Search Hashtag & User

#عادت_کردم Instagram Photos & Videos

عادت_کردم - 579 posts

Latest #عادت_کردم Posts

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فرقی نمی کند
  اول هفته باشد، وسط هفته یا آخرش
  مثلا غروب جمعه باشد
  یا صبح شنبه
  یا بعد از ظهر سه شنبه!!
  در نهایت
  برای خوب بودن حالت
  باید کسی باشد
  که با خنده اش چرخ زندگیت بچرخد
  کسی که آنقدر دوستش
  داشته باشی
  که حضورش، برایت زیبا کند
  هر روز هفته را..!! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  شبتونـــــــــــــــ سرشار از ارامش🌟🌟🌛🌛🌛 #بیخوابی 😪🖐🏿 #عادت_کردم #عشقبازی_دونفره 💑🚶🏿🚶🏿🚶🏿🚶🏿😍

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرقی نمی کند 
اول هفته باشد، وسط هفته یا آخرش
مثلا غروب جمعه باشد
یا صبح شنبه
یا بعد از ظهر سه شنبه!!
در نهایت 
برای خوب بودن حالت 
باید کسی باشد 
که با خنده اش چرخ زندگیت بچرخد 
کسی که آنقدر دوستش
داشته باشی
که حضورش، برایت زیبا کند 
هر روز هفته را..!! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
شبتونـــــــــــــــ سرشار از ارامش🌟🌟🌛🌛🌛 #بیخوابی😪🖐🏿#عادت_کردم#عشقبازی_دونفره 💑🚶🏿🚶🏿🚶🏿🚶🏿😍
  47 0 6 January, 2019