#خاکسار Instagram Photos & Videos

خاکسار - 3.3k posts

  شگردهای مبنایی فرقه های صوفیه ️منابع اولیه مسلک فرق تصوف برخلاف فقه، اصول، تفسیر، حدیث و خلاصه عرفان اسلامی از اسلام ناب محمدی گرفته نشده است بلکه از خارج جهان اسلام تغذیه شده و در تمدن و فرهنگ اسلامی رشد کرده است، به همین جهت برای اینکه اصول اولیه تصوف را با قواعد و ضوابط و اصول اسلامی متناسب نمایند، آن را با مضامین و مفاهیم اسلامی آمیخته کرده اند تا بتوانند درمیان افکار وعقاید مردم برای خود شان و جایگاهی پیدا کنند. این یکی از شگردهای مبنایی فرقه های تصوف می باشد. ️ فرقه های صوفیه برای پیشبرد این هدف ، صوفی را در کنار عارف و یا در کنار مفسرین و محدثین، فقها و متکلمین و خلاصه فلاسفه اسلامی قرار می دهند و خود را به عنوان یک طبقه فرهنگی و علمی محسوب می نمایند و ناگزیر شده اند در جاهای گوناگون به جهات مختلف وارونه نویسی را به کار ببرند، تا بتوانند از تصوف یک فرقه ی اجتماعی اسلامی به وجود آورند و پیوند تصوف و تشیع را عملی سازند. ️یکی دیگر از شگرد های زیر بنایی فرقه های صوفیه که بعد ازهجوم انتقادات و اشکالات عدیده بر پیکره تصوف، از سوی مشایخ واقطاب صوفیه ، اجرایی شد هجمه به بزرگان جهان تشیع بود. بدین شکل آثار بزرگانی را که به انحرافات و تناقضات فرقه های صوفیه به خوبی پی برده بودند و این جماعت گمراه را رسوا می کنند ، با استفاده از تحریف روایات و احادیث از اعتبار ساقط می‌نمایند مثلاً در میان مسلمانان شایع می‌سازند که کتاب ارزشمند حدیقة الشیعه از تألیفات مقدس اردبیلی نیست تا از عظمت مطالب ضد تصوف مطرح در آن بکاهند.

#نقد_تصوف #نقد_صوفیه #نقد_دراویش #تصوف #صوفیه #صوفیگری #خاکسار

  شگردهای مبنایی فرقه های صوفیه ️منابع اولیه مسلک فرق تصوف برخلاف فقه، اصول، تفسیر، حدیث و خلاصه عرفان اسلامی از اسلام ناب محمدی گرفته نشده است بلکه از خارج جهان اسلام تغذیه شده و در تمدن و فرهنگ اسلامی رشد کرده است، به همین جهت برای اینکه اصول اولیه تصوف را با قواعد و ضوابط و اصول اسلامی متناسب نمایند، آن را با مضامین و مفاهیم اسلامی آمیخته کرده اند تا بتوانند درمیان افکار وعقاید مردم برای خود شان و جایگاهی پیدا کنند. این یکی از شگردهای مبنایی فرقه های تصوف می باشد. ️ فرقه های صوفیه برای پیشبرد این هدف ، صوفی را در کنار عارف و یا در کنار مفسرین و محدثین، فقها و متکلمین و خلاصه فلاسفه اسلامی قرار می دهند و خود را به عنوان یک طبقه فرهنگی و علمی محسوب می نمایند و ناگزیر شده اند در جاهای گوناگون به جهات مختلف وارونه نویسی را به کار ببرند، تا بتوانند از تصوف یک فرقه ی اجتماعی اسلامی به وجود آورند و پیوند تصوف و تشیع را عملی سازند. ️یکی دیگر از شگرد های زیر بنایی فرقه های صوفیه که بعد ازهجوم انتقادات و اشکالات عدیده بر پیکره تصوف، از سوی مشایخ واقطاب صوفیه ، اجرایی شد هجمه به بزرگان جهان تشیع بود. بدین شکل آثار بزرگانی را که به انحرافات و تناقضات فرقه های صوفیه به خوبی پی برده بودند و این جماعت گمراه را رسوا می کنند ، با استفاده از تحریف روایات و احادیث از اعتبار ساقط می‌نمایند مثلاً در میان مسلمانان شایع می‌سازند که کتاب ارزشمند حدیقة الشیعه از تألیفات مقدس اردبیلی نیست تا از عظمت مطالب ضد تصوف مطرح در آن بکاهند.

  #نقد_تصوف #نقد_صوفیه #نقد_دراویش #تصوف #صوفیه #صوفیگری #خاکسار

  9 0 18 June, 2019
  مراحل هفتگانه تشرف در فرقه خاکساریه 
اگر بخواهیم بگوییم فرقه های تصوف تمام پیکره وجودی اش انحراف و بدعت است باید نگاهی به مراسم های تشرف فرقه خاکساریه بیندازیم تا بر همگان حجت شود که این فرق ضاله، ذره ای سنخیت با موازین اسلام ناب محمدی ندارد و مدعیان دروغین شریعت اسلامی محسوب می شوند. مراحل هفتگانه ذیل نمونه ای از آداب تشرف به فرقه خاکساریه می باشد.

1. مرحله اول لسان
در این مرحله یکی از پیران، طالب خاکساری را توبه می‌دهد. طالب غسل می‌کند و پیر از سر و ابرو و شارب و ریش او موی برمی‌چیند و طالب در مجلسی خاص تعهد می‌کند که اصول طریقت را رعایت کند. لسان در طریقت خاکسار یادآور قول دادنِ جوانمردانِ قولی در آیین فتوت است.

2. مرحله دوم پیاله
در این مرحله در مجلسی خاص چندین درویش به قطار می‌ایستند و با لنگی مشهور به لنگ چهل تن، به همدیگر وصل می‌شوند و از دست پیر یا قطب، شربتی خاص می‌گیرند و به نوبت می‌نوشند این رسم نیز یادآور شُرب در آیین فتوت است.

3. مرحله سوم کسوت
در عهد قاجار ظاهراً بازوی درویشانی را که به این مرحله می‌رسیدند، با سکه‌ای داغ می‌کردند تا نشانی برای آنان باشد. این رسم امروزه منسوخ شده است.

4. مرحله چهارم گل سپردن
در گذشته رسمی در دنباله مراسم داغ کردن در مرحله کسوت بوده که در آن، مرید پس از چندین روز داغ خود را به پیر نشان می‌داده است

5. مرحله پنجم جوز شکستن
در این مرحله، درویش خاکسار نزدِ یکی از پیران اهل حق سرمی‌سپارد و آن پیر میوه های معطر و جنگلی به نام جوز را در مراسمی خاص با کارد خُرد می‌کند.

6. مرحله ششم چراغی گرفتن
ظاهراً در این مرحله طی مراسمی خاص، مرید چراغی که چند شمع روشن داشت از پیر می‌گرفت.

7. مرحله هفتم ارشاد
در این مرحله، مرید لُنگی خاص از پیر می‌گیرد. برای همین در رساله‌های آنان به جای سَنَد خرقه از لنگ و جاری شدن لنگ سخن گفته شده است. با وجود رسم ارشاد در این طریقت، خاکساریه را جزو طریقه‌های بی‌سلسله محسوب کرده‌اند.

#نقد_تصوف #نقد_صوفیه #نقد_دراویش #تصوف #صوفیه #صوفیگری #خاکسار

  مراحل هفتگانه تشرف در فرقه خاکساریه
  اگر بخواهیم بگوییم فرقه های تصوف تمام پیکره وجودی اش انحراف و بدعت است باید نگاهی به مراسم های تشرف فرقه خاکساریه بیندازیم تا بر همگان حجت شود که این فرق ضاله، ذره ای سنخیت با موازین اسلام ناب محمدی ندارد و مدعیان دروغین شریعت اسلامی محسوب می شوند. مراحل هفتگانه ذیل نمونه ای از آداب تشرف به فرقه خاکساریه می باشد.

  1. مرحله اول لسان
  در این مرحله یکی از پیران، طالب خاکساری را توبه می‌دهد. طالب غسل می‌کند و پیر از سر و ابرو و شارب و ریش او موی برمی‌چیند و طالب در مجلسی خاص تعهد می‌کند که اصول طریقت را رعایت کند. لسان در طریقت خاکسار یادآور قول دادنِ جوانمردانِ قولی در آیین فتوت است.

  2. مرحله دوم پیاله
  در این مرحله در مجلسی خاص چندین درویش به قطار می‌ایستند و با لنگی مشهور به لنگ چهل تن، به همدیگر وصل می‌شوند و از دست پیر یا قطب، شربتی خاص می‌گیرند و به نوبت می‌نوشند این رسم نیز یادآور شُرب در آیین فتوت است.

  3. مرحله سوم کسوت
  در عهد قاجار ظاهراً بازوی درویشانی را که به این مرحله می‌رسیدند، با سکه‌ای داغ می‌کردند تا نشانی برای آنان باشد. این رسم امروزه منسوخ شده است.

  4. مرحله چهارم گل سپردن
  در گذشته رسمی در دنباله مراسم داغ کردن در مرحله کسوت بوده که در آن، مرید پس از چندین روز داغ خود را به پیر نشان می‌داده است

  5. مرحله پنجم جوز شکستن
  در این مرحله، درویش خاکسار نزدِ یکی از پیران اهل حق سرمی‌سپارد و آن پیر میوه های معطر و جنگلی به نام جوز را در مراسمی خاص با کارد خُرد می‌کند.

  6. مرحله ششم چراغی گرفتن
  ظاهراً در این مرحله طی مراسمی خاص، مرید چراغی که چند شمع روشن داشت از پیر می‌گرفت.

  7. مرحله هفتم ارشاد
  در این مرحله، مرید لُنگی خاص از پیر می‌گیرد. برای همین در رساله‌های آنان به جای سَنَد خرقه از لنگ و جاری شدن لنگ سخن گفته شده است. با وجود رسم ارشاد در این طریقت، خاکساریه را جزو طریقه‌های بی‌سلسله محسوب کرده‌اند.

  #نقد_تصوف #نقد_صوفیه #نقد_دراویش #تصوف #صوفیه #صوفیگری #خاکسار

  15 1 18 June, 2019
  باز امشب خال ابرو میکشم
یکصدو ده مرتبه هو میکشم
بس که از عشق علی سر گشته ام
عاقلان گویند که کافر گشته ام...
هوووووو....جلوه پیر سلسله خاکسار جلالیه ابو ترابی حضرت خیرالحاج مطهر علیشاه (رضیة الله) بر تمامی سالکین سلسله برقرار کرم هشت چهار
باشد که ذات پیر حق نفس بر تمامی سالکین و دراویش این سلسله همت خیر عطا فرماید...هوآمین یا علی
نادر علیشاه گیلانی..
#درویش#دراویش#خاکسار#پیر سلسله#جلوه هو#ذات حق#قلندران#صوفیه#هو مدد#حق مدد#یا علی مدد#حق علی#هو علی

  باز امشب خال ابرو میکشم
  یکصدو ده مرتبه هو میکشم
  بس که از عشق علی سر گشته ام
  عاقلان گویند که کافر گشته ام...
  هوووووو....جلوه پیر سلسله خاکسار جلالیه ابو ترابی حضرت خیرالحاج مطهر علیشاه (رضیة الله) بر تمامی سالکین سلسله برقرار کرم هشت چهار
  باشد که ذات پیر حق نفس بر تمامی سالکین و دراویش این سلسله همت خیر عطا فرماید...هوآمین یا علی
  نادر علیشاه گیلانی..
  #درویش #دراویش #خاکسار #پیر سلسله #جلوه هو #ذات حق #قلندران #صوفیه #هو مدد #حق مدد #یا علی مدد #حق علی #هو علی

  82 3 13 June, 2019
  🔹حجت الاسلام مروی در تکریم و معارفه قائم مقام تولیت آستان قدس:
با حضور مدیران ارشد آستان قدس رضوی 🔺با برداشتن این مسئولیت از دوش آقای فاطمی امین، فرصت تمرکز بر روی مسائل اقتصادی آستان قدس و رقم زدن تحولات جدی در این حوزه برای ایشان فراهم خواهد شد. 🔺آقای خاکسار هم که مسئولیت قائم مقامی تولیت آستان قدس برعهده ایشان گذاشته شد، چهره ای شناخته شده و مدیری شایسته و با اخلاص است که در دوران تصدی مسئولیت معاونت امداد مستضعفان اقدامات ارزشمندی را رقم زدند. 🔺بر اساس تاکید رهبری باید زمینه برای کسب تجربه و ورود جوانان انقلابی، حزب الهی، مومن، توانمند و کارآمد به این عرصه فراهم شود. 🔺باید خود را پیشگام در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب بویژه تحقق رونق تولید و بیانیه گام دوم بدانیم و از هیچ تلاشی در این حوزه دریغ نکنیم. 🔺جلب رضایت زائران شاخص موفقیت ما در بخش های مختلف آستان قدس است بنابراین در صورتی می توان به عملکرد بخش های مختلف نمره قبولی داد که رضایت زائران و در نتیجه رضایت حضرت رضا(ع) جلب شود. 🔺اصحاب رسانه، رسانه ملی بویژه شبکه استانی در ماه مبارک رمضان تلاش های بسیاری برای بازتاب برنامه های حرم مطهر انجام دادندکه جای تقدیر دارد.

#مدیران_جوان_انقلابی #احمد_مروی#خاکسار#فاطمی_امین #آستان_قدس_رضوی #رسانه

  🔹حجت الاسلام مروی در تکریم و معارفه قائم مقام تولیت آستان قدس:
  با حضور مدیران ارشد آستان قدس رضوی 🔺با برداشتن این مسئولیت از دوش آقای فاطمی امین، فرصت تمرکز بر روی مسائل اقتصادی آستان قدس و رقم زدن تحولات جدی در این حوزه برای ایشان فراهم خواهد شد. 🔺آقای خاکسار هم که مسئولیت قائم مقامی تولیت آستان قدس برعهده ایشان گذاشته شد، چهره ای شناخته شده و مدیری شایسته و با اخلاص است که در دوران تصدی مسئولیت معاونت امداد مستضعفان اقدامات ارزشمندی را رقم زدند. 🔺بر اساس تاکید رهبری باید زمینه برای کسب تجربه و ورود جوانان انقلابی، حزب الهی، مومن، توانمند و کارآمد به این عرصه فراهم شود. 🔺باید خود را پیشگام در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب بویژه تحقق رونق تولید و بیانیه گام دوم بدانیم و از هیچ تلاشی در این حوزه دریغ نکنیم. 🔺جلب رضایت زائران شاخص موفقیت ما در بخش های مختلف آستان قدس است بنابراین در صورتی می توان به عملکرد بخش های مختلف نمره قبولی داد که رضایت زائران و در نتیجه رضایت حضرت رضا(ع) جلب شود. 🔺اصحاب رسانه، رسانه ملی بویژه شبکه استانی در ماه مبارک رمضان تلاش های بسیاری برای بازتاب برنامه های حرم مطهر انجام دادندکه جای تقدیر دارد.

  #مدیران_جوان_انقلابی #احمد_مروی #خاکسار #فاطمی_امین #آستان_قدس_رضوی #رسانه

  205 8 10 June, 2019
  هوالرزاق
کد۱۰۱۶رهن اجاره چندین زیر زمین بزرگ درنقاط شهر
امام زاده#خاکسار#بلواراصناف 
جهت تولیدی،باشگاه،انبار
۰۲۱-۴۶۸۷۸۱۲۷املاک میلاد

  هوالرزاق
  کد۱۰۱۶رهن اجاره چندین زیر زمین بزرگ درنقاط شهر
  امام زاده #خاکسار #بلواراصناف
  جهت تولیدی،باشگاه،انبار
  ۰۲۱-۴۶۸۷۸۱۲۷املاک میلاد

  12 0 9 June, 2019

Top #خاکسار posts

  🌱#زندگی_را_باید_زندگی_کرد

لحظه به لحظه ی زندگی را باید دوست داشت با تمام سختی ها ، نامهربانی ها و تردید ها !
هرچیزی در زمان خودش زیباست ، تو نمیتوانی چیزی را که متعلق به زمان دیگری ست دوست داشته باشی ، لذت ببری و طعم شیرینش را مزه مزه کنی !
وقتی چیزی یا کسی را از دست می دهیم آنچنان غرق در تشویش می شویم که از یاد میریم درحال از دست دادن چیزهای بزرگ تری هم هستیم !
زمان از دست رفته هیچگاه بازنخواهد گشت ، هرچیزی به جای خودش و در زمان خودش میدرخشد حتی اگر بهترین ها را در زمانی دگر داشته باشی بازهم جایگزینی برای روزهای ازدست رفته نمیشود ! باید همان دقایقی را دوست داشت که زندگی میکنی میگریی میخندی و میجنگی . . .
#تولددوباره
#دوازده_قدم_رسیدن_به_خدا
#گلزار
#نشاط
#خنده
#شادی
#طراوت
#بهار
#عشق_بلاعوض
#طبیعت
#شیعه
#هو110
#خاکسار
#زندگی

  🌱 #زندگی_را_باید_زندگی_کرد

  لحظه به لحظه ی زندگی را باید دوست داشت با تمام سختی ها ، نامهربانی ها و تردید ها !
  هرچیزی در زمان خودش زیباست ، تو نمیتوانی چیزی را که متعلق به زمان دیگری ست دوست داشته باشی ، لذت ببری و طعم شیرینش را مزه مزه کنی !
  وقتی چیزی یا کسی را از دست می دهیم آنچنان غرق در تشویش می شویم که از یاد میریم درحال از دست دادن چیزهای بزرگ تری هم هستیم !
  زمان از دست رفته هیچگاه بازنخواهد گشت ، هرچیزی به جای خودش و در زمان خودش میدرخشد حتی اگر بهترین ها را در زمانی دگر داشته باشی بازهم جایگزینی برای روزهای ازدست رفته نمیشود ! باید همان دقایقی را دوست داشت که زندگی میکنی میگریی میخندی و میجنگی . . .
  #تولددوباره
  #دوازده_قدم_رسیدن_به_خدا
  #گلزار
  #نشاط
  #خنده
  #شادی
  #طراوت
  #بهار
  #عشق_بلاعوض
  #طبیعت
  #شیعه
  #هو110
  #خاکسار
  #زندگی

  1,062 10 11 April, 2019