گآهے چیزے را کـ ذِهنت میگویَد انجآم بدع
  میدآنے کع قَلب ها احساسے تَرند}
  َبخند ❥

  228 0 12 May, 2019

Advertisements

Advertisements

  •
[#دُردانه‌ام]
وقتی گواهیِ پزشکی‌اش را نِشانم داد و گفت:
(باید ده‌روز استراحتِ مطلق کنم.)
صَدبار مراقبَش بودن را، پرستار بودن، را تَمرین کردم.
به خودم آمدم و دیدم؛ صبح‌ها برایِ قرص‌هایش از خواب بیدار می‌شوم، صبحانه درست می‌کنم، باهاش حرف می‌زنم، برایِ اتاقَش گل می‌خَرم، شب‌ها تا صبح هوشیار می‌خوابم که یک وقت دَمَر نشود، هزاربار از جا بلند می‌شوم، #لَبخند می‌زنم، مُدام لبخند می‌زنم.
می‌دانی چرا عَلی؟
راستِش هنوز هم احساس می‌کنم در این ده‌روز که چهار روزش هم مانده، برایت کم بودم.
در تمامِ آن لحظه‌ها، وقتی تویِ ذهنم جایِ تو را با خودم عوض می‌کردم، می‌دانستم فقط تو می‌توانی معنیِ آب تویِ دِل تِکان نخورَد، را به آدم یاد بدهی.
#پرستار ، همیشه تو بودی. تو نجات دادنِ من را از غرق شدن، خیلی بلدی.
تو خیلی خوبی؛ ماهی، #همدم و همراهِ منی.
زود خوب شو. 
من، بدونِ تو ، می‌شِکَنم؛ #دِلم🌱


  [ ُردانه‌ام]
  وقتی گواهیِ پزشکی‌اش را نِشانم داد و گفت:
  (باید ده‌روز استراحتِ مطلق کنم.)
  صَدبار مراقبَش بودن را، پرستار بودن، را تَمرین کردم.
  به خودم آمدم و دیدم؛ صبح‌ها برایِ قرص‌هایش از خواب بیدار می‌شوم، صبحانه درست می‌کنم، باهاش حرف می‌زنم، برایِ اتاقَش گل می‌خَرم، شب‌ها تا صبح هوشیار می‌خوابم که یک وقت دَمَر نشود، هزاربار از جا بلند می‌شوم، َبخند می‌زنم، مُدام لبخند می‌زنم.
  می‌دانی چرا عَلی؟
  راستِش هنوز هم احساس می‌کنم در این ده‌روز که چهار روزش هم مانده، برایت کم بودم.
  در تمامِ آن لحظه‌ها، وقتی تویِ ذهنم جایِ تو را با خودم عوض می‌کردم، می‌دانستم فقط تو می‌توانی معنیِ آب تویِ دِل تِکان نخورَد، را به آدم یاد بدهی.
  #پرستار ، همیشه تو بودی. تو نجات دادنِ من را از غرق شدن، خیلی بلدی.
  تو خیلی خوبی؛ ماهی، #همدم و همراهِ منی.
  زود خوب شو.
  من، بدونِ تو ، می‌شِکَنم؛ ِلم🌱

  430 43 13 February, 2019