#عشقـتو Instagram Photos & Videos

عشقـتو - 13 posts

  .بعضـی اوقـات بـاید جـلو همـه قـربون صدقـه #عشقـت بـری😻
بـه فـکره این نبـاش که غـرورت بیـاد پـاییـن🙊
نـه اصلـا اینجـوری نیـس💜
جـلو همه #ببـوسـش💋
#بغـلش کن👫
تـا همه بفهمـن که #عشقـت مـاله #خـودته🖐🏻
آرهـ...
حـرفه مـردم واسـت مهم نـباشه🙈
#فقـط #عشقـت بـرات مهـم باشه💛
بـزار مـردم هـرچی میخـوان بگـن👅
ولـی #تو❤️
جـلوی همـه #عشقـتو پـرستش کن🙏🏻
بـزار کل دنـیا بفهمـن که بـرای #عشقـت جون میـدی👨🏻
#دوسـتت_دارم👫 💟

  .بعضـی اوقـات بـاید جـلو همـه قـربون صدقـه #عشقـت بـری😻
  بـه فـکره این نبـاش که غـرورت بیـاد پـاییـن🙊
  نـه اصلـا اینجـوری نیـس💜
  جـلو همه #ببـوسـش 💋
  #بغـلش کن👫
  تـا همه بفهمـن که #عشقـت مـاله #خـودته 🖐🏻
  آرهـ...
  حـرفه مـردم واسـت مهم نـباشه🙈
  #فقـط #عشقـت بـرات مهـم باشه💛
  بـزار مـردم هـرچی میخـوان بگـن👅
  ولـی #تو ❤️
  جـلوی همـه #عشقـتو پـرستش کن🙏🏻
  بـزار کل دنـیا بفهمـن که بـرای #عشقـت جون میـدی👨🏻
  #دوسـتت_دارم 👫 💟

  72 0 18 August, 2017

Advertisements

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
دسـته #خودت نیسـتا😢
از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
این وقـتا خیلی #بـده💔
وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
  دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
  بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
  دسـته #خودت نیسـتا😢
  از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
  وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
  این وقـتا خیلی #بـده 💔
  وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
  جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
  عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  6 1 11 December, 2016
  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
دسـته #خودت نیسـتا😢
از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
این وقـتا خیلی #بـده💔
وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
  دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
  بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
  دسـته #خودت نیسـتا😢
  از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
  وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
  این وقـتا خیلی #بـده 💔
  وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
  جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
  عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  18 2 28 May, 2016

Advertisements

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
دسـته #خودت نیسـتا😢
از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
این وقـتا خیلی #بـده💔
وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
  دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
  بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
  دسـته #خودت نیسـتا😢
  از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
  وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
  این وقـتا خیلی #بـده 💔
  وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
  جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
  عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  36 0 18 May, 2016
  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
دسـته #خودت نیسـتا😢
از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
این وقـتا خیلی #بـده💔
وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔 🍃😍🍃Join👉 @Swet_love 🌸✨🍵

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
  دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
  بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
  دسـته #خودت نیسـتا😢
  از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
  وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
  این وقـتا خیلی #بـده 💔
  وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
  جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
  عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔 🍃😍🍃Join👉 @Swet_love 🌸✨🍵

  24 1 7 May, 2016

Advertisements

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
دسـته #خودت نیسـتا😢
از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
این وقـتا خیلی #بـده💔
وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
  دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
  بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
  دسـته #خودت نیسـتا😢
  از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
  وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
  این وقـتا خیلی #بـده 💔
  وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
  جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
  عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  33 0 4 May, 2016
  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
دسـته #خودت نیسـتا😢
از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
این وقـتا خیلی #بـده💔
وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
  دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
  بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
  دسـته #خودت نیسـتا😢
  از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
  وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
  این وقـتا خیلی #بـده 💔
  وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
  جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
  عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  42 2 4 May, 2016
  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
دسـته #خودت نیسـتا😢
از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
این وقـتا خیلی #بـده💔
وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
  دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
  بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
  دسـته #خودت نیسـتا😢
  از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
  وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
  این وقـتا خیلی #بـده 💔
  وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
  جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
  عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  21 0 4 May, 2016
  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
دسـته #خودت نیسـتا😢
از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
این وقـتا خیلی #بـده💔
وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔
•
💟عـــاشـقــ💔ـانــہ👫 هــاى مـ💓ــا💏
•
#عشقتو #تگ #كن 💏💋💏
•

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
  دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
  بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
  دسـته #خودت نیسـتا😢
  از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
  وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
  این وقـتا خیلی #بـده 💔
  وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
  جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
  عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  💟عـــاشـقــ💔ـانــہ👫 هــاى مـ💓ــا💏

  #عشقتو #تگ #كن 💏💋💏

  806 3 3 May, 2016
  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
دسـته #خودت نیسـتا😢
از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
این وقـتا خیلی #بـده💔
وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
  دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
  بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
  دسـته #خودت نیسـتا😢
  از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
  وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
  این وقـتا خیلی #بـده 💔
  وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
  جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
  عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  77 13 2 May, 2016
  🎈🍥•| |•🍥🎈 یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
دسـته #خودت نیسـتا😢
از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
این وقـتا خیلی #بـده💔
وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔 🎈🍥•| |•🍥🎈

  🎈🍥•| |•🍥🎈 یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
  دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
  بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
  دسـته #خودت نیسـتا😢
  از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
  وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
  این وقـتا خیلی #بـده 💔
  وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
  جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
  عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔 🎈🍥•| |•🍥🎈

  8 0 2 May, 2016
  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
دسـته #خودت نیسـتا😢
از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
این وقـتا خیلی #بـده💔
وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
عشـقم طاقت ناراحتیتو ندارم...
عاشقتم M

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
  دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
  بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
  دسـته #خودت نیسـتا😢
  از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
  وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
  این وقـتا خیلی #بـده 💔
  وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
  جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
  عشـقم طاقت ناراحتیتو ندارم...
  عاشقتم M

  28 7 2 May, 2016

Top #عشقـتو posts

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
دسـته #خودت نیسـتا😢
از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
این وقـتا خیلی #بـده💔
وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
  دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
  بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
  دسـته #خودت نیسـتا😢
  از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
  وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
  این وقـتا خیلی #بـده 💔
  وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
  جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
  عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  77 13 2 May, 2016

Advertisements

  🎈🍥•| |•🍥🎈 یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
دسـته #خودت نیسـتا😢
از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
این وقـتا خیلی #بـده💔
وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔 🎈🍥•| |•🍥🎈

  🎈🍥•| |•🍥🎈 یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
  دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
  بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
  دسـته #خودت نیسـتا😢
  از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
  وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
  این وقـتا خیلی #بـده 💔
  وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
  جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
  عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔 🎈🍥•| |•🍥🎈

  8 0 2 May, 2016
  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
دسـته #خودت نیسـتا😢
از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
این وقـتا خیلی #بـده💔
وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
  دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
  بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
  دسـته #خودت نیسـتا😢
  از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
  وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
  این وقـتا خیلی #بـده 💔
  وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
  جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
  عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  21 0 4 May, 2016

Advertisements

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
دسـته #خودت نیسـتا😢
از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
این وقـتا خیلی #بـده💔
وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
  دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
  بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
  دسـته #خودت نیسـتا😢
  از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
  وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
  این وقـتا خیلی #بـده 💔
  وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
  جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
  عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  18 2 28 May, 2016
  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
دسـته #خودت نیسـتا😢
از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
این وقـتا خیلی #بـده💔
وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
  دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
  بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
  دسـته #خودت نیسـتا😢
  از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
  وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
  این وقـتا خیلی #بـده 💔
  وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
  جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
  عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  33 0 4 May, 2016
  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
دسـته #خودت نیسـتا😢
از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
این وقـتا خیلی #بـده💔
وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔 🍃😍🍃Join👉 @Swet_love 🌸✨🍵

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
  دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
  بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
  دسـته #خودت نیسـتا😢
  از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
  وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
  این وقـتا خیلی #بـده 💔
  وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
  جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
  عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔 🍃😍🍃Join👉 @Swet_love 🌸✨🍵

  24 1 7 May, 2016

Advertisements

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
دسـته #خودت نیسـتا😢
از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
این وقـتا خیلی #بـده💔
وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
عشـقم طاقت ناراحتیتو ندارم...
عاشقتم M

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
  دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
  بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
  دسـته #خودت نیسـتا😢
  از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
  وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
  این وقـتا خیلی #بـده 💔
  وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
  جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
  عشـقم طاقت ناراحتیتو ندارم...
  عاشقتم M

  28 7 2 May, 2016
  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
دسـته #خودت نیسـتا😢
از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
این وقـتا خیلی #بـده💔
وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  یه #وقتـایی دلـت میگیره☹️
  دلـت میگیره وقتـی یهـو #عشقـتو ناراحـت میکنی 👨🏻
  بجـای اینـکه #درستـش کنی بدتر خرابش میکنی 🙈
  دسـته #خودت نیسـتا😢
  از #قصد خراب نمیکنی🖐🏻
  وقـتی ازت ناراحته تو هم #دلـت میگیـره💓
  این وقـتا خیلی #بـده 💔
  وقـتی ناراحـته ازت و #هیچکاری از دسـتت برنمیاد😞
  جز اینکه زیره #لب بگی:🗣
  عشـقم دلم طاقـته #ناراحتـیتو نداره😔

  36 0 18 May, 2016
  .بعضـی اوقـات بـاید جـلو همـه قـربون صدقـه #عشقـت بـری😻
بـه فـکره این نبـاش که غـرورت بیـاد پـاییـن🙊
نـه اصلـا اینجـوری نیـس💜
جـلو همه #ببـوسـش💋
#بغـلش کن👫
تـا همه بفهمـن که #عشقـت مـاله #خـودته🖐🏻
آرهـ...
حـرفه مـردم واسـت مهم نـباشه🙈
#فقـط #عشقـت بـرات مهـم باشه💛
بـزار مـردم هـرچی میخـوان بگـن👅
ولـی #تو❤️
جـلوی همـه #عشقـتو پـرستش کن🙏🏻
بـزار کل دنـیا بفهمـن که بـرای #عشقـت جون میـدی👨🏻
#دوسـتت_دارم👫 💟

  .بعضـی اوقـات بـاید جـلو همـه قـربون صدقـه #عشقـت بـری😻
  بـه فـکره این نبـاش که غـرورت بیـاد پـاییـن🙊
  نـه اصلـا اینجـوری نیـس💜
  جـلو همه #ببـوسـش 💋
  #بغـلش کن👫
  تـا همه بفهمـن که #عشقـت مـاله #خـودته 🖐🏻
  آرهـ...
  حـرفه مـردم واسـت مهم نـباشه🙈
  #فقـط #عشقـت بـرات مهـم باشه💛
  بـزار مـردم هـرچی میخـوان بگـن👅
  ولـی #تو ❤️
  جـلوی همـه #عشقـتو پـرستش کن🙏🏻
  بـزار کل دنـیا بفهمـن که بـرای #عشقـت جون میـدی👨🏻
  #دوسـتت_دارم 👫 💟

  72 0 18 August, 2017