#درد_خاموش Instagram Photos & Videos

درد_خاموش - 4 posts

Advertisements

  ....- پس دیگر چاره‌ای ندارم جز این‌که من هم خودم را بکشم. ...- چه اشکالی دارد؟ ....- برای شما بی‌اهمیت است. برای شما همه‌چیز بی‌اهمیت است. ....- نه، همه‌چیز نه. ....- می‌خواهم خودم را مجازات کنم. ....- پس زندگی کن. این از همه‌چیز سخت‌تر است. 
#شب_دراز 
#میشل_دئون

#زندگی #شكيبِ #درد_خاموش

  ....- پس دیگر چاره‌ای ندارم جز این‌که من هم خودم را بکشم. ...- چه اشکالی دارد؟ ....- برای شما بی‌اهمیت است. برای شما همه‌چیز بی‌اهمیت است. ....- نه، همه‌چیز نه. ....- می‌خواهم خودم را مجازات کنم. ....- پس زندگی کن. این از همه‌چیز سخت‌تر است.
  #شب_دراز
  #میشل_دئون

  #زندگی #شكيب ِ #درد_خاموش

  54 0 22 May, 2019

Advertisements

  🌹🌹🌹🌹
. فقر .
آتشي است كه خوبي ها را مي سوزاند
و ثروت
پرده ايست كه بدى ها را مي پوشاند
و چه بي انصافند آنانكه
يكى را مي پوشانند به خاطر داشته هايش و ديگرى را مي سوزانند به خاطر نداشته هايش
.

#انسانيت
#فقر
#درد_خاموش

  🌹🌹🌹🌹
  . فقر .
  آتشي است كه خوبي ها را مي سوزاند
  و ثروت
  پرده ايست كه بدى ها را مي پوشاند
  و چه بي انصافند آنانكه
  يكى را مي پوشانند به خاطر داشته هايش و ديگرى را مي سوزانند به خاطر نداشته هايش
  .

  #انسانيت
  #فقر
  #درد_خاموش

  24 3 16 August, 2017

Top #درد_خاموش posts

  ....- پس دیگر چاره‌ای ندارم جز این‌که من هم خودم را بکشم. ...- چه اشکالی دارد؟ ....- برای شما بی‌اهمیت است. برای شما همه‌چیز بی‌اهمیت است. ....- نه، همه‌چیز نه. ....- می‌خواهم خودم را مجازات کنم. ....- پس زندگی کن. این از همه‌چیز سخت‌تر است. 
#شب_دراز 
#میشل_دئون

#زندگی #شكيبِ #درد_خاموش

  ....- پس دیگر چاره‌ای ندارم جز این‌که من هم خودم را بکشم. ...- چه اشکالی دارد؟ ....- برای شما بی‌اهمیت است. برای شما همه‌چیز بی‌اهمیت است. ....- نه، همه‌چیز نه. ....- می‌خواهم خودم را مجازات کنم. ....- پس زندگی کن. این از همه‌چیز سخت‌تر است.
  #شب_دراز
  #میشل_دئون

  #زندگی #شكيب ِ #درد_خاموش

  54 0 22 May, 2019

Advertisements

  🌹🌹🌹🌹
. فقر .
آتشي است كه خوبي ها را مي سوزاند
و ثروت
پرده ايست كه بدى ها را مي پوشاند
و چه بي انصافند آنانكه
يكى را مي پوشانند به خاطر داشته هايش و ديگرى را مي سوزانند به خاطر نداشته هايش
.

#انسانيت
#فقر
#درد_خاموش

  🌹🌹🌹🌹
  . فقر .
  آتشي است كه خوبي ها را مي سوزاند
  و ثروت
  پرده ايست كه بدى ها را مي پوشاند
  و چه بي انصافند آنانكه
  يكى را مي پوشانند به خاطر داشته هايش و ديگرى را مي سوزانند به خاطر نداشته هايش
  .

  #انسانيت
  #فقر
  #درد_خاموش

  24 3 16 August, 2017

Advertisements