#زنده_باد_قاچاقچی Instagram Photos & Videos

زنده_باد_قاچاقچی - 391 posts

Advertisements

  لب مرز وقتی که کارخانه ای واسه کارنیست آب براکشاورزی نیست وهیچ پشتیبانی هم ازطرف دولت نیست تنهاراهی که1بلوچ مرزنشین برای بردن1لقمه نون سرسفره زن وبچش داره اینگه هزارخطرو بدبختی روبجون بخره تابنونه چندگالن سوخت رو ببره اون ور مرز بفروشه تا به بدبختی خرجیش دراد واقعان کل هموطنای مرزنشین کشورم مظلوم واقع شدند😳😧
#بلوچ 
#زنده_باد_قاچاقچی 
#چابهار_سیستان_و_بلوچستان

  لب مرز وقتی که کارخانه ای واسه کارنیست آب براکشاورزی نیست وهیچ پشتیبانی هم ازطرف دولت نیست تنهاراهی که1بلوچ مرزنشین برای بردن1لقمه نون سرسفره زن وبچش داره اینگه هزارخطرو بدبختی روبجون بخره تابنونه چندگالن سوخت رو ببره اون ور مرز بفروشه تا به بدبختی خرجیش دراد واقعان کل هموطنای مرزنشین کشورم مظلوم واقع شدند😳😧
  #بلوچ
  #زنده_باد_قاچاقچی
  #چابهار_سیستان_و_بلوچستان

  38 1 31 January, 2019

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Top #زنده_باد_قاچاقچی posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements