#فیلم_گرفتار Instagram Photos & Videos

فیلم_گرفتار - 2 posts

Advertisements

  موزه روزنامه ها و مجلات قدیمی ایرانی

فیلم گرفتار دومین ساخته محمود کوشان بود که در سال چهل و هشت ساخته شد.
عمده فعالیت او در سینما در پیش از انقلاب بود.
کوشان بعد از انقلاب پنجاه و هفت فقط یک فیلم می سازد.
فیلم سمندر از ساخته های او در بعد از انقلاب است.(البته در مقام کارگردان)

#روزنامه_قدیمی #نوستالژی #خاطرات #محمود_کوشان #ناصر_ملک_مطیعی #فیلم_گرفتار

  موزه روزنامه ها و مجلات قدیمی ایرانی

  فیلم گرفتار دومین ساخته محمود کوشان بود که در سال چهل و هشت ساخته شد.
  عمده فعالیت او در سینما در پیش از انقلاب بود.
  کوشان بعد از انقلاب پنجاه و هفت فقط یک فیلم می سازد.
  فیلم سمندر از ساخته های او در بعد از انقلاب است.(البته در مقام کارگردان)

  #روزنامه_قدیمی #نوستالژی #خاطرات #محمود_کوشان #ناصر_ملک_مطیعی #فیلم_گرفتار

  519 2 10 January, 2018

Top #فیلم_گرفتار posts

Advertisements

  موزه روزنامه ها و مجلات قدیمی ایرانی

فیلم گرفتار دومین ساخته محمود کوشان بود که در سال چهل و هشت ساخته شد.
عمده فعالیت او در سینما در پیش از انقلاب بود.
کوشان بعد از انقلاب پنجاه و هفت فقط یک فیلم می سازد.
فیلم سمندر از ساخته های او در بعد از انقلاب است.(البته در مقام کارگردان)

#روزنامه_قدیمی #نوستالژی #خاطرات #محمود_کوشان #ناصر_ملک_مطیعی #فیلم_گرفتار

  موزه روزنامه ها و مجلات قدیمی ایرانی

  فیلم گرفتار دومین ساخته محمود کوشان بود که در سال چهل و هشت ساخته شد.
  عمده فعالیت او در سینما در پیش از انقلاب بود.
  کوشان بعد از انقلاب پنجاه و هفت فقط یک فیلم می سازد.
  فیلم سمندر از ساخته های او در بعد از انقلاب است.(البته در مقام کارگردان)

  #روزنامه_قدیمی #نوستالژی #خاطرات #محمود_کوشان #ناصر_ملک_مطیعی #فیلم_گرفتار

  519 2 10 January, 2018