#اساطیر Instagram Photos & Videos

اساطیر - 5.6k posts

Advertisements

  در #اساطیر #یونان #باستان، از شخصیتی #افسانه اي به نام پروکروستس نام برده شده است... او همه مسافرانی که قصد ورود به آتن را داشتند، روی تختی می خواباند و اگر مسافری، کوتاه تر از اندازه #تخت بود، آنقدر او را می کشید تا اندازه شود یا اگر هم بلندتر بود پاها یا دستهایش را قطع می کرد! 
از نظر #پروکروستس تنها اشخاصی درست و کامل بودند که به اندازه تخت او بودند! #داستان این تخت داستان هر روز #زندگی ماست... در #حقیقت تک تک ما #آدم ها که خود را جزو افراد روشن فكر و #باسواد می دانیم، دیگران را با تخت پروکروستس خود می سنجیم ... تختی که ابعادش #اعتقاد #باور #ثروت #قدرت #زیبایی و... است! اگر فردی در این #چهارچوب قرار نگیرد، نه تنها باعث #افتخار نیست؛ بلکه ما به عنوان یک آدم بازنده، بی عرضه و بی کفایت به او #نگاه می کنیم و آنقدر او را می کشیم یا له می کنیم، تا از اندازه و #فرم_واقعی خودش خارج شود و طبق سلیقه و #قضاوت ما شود... آنگاه که چیزی از خود واقعی اش نماند، تازه به او افتخار می کنیم...! 〰داستان آن تخت، روایت قالب های ذهنی و پیش داوری های ماست...
مواظب اين #قالب_های_ذهنی و #سندروم #شخصيتي و #مديريتي باشيم ❌

  در #اساطیر #یونان #باستان ، از شخصیتی #افسانه اي به نام پروکروستس نام برده شده است... او همه مسافرانی که قصد ورود به آتن را داشتند، روی تختی می خواباند و اگر مسافری، کوتاه تر از اندازه #تخت بود، آنقدر او را می کشید تا اندازه شود یا اگر هم بلندتر بود پاها یا دستهایش را قطع می کرد!
  از نظر #پروکروستس تنها اشخاصی درست و کامل بودند که به اندازه تخت او بودند! #داستان این تخت داستان هر روز #زندگی ماست... در #حقیقت تک تک ما #آدم ها که خود را جزو افراد روشن فكر و #باسواد می دانیم، دیگران را با تخت پروکروستس خود می سنجیم ... تختی که ابعادش #اعتقاد #باور #ثروت #قدرت #زیبایی و... است! اگر فردی در این #چهارچوب قرار نگیرد، نه تنها باعث #افتخار نیست؛ بلکه ما به عنوان یک آدم بازنده، بی عرضه و بی کفایت به او #نگاه می کنیم و آنقدر او را می کشیم یا له می کنیم، تا از اندازه و #فرم_واقعی خودش خارج شود و طبق سلیقه و #قضاوت ما شود... آنگاه که چیزی از خود واقعی اش نماند، تازه به او افتخار می کنیم...! 〰داستان آن تخت، روایت قالب های ذهنی و پیش داوری های ماست...
  مواظب اين #قالب_های_ذهنی و #سندروم #شخصيتي و #مديريتي باشيم ❌

  89 0 11 hours ago

Advertisements

Advertisements

  کلامی درباب زوال فرهنگ ایرانی
فرهنگ شرقی علی الخصوص فرهنگ عامی ایرانی از دیرباز بعنوان فرهنگی اساطیری و سرشار از رازورزی و حیرت مورد توجه مستشرقان و هنرمندان مغرب زمین بوده است که بارها در آثار خود ازین فرهنگ استفاده ها میکردند و آثار خود راتحت تأثیر هنر و فرهنگ و تمدن ایرانی پدید میاوردند.هنری ماتیس میگوید:«همواره ایرانی ها را درذهن خود داشته باشید،چراکه شرق مارا نجات داد.».همه میدانیم مونتسکیو نامه های ایرانی زاتحت تأثیر فردوسی وعطار،ولتر صادق و بابک را تحت تاثیر سعدی،قصه های حیوانات لافونتن تحت تاثیر کلیله ودمنه،ویکتور هوگوافسانه قرون رااز منطق الطیر عطار و گوته دیوان شرقی را تحت تاثیر حافظ نوشتند.باری این رازورزی نظرورزانه در فرهنگ و ادب ایران زمین به کجا رفت؟ چرا و چگونه فلسفه ی ابن سینا و فارابی رنسانس اروپا را از مسیر ابن عربی ساخت امادرخود ایران امروزه نامی ازانها جز بر سر تیمارستانها و خیابانها و عطاری ها نیست؟چگونه ادب فارسی فنر وادب مدرن اروپا را پرورانید اما ایرانیان به چاپ لوکس کتابهای سعدی و فردوسی جهت خودنمایی باکاربردی زینتی بسنده کردند که حتی ورقی ازانها راهم نمیخوانند وحتی توان خریدشان راهم اکثرا ندارند؟چرا خواندن اثار گوته و داستایفسکی و سارتر و کامو نماد روشنفکری شد اما از سنایی و حافظ ومولوی غافل مانده ایم؟اگرخر ایرانی یکبار دیوان سنایی و فردوسی وسعدی و رودکی را میخواند اکنون دایره لغات مفید یک سخص ایرانی درتمام عمر به هشتصد واژه نمیرسید. انچنان ایرانی مقید به معاش و نان و کار و جان کندن برای چندرغاز کرده اند که سرانه ی مطالعه ی ایرانی به سیزده دقیقه رسیده است.انهمه اسطوره و افسانه ومثل و قصه و فلسفه ی جاری به بازارها همگی به یکباره تبدیل به جدیدترین روشهای دزدی،دروغ،نیرنگ وحیله شد و در ورطه ای از فرهنگهای مختلف رها شدیم تاهمگی اندکی ایرانی،چینی،امریکایی و عرب و.... شویم وفرهنگ غنی خود را زیرخروارها خاک فراموشی دفن کنیم.باری من هنوز امیددارم که این ملت باز به مهد علم و ادب و فرهنگ بدل خواهد شد.راه سخت و دوری مینماید اما محال نیست.
کافیست بجای سیزده دقیقه بیست دقیقه مطالعه کنیم.کتاب تنها راه نجات ما ازین مهلکه است.
#فرهنگ #ادبیات #هنرشرقی #هنرایرانی #گوته#داستایفسکی #فلسفه_هنر #تاریخ_جهان #تاریخ_هنر #تاریخ_فلسفه #زیبایی_شناسی #رمانتیسم #عصرمدرن #رنسانس #ابن_سینا #فارابی #سعدی #حافظ #سنایی #اساطیر #افسانه #هزارویک_شب

  کلامی درباب زوال فرهنگ ایرانی
  فرهنگ شرقی علی الخصوص فرهنگ عامی ایرانی از دیرباز بعنوان فرهنگی اساطیری و سرشار از رازورزی و حیرت مورد توجه مستشرقان و هنرمندان مغرب زمین بوده است که بارها در آثار خود ازین فرهنگ استفاده ها میکردند و آثار خود راتحت تأثیر هنر و فرهنگ و تمدن ایرانی پدید میاوردند.هنری ماتیس میگوید:«همواره ایرانی ها را درذهن خود داشته باشید،چراکه شرق مارا نجات داد.».همه میدانیم مونتسکیو نامه های ایرانی زاتحت تأثیر فردوسی وعطار،ولتر صادق و بابک را تحت تاثیر سعدی،قصه های حیوانات لافونتن تحت تاثیر کلیله ودمنه،ویکتور هوگوافسانه قرون رااز منطق الطیر عطار و گوته دیوان شرقی را تحت تاثیر حافظ نوشتند.باری این رازورزی نظرورزانه در فرهنگ و ادب ایران زمین به کجا رفت؟ چرا و چگونه فلسفه ی ابن سینا و فارابی رنسانس اروپا را از مسیر ابن عربی ساخت امادرخود ایران امروزه نامی ازانها جز بر سر تیمارستانها و خیابانها و عطاری ها نیست؟چگونه ادب فارسی فنر وادب مدرن اروپا را پرورانید اما ایرانیان به چاپ لوکس کتابهای سعدی و فردوسی جهت خودنمایی باکاربردی زینتی بسنده کردند که حتی ورقی ازانها راهم نمیخوانند وحتی توان خریدشان راهم اکثرا ندارند؟چرا خواندن اثار گوته و داستایفسکی و سارتر و کامو نماد روشنفکری شد اما از سنایی و حافظ ومولوی غافل مانده ایم؟اگرخر ایرانی یکبار دیوان سنایی و فردوسی وسعدی و رودکی را میخواند اکنون دایره لغات مفید یک سخص ایرانی درتمام عمر به هشتصد واژه نمیرسید. انچنان ایرانی مقید به معاش و نان و کار و جان کندن برای چندرغاز کرده اند که سرانه ی مطالعه ی ایرانی به سیزده دقیقه رسیده است.انهمه اسطوره و افسانه ومثل و قصه و فلسفه ی جاری به بازارها همگی به یکباره تبدیل به جدیدترین روشهای دزدی،دروغ،نیرنگ وحیله شد و در ورطه ای از فرهنگهای مختلف رها شدیم تاهمگی اندکی ایرانی،چینی،امریکایی و عرب و.... شویم وفرهنگ غنی خود را زیرخروارها خاک فراموشی دفن کنیم.باری من هنوز امیددارم که این ملت باز به مهد علم و ادب و فرهنگ بدل خواهد شد.راه سخت و دوری مینماید اما محال نیست.
  کافیست بجای سیزده دقیقه بیست دقیقه مطالعه کنیم.کتاب تنها راه نجات ما ازین مهلکه است.
  #فرهنگ #ادبیات #هنرشرقی #هنرایرانی #گوته #داستایفسکی #فلسفه_هنر #تاریخ_جهان #تاریخ_هنر #تاریخ_فلسفه #زیبایی_شناسی #رمانتیسم #عصرمدرن #رنسانس #ابن_سینا #فارابی #سعدی #حافظ #سنایی #اساطیر #افسانه #هزارویک_شب

  152 9 16 hours ago
  چاپ هفتم به زودی توزیع خواهد شد. 
#معرفی_کتاب 
#راز_داوینچی #دن_براون 
#حسین_شهرابی #کتابسرای_تندیس 
#ادبیات #ترجمه
#تاریخ #اساطیر #اسطوره 	راز داوينچي (نسخه ي بازنويسي شده ي 2016)
نوبت چاپ:هفتم 
پدید‌آورنده:دن براون
مترجم: حسين شهرابي

قطع:رقعي
تعداد صفحات:504
اگر بميرم، حقيقت از دست مي‌رود... بايد اين راز را به کسي بسپارم.

رابرت لنگدان، استاد نمادشناسي و تاريخ، براي سخنراني به پاريس رفته که پليس براي مشاوره درباره‌ي قتلي مرموز به سراغش مي‌آيد: رييسِ موزه‌ي لوور در موزه به قتل رسيده و جسدش در وضعيتِ عجيب و ترسناکي قرار گرفته است. در کنارِ جسد، معماهايي گيج‌کننده نوشته شده که پليس تصور مي‌کند پرده از رازِ قتلِ او برمي‌دارد و لنگدان بايد در رمزگشايي از آن‌ها به پليس کمک کند.
در اين بين، رمزشناسِ فرانسوي، سوفي نُوو، به لنگدان ملحق مي‌شود و همراه با هم مي‌فهمند که تمامِ اين رازها به نحوي با نقاشي‌ها و يادداشت‌هاي لئوناردو داوينچي مرتبط است. اما درعين‌حال پاي رازي تاريخي در ميان است، رازي که گويا مي‌تواند جهان را زير و زبر کند و باعث شود تا تاريخ را از نو بنويسند.
متأسفانه، فرقه‌ي مذهبيِ تندرويي هم همزمان به دنبالِ دستيابي به اين اسرار است که از کشتن اَبا ندارد. اگر لنگدان و نوو نتوانند معماها را حل کنند، حقيقتِ بزرگِ تاريخي يا تا ابد از دست مي‌رود يا به دستِ کساني مي‌افتد که مي‌خواهند نابودش کنند.
#کتاب #کتاب_خوب 
#کتاب_خوار 
#کتابیسم #کتابدونی
#کتاب_و_کتابخوانی 
عکس از صفحه دوست خوش ذوق تندیس 
@parnisview

  چاپ هفتم به زودی توزیع خواهد شد.
  #معرفی_کتاب
  #راز_داوینچی #دن_براون
  #حسین_شهرابی #کتابسرای_تندیس
  #ادبیات #ترجمه
  #تاریخ #اساطیر #اسطوره راز داوينچي (نسخه ي بازنويسي شده ي 2016)
  نوبت چاپ:هفتم
  پدید‌آورنده:دن براون
  مترجم: حسين شهرابي

  قطع:رقعي
  تعداد صفحات:504
  اگر بميرم، حقيقت از دست مي‌رود... بايد اين راز را به کسي بسپارم.

  رابرت لنگدان، استاد نمادشناسي و تاريخ، براي سخنراني به پاريس رفته که پليس براي مشاوره درباره‌ي قتلي مرموز به سراغش مي‌آيد: رييسِ موزه‌ي لوور در موزه به قتل رسيده و جسدش در وضعيتِ عجيب و ترسناکي قرار گرفته است. در کنارِ جسد، معماهايي گيج‌کننده نوشته شده که پليس تصور مي‌کند پرده از رازِ قتلِ او برمي‌دارد و لنگدان بايد در رمزگشايي از آن‌ها به پليس کمک کند.
  در اين بين، رمزشناسِ فرانسوي، سوفي نُوو، به لنگدان ملحق مي‌شود و همراه با هم مي‌فهمند که تمامِ اين رازها به نحوي با نقاشي‌ها و يادداشت‌هاي لئوناردو داوينچي مرتبط است. اما درعين‌حال پاي رازي تاريخي در ميان است، رازي که گويا مي‌تواند جهان را زير و زبر کند و باعث شود تا تاريخ را از نو بنويسند.
  متأسفانه، فرقه‌ي مذهبيِ تندرويي هم همزمان به دنبالِ دستيابي به اين اسرار است که از کشتن اَبا ندارد. اگر لنگدان و نوو نتوانند معماها را حل کنند، حقيقتِ بزرگِ تاريخي يا تا ابد از دست مي‌رود يا به دستِ کساني مي‌افتد که مي‌خواهند نابودش کنند.
  #کتاب #کتاب_خوب
  #کتاب_خوار
  #کتابیسم #کتابدونی
  #کتاب_و_کتابخوانی
  عکس از صفحه دوست خوش ذوق تندیس
  @parnisview

  357 7 18 June, 2019

Advertisements

  شَهرْبَراز (به پارسی میانه: 𐭧𐭱𐭨𐭥𐭥𐭥 شهروَراز) (درگذشته در ۹ ژوئن ۶۲۹)، بیست و هفتمین پادشاه شاهنشاهی ساسانی از ۲۷ آوریل ۶۲۹ تا ۹ ژوئن ۶۲۹ بود. او اردشیر سوم را کشت و تخت پادشاهی را غصب کرد و خودش هم پس از چهل روز توسط اشراف‌زادگان ساسانی کشته شد. شهربراز پیش از غصب تخت پادشاهی، یکی از اسپهبدهایخسرو پرویز بود. نام شهربراز در واقع یک عنوان افتخاری به معنای «گراز شاهنشاهی» است که نشان از چیره‌دستی او در فرماندهی نظامی و همچنین شخصیت ستیزه‌جوی او دارد. در ایران باستان، گراز با ایزد وهرام در اساطیر زرتشتی هم‌پیوند بود و نماد پیروزی به‌شمار می‌رفت. سرعتی که شهربراز و بهمن، دو سردار خسروپرویز، سوریه،فلسطین، آناتولی، مصر و حتی لیبی دوردست را تسخیر کردند، «حیرت‌انگیز» شمرده شده‌است.
شهربراز نقش بسیار برجسته‌ای در آخرین جنگ ایران و روم شرقی و رویدادهایی که پس از جنگ رخ دادند، بازی کرد. نتیجهٔ شورش او در برابر خسرو پرویز، پیروزی شکست‌آمیز بیزانس در برابر شاهنشاهی ساسانی بود و باعث شد شاهنشاهی ساسانی، درگیر جنگ داخلی شود. پس از مرگ شهربراز، فرزندش شاپور، بوران‌دخت را از پادشاهی برکنار کرد و خود را شاه امپراتوری ساسانی خواند. پادشاهی شاپور هم خیلی نپایید و خیلی زود اشراف‌زادگان ساسانی او را برکنار کردند.[۵۰] در همان دوره، نیکتاس ایرانی، فرزند شهربراز، به خدمت نظام بیزانسی وارد شد و بعدها در نبرد یرموک از رشته‌جنگ‌های بیزانس و اعراب، از سرداران بیزانسی بود.

#تاریخ#تاریخ_ایران #ایران_باستان #ساسانیان #شهربراز #گرازشاهنشاهی#اساطیر

  شَهرْبَراز (به پارسی میانه: 𐭧𐭱𐭨𐭥𐭥𐭥 شهروَراز) (درگذشته در ۹ ژوئن ۶۲۹)، بیست و هفتمین پادشاه شاهنشاهی ساسانی از ۲۷ آوریل ۶۲۹ تا ۹ ژوئن ۶۲۹ بود. او اردشیر سوم را کشت و تخت پادشاهی را غصب کرد و خودش هم پس از چهل روز توسط اشراف‌زادگان ساسانی کشته شد. شهربراز پیش از غصب تخت پادشاهی، یکی از اسپهبدهایخسرو پرویز بود. نام شهربراز در واقع یک عنوان افتخاری به معنای «گراز شاهنشاهی» است که نشان از چیره‌دستی او در فرماندهی نظامی و همچنین شخصیت ستیزه‌جوی او دارد. در ایران باستان، گراز با ایزد وهرام در اساطیر زرتشتی هم‌پیوند بود و نماد پیروزی به‌شمار می‌رفت. سرعتی که شهربراز و بهمن، دو سردار خسروپرویز، سوریه،فلسطین، آناتولی، مصر و حتی لیبی دوردست را تسخیر کردند، «حیرت‌انگیز» شمرده شده‌است.
  شهربراز نقش بسیار برجسته‌ای در آخرین جنگ ایران و روم شرقی و رویدادهایی که پس از جنگ رخ دادند، بازی کرد. نتیجهٔ شورش او در برابر خسرو پرویز، پیروزی شکست‌آمیز بیزانس در برابر شاهنشاهی ساسانی بود و باعث شد شاهنشاهی ساسانی، درگیر جنگ داخلی شود. پس از مرگ شهربراز، فرزندش شاپور، بوران‌دخت را از پادشاهی برکنار کرد و خود را شاه امپراتوری ساسانی خواند. پادشاهی شاپور هم خیلی نپایید و خیلی زود اشراف‌زادگان ساسانی او را برکنار کردند.[۵۰] در همان دوره، نیکتاس ایرانی، فرزند شهربراز، به خدمت نظام بیزانسی وارد شد و بعدها در نبرد یرموک از رشته‌جنگ‌های بیزانس و اعراب، از سرداران بیزانسی بود.

  #تاریخ #تاریخ_ایران #ایران_باستان #ساسانیان #شهربراز #گرازشاهنشاهی #اساطیر

  297 3 16 June, 2019
  *
سلام دوستان عزیزم😍😍
رسیدیم به شب صد و پنجم از هزار و یک شب

  *
  سلام دوستان عزیزم😍😍
  رسیدیم به شب صد و پنجم از هزار و یک شب

  140 8 16 June, 2019

Advertisements

  جوزف کمبل در «قدرت اسطوره» می‌گوید: (( در واقع زندگی با سرپیچی آغاز می‌شود)).
به یاد بیاوریم اولین تجربه‌هایمان را، اولین رسیدن‌هایمان با نتیجه‌ی جگرخوار تاوان، تاوان‌هایی که از پس انتخاب‌هایمان برای کمی بیشتر دانستن، کمی بیشتر شجاع بودن، کمی بیشتر عاشق بودن و کمی بیشتر زندگی کردن دادیم. آیا هنوز هم به زنجیر تاوان بسته شده‌ایم و عقاب سخت‌جان انتقام، منقار بر جگر پر خون بشر می‌گذارد؟ 
آیا هنوز هم دانستن رنج می‌زاید و سرور؟
اگر جواب آری‌است پس نوش باد جرعه جرعه انسان بودگی در آنسوی روشنایی و رستاخیز پرومته در عصیان تو و من.

Myth#myths#mythology#josephcampbell#prometheus#knowledge#human#fire#prometheus#gods#اسطوره#اسطوره_شناسی#اساطیر#پرومته#پرومتئوی#معرفت#آتش#آگاهی#انسان#بشر#تجربه#تاوان#

  جوزف کمبل در «قدرت اسطوره» می‌گوید: (( در واقع زندگی با سرپیچی آغاز می‌شود)).
  به یاد بیاوریم اولین تجربه‌هایمان را، اولین رسیدن‌هایمان با نتیجه‌ی جگرخوار تاوان، تاوان‌هایی که از پس انتخاب‌هایمان برای کمی بیشتر دانستن، کمی بیشتر شجاع بودن، کمی بیشتر عاشق بودن و کمی بیشتر زندگی کردن دادیم. آیا هنوز هم به زنجیر تاوان بسته شده‌ایم و عقاب سخت‌جان انتقام، منقار بر جگر پر خون بشر می‌گذارد؟
  آیا هنوز هم دانستن رنج می‌زاید و سرور؟
  اگر جواب آری‌است پس نوش باد جرعه جرعه انسان بودگی در آنسوی روشنایی و رستاخیز پرومته در عصیان تو و من.

  Myth #myths #mythology #josephcampbell #prometheus #knowledge #human #fire #prometheus #gods #اسطوره #اسطوره_شناسی #اساطیر #پرومته #پرومتئوی #معرفت #آتش #آگاهی #انسان #بشر #تجربه #تاوان #

  20 3 16 June, 2019
  به همت دوستان عزیزم در #مهاباد #بوکان #سقز و#سنندج به زودی و برای اولین بار(شاید در #جهان )
#کنسرت #گویندگی (#دکلمه و#شعر خوانی و #چیروک #کوردی )به زودی برگزارخواهدشد،
هرچندسه#آلبوم دکلمه خوانی فعلا در دست دارم و مرتبا تو #استدیو باتلاش آریوان عزیز و استادان #محمدصبوری(#تار )واستاد هوشنگ خبیر(#کاخون و#تنبک )شهین احمدپور(#نی )در حال ظبط هستیم اما به هرحال دوستان وهمکاران عزیزم دوست داشتن کنسرت در این #تابستان اجراشود.
قول میدم بعد از اجرای موفقیت آمیز این کنسرت ها به زودی در خدمت کوردهای مقیم #تهران باشم و کنسرتی رو نیز در تهران بزاریم چون واقعا مدیونشونم و برادرانه در حق این حقیر لطف داشتن.
به هرحال هدف کاری ما غیرازشناساندن #اساطیر وفرهنگ غنی ملت کورد به فرزندانمان نیست و شعر و دکلمه و داستان های کهن کورد شاه کلید بازگرداندن فرزندانمان به #ادبیات وزبان شیرین کوردی است!
مثلا #فارس ها داستانی اساطیری به نام رستم وسهراب دارند و این داستان را تقریبا جهانی کرده اند و ما نیز داستانی به نام (سه یده وان) داریم که از سوزناک ترین و با محتواترین داستان های بیتی ملت کورد است
حال سوال اینجاست آیا چند نفر از فرزندان #کوردستان داستان سه یده وان راشنیده اند؟یا حتی چند نفرازکوردها آن راشنیده اند؟
من در این کنسرت ها با داستان خوانی مشاهیر کهن کورد و دکلمه شعرهای غنی سرزمینم با موزیک و نوازندگی زنده درخدمتتان خواهم بود#کنسرت #سورانی #ایلام #کرمانشاه #سنه #دیواندره #ارومیه

  به همت دوستان عزیزم در #مهاباد #بوکان #سقز و #سنندج به زودی و برای اولین بار(شاید در #جهان )
  #کنسرت #گویندگی ( #دکلمه و #شعر خوانی و #چیروک #کوردی )به زودی برگزارخواهدشد،
  هرچندسه #آلبوم دکلمه خوانی فعلا در دست دارم و مرتبا تو #استدیو باتلاش آریوان عزیز و استادان #محمدصبوری ( #تار )واستاد هوشنگ خبیر( #کاخون و #تنبک )شهین احمدپور( #نی )در حال ظبط هستیم اما به هرحال دوستان وهمکاران عزیزم دوست داشتن کنسرت در این #تابستان اجراشود.
  قول میدم بعد از اجرای موفقیت آمیز این کنسرت ها به زودی در خدمت کوردهای مقیم #تهران باشم و کنسرتی رو نیز در تهران بزاریم چون واقعا مدیونشونم و برادرانه در حق این حقیر لطف داشتن.
  به هرحال هدف کاری ما غیرازشناساندن #اساطیر وفرهنگ غنی ملت کورد به فرزندانمان نیست و شعر و دکلمه و داستان های کهن کورد شاه کلید بازگرداندن فرزندانمان به #ادبیات وزبان شیرین کوردی است!
  مثلا #فارس ها داستانی اساطیری به نام رستم وسهراب دارند و این داستان را تقریبا جهانی کرده اند و ما نیز داستانی به نام (سه یده وان) داریم که از سوزناک ترین و با محتواترین داستان های بیتی ملت کورد است
  حال سوال اینجاست آیا چند نفر از فرزندان #کوردستان داستان سه یده وان راشنیده اند؟یا حتی چند نفرازکوردها آن راشنیده اند؟
  من در این کنسرت ها با داستان خوانی مشاهیر کهن کورد و دکلمه شعرهای غنی سرزمینم با موزیک و نوازندگی زنده درخدمتتان خواهم بود #کنسرت #سورانی #ایلام #کرمانشاه #سنه #دیواندره #ارومیه

  97 35 16 June, 2019
  در #اساطیر #یونان باستان، از شخصیتی #افسانه ای به نام #پروکروستس نام برده شده است،

او همه مسافرانی که #قصد ورود به آتن را داشتند، روی تختی می خواباند و اگر مسافری، کوتاه تر از اندازه تخت بود، آنقدر او را می کشید تا #اندازه شود یا اگر هم #بلند تر بود پاها یا دستهایش را #قطع می کرد!

از نظر پروکروستس #تنها اشخاصی #درست و #کامل بودند که به اندازه تخت او بودند!

#داستان این تخت داستان هر روز #زندگی ماست... در #حقیقت تک تک ما آدم ها که خود را جزو #افراد روشن و باسواد می دانیم، دیگران را با تخت پروکروستس خود می سنجیم... تختی که ابعادش #اعتقاد ، #باور ، #ثروت ، #قدرت ، #زیبایی و غیره... است!

اگر فردی در این چهارچوب قرار نگیرد، نه تنها باعث #افتخار نیست؛ بلکه ما به عنوان یک #آدم بازنده، بی عرضه و بی کفایت به او نگاه می کنیم و آنقدر او را می کشیم یا له می کنیم، تا از اندازه و فرم #واقعی خودش #خارج شود و طبق #سلیقه و #قضاوت ما شود... آنگاه که چیزی از خود واقعی اش نماند، تازه به او افتخار می کنیم!

داستان آن تخت، #روایت قالب های #ذهنی و پیش #داوری های ماست.
از کانال تلگرام khorshide_arefan

  در #اساطیر #یونان باستان، از شخصیتی #افسانه ای به نام #پروکروستس نام برده شده است،

  او همه مسافرانی که #قصد ورود به آتن را داشتند، روی تختی می خواباند و اگر مسافری، کوتاه تر از اندازه تخت بود، آنقدر او را می کشید تا #اندازه شود یا اگر هم #بلند تر بود پاها یا دستهایش را #قطع می کرد!

  از نظر پروکروستس #تنها اشخاصی #درست و #کامل بودند که به اندازه تخت او بودند!

  #داستان این تخت داستان هر روز #زندگی ماست... در #حقیقت تک تک ما آدم ها که خود را جزو #افراد روشن و باسواد می دانیم، دیگران را با تخت پروکروستس خود می سنجیم... تختی که ابعادش #اعتقاد ، #باور ، #ثروت ، #قدرت ، #زیبایی و غیره... است!

  اگر فردی در این چهارچوب قرار نگیرد، نه تنها باعث #افتخار نیست؛ بلکه ما به عنوان یک #آدم بازنده، بی عرضه و بی کفایت به او نگاه می کنیم و آنقدر او را می کشیم یا له می کنیم، تا از اندازه و فرم #واقعی خودش #خارج شود و طبق #سلیقه و #قضاوت ما شود... آنگاه که چیزی از خود واقعی اش نماند، تازه به او افتخار می کنیم!

  داستان آن تخت، #روایت قالب های #ذهنی و پیش #داوری های ماست.
  از کانال تلگرام khorshide_arefan

  40 2 15 June, 2019
  .
پژوهشی در اساطیر ایران
نویسنده: مهرداد بهار
انتشارات: آگاه
(پاره نخست و پاره دوم)
چاپ پنجم
سال چاپ: ۱۳۸۴
کیفیت: عالی
جلد گالینگور 
۵۵۵ صفحه
قیمت: ۵۳ تومان
.
قابل تهیه از کتاب کابوک
همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 9.30 الی 14.30 و 16.30 الی 21
ارسال به تمام نقاط ایران
.
توضیح:
 مهرداد بهار، با انتشار كتاب اساطير ايران در سال 1351 در حقيقت گام نخستين را در امر بررسي اساطير ايران برداشت و پژوهشي را آغاز كرد كه هنوز هم با اين ميزان ژرفا و وسعت و نظم و دقت‌نظر كسي جز خود وي بدان نپرداخته است. اما حاصل مطالعات و پژوهش‌هاي بعدي وي كه بنا بود به شكل پاره‌ي دوم كتاب پژوهشي در اساطير ايران (1362) درآيد ناتمام ماند. كتاب حاضر مشتمل است بر دو پاره يا دو جلد. پاره‌ي نخست كه خود حاوي سه فرگرد «آفرينش، مردم و فرجام» است، دربر گيرنده‌ي برگردان فارسي گزيده‌هايي از متن‌هاي فارسي ميانه‌ي "بندهش"، "روايت پهلوي"، "دينكرد هفتم"، "گزيده‌هاي زادسپرم"، "زند ونديداد"، متن‌هاي پهلوي و "ارداويرافنامه" است كه از تصوير آفرينش، مردم و پايان كار گيتي در ذهن نياكان ما سخن مي‌گويند. فرگرد آفرينش در دوازده بخش، فردگرد مردم در هفت بخش و فرگرد فرجام در چهار بخش تنظيم شده است. پاره‌ي دويم كتاب دربرگيرنده‌ي دو بخش «اسطوره چيست» و بخش ناتمام «سرزمين و مردم» است.
.
#کتابقدیمی #کتاب_خوان #کتابدستدوم #کتابنایاب #کتاب #کتاب_کابوک #کتابفروشی #کتابفروشی_انلاین #کتاب_نایاب #کتاب_کمیاب #کتاب_خوب #تاریخ #اسطوره #اساطیر #اسطوره_ایرانی #اسطوره_های_ایرانی #اسطوره_های_ایران #مهرداد_بهار #انتشارات_اگاه #پژوهشی_در_اساطیر_ایران#کتاب_تاریخی #ketab #ketabe_kabook #bookstore #books

  .
  پژوهشی در اساطیر ایران
  نویسنده: مهرداد بهار
  انتشارات: آگاه
  (پاره نخست و پاره دوم)
  چاپ پنجم
  سال چاپ: ۱۳۸۴
  کیفیت: عالی
  جلد گالینگور
  ۵۵۵ صفحه
  قیمت: ۵۳ تومان
  .
  قابل تهیه از کتاب کابوک
  همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 9.30 الی 14.30 و 16.30 الی 21
  ارسال به تمام نقاط ایران
  .
  توضیح:
  مهرداد بهار، با انتشار كتاب اساطير ايران در سال 1351 در حقيقت گام نخستين را در امر بررسي اساطير ايران برداشت و پژوهشي را آغاز كرد كه هنوز هم با اين ميزان ژرفا و وسعت و نظم و دقت‌نظر كسي جز خود وي بدان نپرداخته است. اما حاصل مطالعات و پژوهش‌هاي بعدي وي كه بنا بود به شكل پاره‌ي دوم كتاب پژوهشي در اساطير ايران (1362) درآيد ناتمام ماند. كتاب حاضر مشتمل است بر دو پاره يا دو جلد. پاره‌ي نخست كه خود حاوي سه فرگرد «آفرينش، مردم و فرجام» است، دربر گيرنده‌ي برگردان فارسي گزيده‌هايي از متن‌هاي فارسي ميانه‌ي "بندهش"، "روايت پهلوي"، "دينكرد هفتم"، "گزيده‌هاي زادسپرم"، "زند ونديداد"، متن‌هاي پهلوي و "ارداويرافنامه" است كه از تصوير آفرينش، مردم و پايان كار گيتي در ذهن نياكان ما سخن مي‌گويند. فرگرد آفرينش در دوازده بخش، فردگرد مردم در هفت بخش و فرگرد فرجام در چهار بخش تنظيم شده است. پاره‌ي دويم كتاب دربرگيرنده‌ي دو بخش «اسطوره چيست» و بخش ناتمام «سرزمين و مردم» است.
  .
  #کتابقدیمی #کتاب_خوان #کتابدستدوم #کتابنایاب #کتاب #کتاب_کابوک #کتابفروشی #کتابفروشی_انلاین #کتاب_نایاب #کتاب_کمیاب #کتاب_خوب #تاریخ #اسطوره #اساطیر #اسطوره_ایرانی #اسطوره_های_ایرانی #اسطوره_های_ایران #مهرداد_بهار #انتشارات_اگاه #پژوهشی_در_اساطیر_ایران #کتاب_تاریخی #ketab #ketabe_kabook #bookstore #books

  164 2 15 June, 2019
  زردشت بزرگترین پیامبر هوشمند و تیزهوشی است که پایه‌های گسترده اندیشه سازنده و مردمیش تاکنون برای باختر استوارترین ستون زندگی بوده است. در سخن زردشت، شکوهی یافت می شود که در کمتر سخنی می توان یافت........... #نیچه 
زرتشت , پیامبر ایران باستان, چنان سخنان و آموزه های دلچسبی دارد, که امروزه نه تنها ایرانیان پاک نژاد, بلکه در اکثر کشورها, به ایشان و کلام جاویدان وی , احترام فراوانی گذاشته می شود.
#زردشت که در اوستا زرثوشتره سپیتمه نامیده می شود, در زمان باستان (شاه لهراسپ و شاه گشتاسپ) در شهر رگه (احتمالا ری_ برخی شهری در شرق ایران می دانند و عده کمی در آذربایجان) دیده به جهان گشود. البته امروزه با توجه به زبان گاهان , شرق ایران را محل تولد وی می پندارند. مادر ایشان دغدوا و پدر ایشان #پوروشسب از خاندان سپیتمان بوده اند. بنا به روایات فراوان , اتفاقات زیادی پیش و پس از تولد ایشان رخ داده است. 
در سی سالگی به اولین دیدار با اهورامزدا می رود و در طی ده سال, هفت دیدار دیگر داشته اند. بنا به روایتی در چهل و دو سالگی به همراه خانواده خویش, به دربار کی گشتاسپ رفته و او را به #دین_بهی دعوت می نماید و پس از اتفاقات فراوان, شاه دین بهی را پذیرفته و پس از آن با ارجاسپ تورانی نبرد می کند که شرح آن در کتاب یادگار زریران و شاهنامه فردوسی آمده است. زرتشت سپیتمان در هفتاد و هفت سالگی, توسط توربراتور به شهادت می رسند.
کتاب #اسطوره_زندگی_زردشت که توسط استاد #ژاله_آموزگار و روانشاد استاد #احمد_تفضلی نگاشته شده, به بررسی روایت های زندگانی #زرتشت در متون دینی و تاریخی می پردازد و بر پایه کتاب های #دینکرد_هفتم , #دینکرد_پنجم , #دینکرد_نهم , #گزیده_های_زادسپرم , #وجرکرد_دینی , منظومه #زراتشت_نامه و کتاب تاریخی ملل و نحل شهرستانی , زندگانی وخشور ایران را بیان می نماید. 
این اثر بسیار زیبا را #نشر_چشمه به چاپ رسانیده است. 
#اسطوره_زندگی_زردشت #اوستا #متون_پهلوی #ایران #زرتشتی #کتابخوانی #کتاب #متون_کهن #کتاب_را_فراموش_نکنیم #اساطیر #در_دنیای_من_کتاب_حکومت_می_کند #معرفی_کتاب #انتشارات_چشمه
#book #booklover #avesta 
@cheshmehpublication
@cheshmeh.karimkhan

  زردشت بزرگترین پیامبر هوشمند و تیزهوشی است که پایه‌های گسترده اندیشه سازنده و مردمیش تاکنون برای باختر استوارترین ستون زندگی بوده است. در سخن زردشت، شکوهی یافت می شود که در کمتر سخنی می توان یافت........... #نیچه
  زرتشت , پیامبر ایران باستان, چنان سخنان و آموزه های دلچسبی دارد, که امروزه نه تنها ایرانیان پاک نژاد, بلکه در اکثر کشورها, به ایشان و کلام جاویدان وی , احترام فراوانی گذاشته می شود.
  #زردشت که در اوستا زرثوشتره سپیتمه نامیده می شود, در زمان باستان (شاه لهراسپ و شاه گشتاسپ) در شهر رگه (احتمالا ری_ برخی شهری در شرق ایران می دانند و عده کمی در آذربایجان) دیده به جهان گشود. البته امروزه با توجه به زبان گاهان , شرق ایران را محل تولد وی می پندارند. مادر ایشان دغدوا و پدر ایشان #پوروشسب از خاندان سپیتمان بوده اند. بنا به روایات فراوان , اتفاقات زیادی پیش و پس از تولد ایشان رخ داده است.
  در سی سالگی به اولین دیدار با اهورامزدا می رود و در طی ده سال, هفت دیدار دیگر داشته اند. بنا به روایتی در چهل و دو سالگی به همراه خانواده خویش, به دربار کی گشتاسپ رفته و او را به #دین_بهی دعوت می نماید و پس از اتفاقات فراوان, شاه دین بهی را پذیرفته و پس از آن با ارجاسپ تورانی نبرد می کند که شرح آن در کتاب یادگار زریران و شاهنامه فردوسی آمده است. زرتشت سپیتمان در هفتاد و هفت سالگی, توسط توربراتور به شهادت می رسند.
  کتاب #اسطوره_زندگی_زردشت که توسط استاد #ژاله_آموزگار و روانشاد استاد #احمد_تفضلی نگاشته شده, به بررسی روایت های زندگانی #زرتشت در متون دینی و تاریخی می پردازد و بر پایه کتاب های #دینکرد_هفتم , #دینکرد_پنجم , #دینکرد_نهم , #گزیده_های_زادسپرم , #وجرکرد_دینی , منظومه #زراتشت_نامه و کتاب تاریخی ملل و نحل شهرستانی , زندگانی وخشور ایران را بیان می نماید.
  این اثر بسیار زیبا را #نشر_چشمه به چاپ رسانیده است.
  #اسطوره_زندگی_زردشت #اوستا #متون_پهلوی #ایران #زرتشتی #کتابخوانی #کتاب #متون_کهن #کتاب_را_فراموش_نکنیم #اساطیر #در_دنیای_من_کتاب_حکومت_می_کند #معرفی_کتاب #انتشارات_چشمه
  #book #booklover #avesta
  @cheshmehpublication
  @cheshmeh.karimkhan

  62 0 15 June, 2019
  .
📕معرفی کتاب
نقش طبیعت در شکل گیری اساطیر ایران
پدیدآورندگان: ابوالقاسم دادور، رویا روزبهانی
.
ایرانیان از دیرباز همواره به خاطر همزیستی در کنار طبیعت برای نیروهایی که بوجود آورنده و هدایت کننده نظم طبیعت بودند، احترام زیادی قایل بوده‌اند و‌عناصر مفید و سودمند طبیعت را مقدس می‌دانستند.به طور کلی ساختار اساطیر ایران نوعی باور به دوگانگی در طبیعت، در وجود انسان و‌در نیروی متعارض موجود در جهان است.این کتاب در پی یافتن نقش طبیعت در شکل گیری اساطیر ایران و در نهایت بازنمایی نیروهای طبیعی اسطوره ساز و‌تضادهای موجود در طبیعت این سرزمین است که در بوجود آمدن و یا تقویت باور به دوگانگی و‌تداوم اصل ثنویت در باور و اعتقادات و اساطیر ایرانیان تاثیر داشته است.
.
.
.
#کتاب #بخوان #کتابخوانی #هنر #بخوان_با_مهر #آرت #نقش_طبیعت #اساطیر #ابوالقاسم_دادور #رویا_روزبهانی #مهر #مهر_نوروز #نشر #ناشر #فرهنگ #نشر_مهر_نوروز

  .
  📕معرفی کتاب
  نقش طبیعت در شکل گیری اساطیر ایران
  پدیدآورندگان: ابوالقاسم دادور، رویا روزبهانی
  .
  ایرانیان از دیرباز همواره به خاطر همزیستی در کنار طبیعت برای نیروهایی که بوجود آورنده و هدایت کننده نظم طبیعت بودند، احترام زیادی قایل بوده‌اند و‌عناصر مفید و سودمند طبیعت را مقدس می‌دانستند.به طور کلی ساختار اساطیر ایران نوعی باور به دوگانگی در طبیعت، در وجود انسان و‌در نیروی متعارض موجود در جهان است.این کتاب در پی یافتن نقش طبیعت در شکل گیری اساطیر ایران و در نهایت بازنمایی نیروهای طبیعی اسطوره ساز و‌تضادهای موجود در طبیعت این سرزمین است که در بوجود آمدن و یا تقویت باور به دوگانگی و‌تداوم اصل ثنویت در باور و اعتقادات و اساطیر ایرانیان تاثیر داشته است.
  .
  .
  .
  #کتاب #بخوان #کتابخوانی #هنر #بخوان_با_مهر #آرت #نقش_طبیعت #اساطیر #ابوالقاسم_دادور #رویا_روزبهانی #مهر #مهر_نوروز #نشر #ناشر #فرهنگ #نشر_مهر_نوروز

  48 0 15 June, 2019
  🌹🌹اسطوره و شاه

به گمان ایرانیان, نیرو های خیر با شر دو ابزار در اختیار دارند :همدینان و سلطنت.این دو همزیستی دارند اما با هم منطبق نمی شوند.فرمانبرداری از شاه و شناخت "دین بهی" دو عاملی هستند که برای شکست دادن شر لازم است.در دوران آرمانی"دین شهریاری است, و شهریاری دین است." هرج و مرج اساسأ حاصل دین بد است.شاه خوب تجلی "روح نیکوکار" خدا و نماد فرمانروایی او بر زمین است.وظیفه ی او این است که آفرینش و "دین بهی" و شادمانی رعیتش گسترش دهد. زیرا این ها جلوه های خواست های خدا برای آدمی هست. گر چه "دین بهی"نخستین بار در ایران ارائه شد, ولی اصولأ پیامی برای همه ی نوع بشر است.شاه مکمل لازم مؤبد بود زیرا دین و شهریاری برادرند.نمونه ی اولیه چنین شاهی "جم" بود که نخستین شاهی است که در صلح فرمانروایی کرد و جهان را بگسترد و نبردی هم نکرد.اگر ایرانیان باستان نکته ای را از تصور بابلیان درمورد شاه اقتباس کرده باشند ظاهرأ این نکته نیست که او پسر خدا دانسته باشند,بلکه بهتر است بگوییم او را نماینده ی خاص خدا به شمار می آورند که تحت حمایت او وظایفش را انجام می دهد.احتمالأ ایرانیان از افسانه های بابلی درباره ی سلطنت نا آگاه نبودند اما چنین می نماید که اسطوره را به تاریخ مبدل کرده اند و در نمادهای اساطیری خویش این اعتقاد خود را بیان داشته اند که شاه خوب تجلی"روح نیکوکار"(سپند مینو)خداست.ایرانیان انتظار روزی را داشتند که سلطنت کامل با دین پیوند بخورد زیرا در این زمان است که بازسازی جهان به وقوع می پیوندد.(فرشکرد:یا بازسازی جهان در آخرالزمان و پس از شکست اهریمن و نیروهای شر انجام می گیرد.) 🌻🌻منبع:شناخت اساطیر ایران نوشته جان هینلز ,ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی

#تاریخ#تمدن#باستان#کهن#ایران#هخامنشی#
#اشکانی#ساسانی#ساسانیان#اساطیر#افسانه#

  🌹🌹اسطوره و شاه

  به گمان ایرانیان, نیرو های خیر با شر دو ابزار در اختیار دارند :همدینان و سلطنت.این دو همزیستی دارند اما با هم منطبق نمی شوند.فرمانبرداری از شاه و شناخت "دین بهی" دو عاملی هستند که برای شکست دادن شر لازم است.در دوران آرمانی"دین شهریاری است, و شهریاری دین است." هرج و مرج اساسأ حاصل دین بد است.شاه خوب تجلی "روح نیکوکار" خدا و نماد فرمانروایی او بر زمین است.وظیفه ی او این است که آفرینش و "دین بهی" و شادمانی رعیتش گسترش دهد. زیرا این ها جلوه های خواست های خدا برای آدمی هست. گر چه "دین بهی"نخستین بار در ایران ارائه شد, ولی اصولأ پیامی برای همه ی نوع بشر است.شاه مکمل لازم مؤبد بود زیرا دین و شهریاری برادرند.نمونه ی اولیه چنین شاهی "جم" بود که نخستین شاهی است که در صلح فرمانروایی کرد و جهان را بگسترد و نبردی هم نکرد.اگر ایرانیان باستان نکته ای را از تصور بابلیان درمورد شاه اقتباس کرده باشند ظاهرأ این نکته نیست که او پسر خدا دانسته باشند,بلکه بهتر است بگوییم او را نماینده ی خاص خدا به شمار می آورند که تحت حمایت او وظایفش را انجام می دهد.احتمالأ ایرانیان از افسانه های بابلی درباره ی سلطنت نا آگاه نبودند اما چنین می نماید که اسطوره را به تاریخ مبدل کرده اند و در نمادهای اساطیری خویش این اعتقاد خود را بیان داشته اند که شاه خوب تجلی"روح نیکوکار"(سپند مینو)خداست.ایرانیان انتظار روزی را داشتند که سلطنت کامل با دین پیوند بخورد زیرا در این زمان است که بازسازی جهان به وقوع می پیوندد.(فرشکرد:یا بازسازی جهان در آخرالزمان و پس از شکست اهریمن و نیروهای شر انجام می گیرد.) 🌻🌻منبع:شناخت اساطیر ایران نوشته جان هینلز ,ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی

  #تاریخ #تمدن #باستان #کهن #ایران #هخامنشی #
  #اشکانی #ساسانی #ساسانیان #اساطیر #افسانه #

  70 4 14 June, 2019
  ...
این مسئله که اگر خدایی هست، چرا در جهان شرور وجود دارند، همیشه این اندازه بحث برانگیز نبوده است.
در بسیاری از #ادیان بدوی، خدایان قادر و همه‌توان نبودند، بلکه برای ادامه فعالیت‌های خود، به یاری انسان‌ها نیاز داشتند. در #اساطیر سرخپوستی خدایان انسان را آفریدند تا برای ایشان خوراک تهیه کنند و از طریق قربانی، به خدایان نیرو دهند. در برخی ادیان هر خانواده باید نخستین فرزند ذکور خود را برای خدایان قربانی می‌کرد، تا بخشی از نیرو و روحی که خدایان برای خلق جهان صرف کرده بودند، دوباره به ایشان بازگردد تا بتوانند به عمل خلق ادامه دهند. در اساطیر #ایران باستان، تیشتر خدای باران هر سال به شکل اسبی سفید با اپوشه دیو خشکسالی که به شکل اسبی سیاه است می‌جنگد، و اگر مردم در آن سال به قدر کافی آیین‌های جادویی مقدس را به جا نیاورده باشند، تیتشر نمی‌تواند بر دیو خشکسالی غلبه کند و باران بیاورد. #زردشتیان باور داشتند که #اهورامزدا در نبرد با #اهریمن به انسان‌ها نیازمند است تا با به جا آوردن آیین‌ها و پایبندی به اخلاق، به اهورا مزدا کمک کنند تا غلبۀ دیو و زشتی بر جهان را به پایان برساند.
اما این تنها جوابی نبود که ادیان پیشین به مسئله #شر می‌دادند. برخی از ادیان از اساس خدایان، یا حداقل بعضی از ایشان را خیرخواه نمی‌دانستند. زئوس در باور یونانیان عامدانه درد و رنج‌ها را در جعبه‌ای گذاشت و به میان آدمیان فرستاد. عِشتار، آن چنان که در حماسه #گیلگمش تصویر شده، خدایی هوس‌باز و بی رحم بود که برای رسیدن به امیالش از هیچ کاری فروگذار نمی‌کرد. #زروان در باور زروانیان، هر چند بدخواه نبود، اما به امور جهان بی اعتنا بود. در باور هندوها نیز #برهمن_آتمن در چنان مقام رفیعی قرار دارد که امور جهان برایش بی‌تفاوتند.
برخی اشکال پیشرفته‌تر ادیان که به ویژه پس از فلسفه یونان نضج یافتند، جهان مادّی را خارج از قلمروی ارواح مقدّس آسمانی می‌دانستند و معتقد بودند خدایان در این جهان قدرتی ندارند یا فقط قدرتی محدود دارند. #مزدکیان جهان مادّی را به کلی نامخلوق می‌دانستند و معتقد بودند که اتفاقات این جهان صرفاً بر اساس تصادف رخ می‌دهد و فقط ارواح مخلوق خداوندند. #مانویان به پیروی از افلاطون، پدیده‌های جهان مادّی را ساختۀ دست خدایان می‌دانستند، اما معتقد بودند ماده اولیه این جهان، یعنی «ظلمت»، نامخلوق است. و تمام نقص‌های این جهان ناشی از همین ماده اولیه پلید است...
ادامه در کامنت اول
.
#خلق از عدم، خلق از آشوب و مسئله شر
نشریه هفت آسمان، دوره ۱۸، شماره ۷۰، تابستان ۱۳۹۵
دیوید ری گریفین، ترجمه محمد حقانی فضل

  ...
  این مسئله که اگر خدایی هست، چرا در جهان شرور وجود دارند، همیشه این اندازه بحث برانگیز نبوده است.
  در بسیاری از #ادیان بدوی، خدایان قادر و همه‌توان نبودند، بلکه برای ادامه فعالیت‌های خود، به یاری انسان‌ها نیاز داشتند. در #اساطیر سرخپوستی خدایان انسان را آفریدند تا برای ایشان خوراک تهیه کنند و از طریق قربانی، به خدایان نیرو دهند. در برخی ادیان هر خانواده باید نخستین فرزند ذکور خود را برای خدایان قربانی می‌کرد، تا بخشی از نیرو و روحی که خدایان برای خلق جهان صرف کرده بودند، دوباره به ایشان بازگردد تا بتوانند به عمل خلق ادامه دهند. در اساطیر #ایران باستان، تیشتر خدای باران هر سال به شکل اسبی سفید با اپوشه دیو خشکسالی که به شکل اسبی سیاه است می‌جنگد، و اگر مردم در آن سال به قدر کافی آیین‌های جادویی مقدس را به جا نیاورده باشند، تیتشر نمی‌تواند بر دیو خشکسالی غلبه کند و باران بیاورد. #زردشتیان باور داشتند که #اهورامزدا در نبرد با #اهریمن به انسان‌ها نیازمند است تا با به جا آوردن آیین‌ها و پایبندی به اخلاق، به اهورا مزدا کمک کنند تا غلبۀ دیو و زشتی بر جهان را به پایان برساند.
  اما این تنها جوابی نبود که ادیان پیشین به مسئله #شر می‌دادند. برخی از ادیان از اساس خدایان، یا حداقل بعضی از ایشان را خیرخواه نمی‌دانستند. زئوس در باور یونانیان عامدانه درد و رنج‌ها را در جعبه‌ای گذاشت و به میان آدمیان فرستاد. عِشتار، آن چنان که در حماسه #گیلگمش تصویر شده، خدایی هوس‌باز و بی رحم بود که برای رسیدن به امیالش از هیچ کاری فروگذار نمی‌کرد. #زروان در باور زروانیان، هر چند بدخواه نبود، اما به امور جهان بی اعتنا بود. در باور هندوها نیز #برهمن_آتمن در چنان مقام رفیعی قرار دارد که امور جهان برایش بی‌تفاوتند.
  برخی اشکال پیشرفته‌تر ادیان که به ویژه پس از فلسفه یونان نضج یافتند، جهان مادّی را خارج از قلمروی ارواح مقدّس آسمانی می‌دانستند و معتقد بودند خدایان در این جهان قدرتی ندارند یا فقط قدرتی محدود دارند. #مزدکیان جهان مادّی را به کلی نامخلوق می‌دانستند و معتقد بودند که اتفاقات این جهان صرفاً بر اساس تصادف رخ می‌دهد و فقط ارواح مخلوق خداوندند. #مانویان به پیروی از افلاطون، پدیده‌های جهان مادّی را ساختۀ دست خدایان می‌دانستند، اما معتقد بودند ماده اولیه این جهان، یعنی «ظلمت»، نامخلوق است. و تمام نقص‌های این جهان ناشی از همین ماده اولیه پلید است...
  ادامه در کامنت اول
  .
  #خلق از عدم، خلق از آشوب و مسئله شر
  نشریه هفت آسمان، دوره ۱۸، شماره ۷۰، تابستان ۱۳۹۵
  دیوید ری گریفین، ترجمه محمد حقانی فضل

  201 2 14 June, 2019

Top #اساطیر posts

Advertisements

  طرز روسم (طرزرستم)

ازجمله مقامات باستانی تنبور که دارای حالتی زیبا وحماسی ودرعین حال حزن آلود دارد .روایاتی درباره این مقام وجود دارد که عده ای ان رابه سوگ رستم .نسبت میدهند که اززبان زال پدر رستم..و اشعاری راهمراه مقام میخوانند 
عده ای هم بر حالت رزم وحماسی آن تاکید دارند (در شاهنامه . فردوسی اشاره به خوان چهارم دارد که رستم بر درختی تنبور میبیند وحالت درونی ومناجات وذکر خود راباتنبور میخواند که فردوسی هم براین سرگذشت رستم اشعاری را آورده است که بسیار زیبا وپررمزورازهست گردش ملودیک زیبای وگوشه های شورانگیز آن حکایت براصالت کهن بودن مقام دارد که از چهار بخش ۱اغاز مقام ۲بخش اول آواز اصلی ۳زمزمه پایین دستان ۴پله وچ یا گوشه آوازی دوم با تاکید پرده های ۱۰و۹وفرود به آواز اصلی هست (که این گوشه گاه دربعضی اثار نادیده گرفته شده)....
مقامخوانان قدیم این طرز را به شکلی زیبا وپراحساس همراه بااشعارشاهنامه یا دفاتر حقیقتی یارسان میخواندند . اساتید لالو بیرخان حیدری .میرزا سیالی سیدناصریادگاری.. .واساتید معاصر طاهر یارویسی وعلی اکبر مرادی آن رابه زیبایی هرچه تمام تر خوانده اند وهرکدام درحالت ادای مقام وگوشه های ان تبحرخاص خود را داشته اند 
مهمان کارگاه بنده سید برومند یادگاری از نوادگان سید فتاح بزرگ که مجموعه خاندانشان همگی از مقام خوانان بنام بوده اند.اشخاصی چون سید خیال .سیدناصر سید فرهاد وازجوانان امروز سید سیاوش یادگاری

#مقام#مقامخوانی#طرز#مقامنوازی
#اساطیر#شاهنامه#شاهنامه_خوانی#یارسان#تنبورگوران#تنبورصحنه#دالاهو#کورد#

  طرز روسم (طرزرستم)

  ازجمله مقامات باستانی تنبور که دارای حالتی زیبا وحماسی ودرعین حال حزن آلود دارد .روایاتی درباره این مقام وجود دارد که عده ای ان رابه سوگ رستم .نسبت میدهند که اززبان زال پدر رستم..و اشعاری راهمراه مقام میخوانند
  عده ای هم بر حالت رزم وحماسی آن تاکید دارند (در شاهنامه . فردوسی اشاره به خوان چهارم دارد که رستم بر درختی تنبور میبیند وحالت درونی ومناجات وذکر خود راباتنبور میخواند که فردوسی هم براین سرگذشت رستم اشعاری را آورده است که بسیار زیبا وپررمزورازهست گردش ملودیک زیبای وگوشه های شورانگیز آن حکایت براصالت کهن بودن مقام دارد که از چهار بخش ۱اغاز مقام ۲بخش اول آواز اصلی ۳زمزمه پایین دستان ۴پله وچ یا گوشه آوازی دوم با تاکید پرده های ۱۰و۹وفرود به آواز اصلی هست (که این گوشه گاه دربعضی اثار نادیده گرفته شده)....
  مقامخوانان قدیم این طرز را به شکلی زیبا وپراحساس همراه بااشعارشاهنامه یا دفاتر حقیقتی یارسان میخواندند . اساتید لالو بیرخان حیدری .میرزا سیالی سیدناصریادگاری.. .واساتید معاصر طاهر یارویسی وعلی اکبر مرادی آن رابه زیبایی هرچه تمام تر خوانده اند وهرکدام درحالت ادای مقام وگوشه های ان تبحرخاص خود را داشته اند
  مهمان کارگاه بنده سید برومند یادگاری از نوادگان سید فتاح بزرگ که مجموعه خاندانشان همگی از مقام خوانان بنام بوده اند.اشخاصی چون سید خیال .سیدناصر سید فرهاد وازجوانان امروز سید سیاوش یادگاری

  #مقام #مقامخوانی #طرز #مقامنوازی
  #اساطیر #شاهنامه #شاهنامه_خوانی #یارسان #تنبورگوران #تنبورصحنه #دالاهو #کورد #

  1,108 39 24 January, 2019

Advertisements

  درون هر زنی یک زن وحشی زندگی می‌کند. همان نیروی قدرتمندی که آکنده از بصیرت، شور، خلاقیت و دانش بی‌زمان است. زن وحشی، طبیعت غریزی زنان را نشان می‌دهد که امروزه در حال انقراض است.
این کتاب که بر اساس نظریه کارل گوستاو یونگ نوشته شده است افسانه ها و قصه هائی است که کهن الگوی زن وحشی (طبیعت روانی قدرتمند زن ) را به تصویر می کشد.  مطالعه او روی گرگهای نوع کانیس لوپوس و کانیس روفوس از نظر زندگی و رنج و شباهت آن با زندگی زنان است. گرگهای سالم و زنان سالم از خصوصیاتی مشابه نظیر «هشیاری، سرزندگی، بازیگوشی و توانایی عظیمی برای ایثار» برخوردارند. به خانواده علاقمند و وابسته اند و وفادار و فداکار و دلیرند. با وجود این هم زنان و هم گرگ ها همواره در تعقیب اند و در گمان بسیاری به «خونخواری و درندگی» معروفند. نویسنده در این کتاب، با استفاده از گنجینه غنی داستانهای اساطیری، کهن الگوها، افسانه های پریان، و قصه های ملل راه اتصال مجدد به این نیروی قدرتمند و سالم طبیعت غریزی زنان را نشان می دهد.  با خواندن این قصه ها و تفسیر آنها از سوی خانم استس در این کتاب بسیار ارزشمند، باردیگر می آموزیم که به کهن الگوی زن وحشی درونمان مهر بورزیم، ارج بنهیم، و او را همچون موجود جادویی و درمانگر روان خویش بپذیریم.
برای آشنایی با نظریه یونگ وشناخت کهن الگوها وفهم بهتر این کتاب توصیه می کنم ابتدا کتاب نقشه روح نوشته موری اشتاین را مطالعه کنید .
من که هم از خوندن کتاب نقشه روح نوشته موری اشتاین وهم از خوندن این کتاب لذت بردم.
#کارل_گوستاو_یونگ#اساطیر#کلاریسا_پینکولااستس
#زنانی_که_با_گرگها_می دوند#کهن_الگو#کهن_الگوی_زن_وحشی
#زن#خانواده#مادر#زن_درون#زندگی#روانشناسی#کتاب
#کتاب_خوب#زنانه#طبیعت_زنانه#غریزه#روح_زنانه#زن_وحشی#حیات_وحش#گرگ#طبیعت#زنان_محدود#زنان_تحت_سلطه#زنان_خوب#زنان_نقاش#رقص_زنان#خود_آرایی#زنان_خلاق#روح_زنانه#زن_آوازخوان

  درون هر زنی یک زن وحشی زندگی می‌کند. همان نیروی قدرتمندی که آکنده از بصیرت، شور، خلاقیت و دانش بی‌زمان است. زن وحشی، طبیعت غریزی زنان را نشان می‌دهد که امروزه در حال انقراض است.
  این کتاب که بر اساس نظریه کارل گوستاو یونگ نوشته شده است افسانه ها و قصه هائی است که کهن الگوی زن وحشی (طبیعت روانی قدرتمند زن ) را به تصویر می کشد.  مطالعه او روی گرگهای نوع کانیس لوپوس و کانیس روفوس از نظر زندگی و رنج و شباهت آن با زندگی زنان است. گرگهای سالم و زنان سالم از خصوصیاتی مشابه نظیر «هشیاری، سرزندگی، بازیگوشی و توانایی عظیمی برای ایثار» برخوردارند. به خانواده علاقمند و وابسته اند و وفادار و فداکار و دلیرند. با وجود این هم زنان و هم گرگ ها همواره در تعقیب اند و در گمان بسیاری به «خونخواری و درندگی» معروفند. نویسنده در این کتاب، با استفاده از گنجینه غنی داستانهای اساطیری، کهن الگوها، افسانه های پریان، و قصه های ملل راه اتصال مجدد به این نیروی قدرتمند و سالم طبیعت غریزی زنان را نشان می دهد.  با خواندن این قصه ها و تفسیر آنها از سوی خانم استس در این کتاب بسیار ارزشمند، باردیگر می آموزیم که به کهن الگوی زن وحشی درونمان مهر بورزیم، ارج بنهیم، و او را همچون موجود جادویی و درمانگر روان خویش بپذیریم.
  برای آشنایی با نظریه یونگ وشناخت کهن الگوها وفهم بهتر این کتاب توصیه می کنم ابتدا کتاب نقشه روح نوشته موری اشتاین را مطالعه کنید .
  من که هم از خوندن کتاب نقشه روح نوشته موری اشتاین وهم از خوندن این کتاب لذت بردم.
  #کارل_گوستاو_یونگ #اساطیر #کلاریسا_پینکولااستس
  #زنانی_که_با_گرگها_می دوند #کهن_الگو #کهن_الگوی_زن_وحشی
  #زن #خانواده #مادر #زن_درون #زندگی #روانشناسی #کتاب
  #کتاب_خوب #زنانه #طبیعت_زنانه #غریزه #روح_زنانه #زن_وحشی #حیات_وحش #گرگ #طبیعت #زنان_محدود #زنان_تحت_سلطه #زنان_خوب #زنان_نقاش #رقص_زنان #خود_آرایی #زنان_خلاق #روح_زنانه #زن_آوازخوان

  2,822 41 16 May, 2019

Advertisements

  عشق حماسی تو ، دلم فتح می کند
_این سرزمین ِ قاف نشین ِ قدیم را
شهزاده ی نگاه تو تاراج می برد
بانوی چشم های منِ پُر ز بیم را... .
#ایلناز_حقوقی .
#حماسه ها، #تاریخ ، #ایران کهن، ایران قدیمی...
هرچقدر که به سمت گذشته ها میریم میبینیم که یه زمانی گویا واقعا زندگی در ایران جریان داشته. یه زمانی بوده که #استاد ها و صاحبان دانش و #کرامت سر کار بودند و ایران رو آباد کردند. اما حالا جز یه گربه ی غمزده ی کوچک که از هر جهت تحت هجوم و بدبینیه چیزی ازش باقی نمونده... یعنی میشه یه روزی از خواب بیدار شیم و ببینیم همه ی سختی ها یه کابوس بد بوده؟ میشه بیدار شیم و برگردیم عقب؟ میشه ازین مرحله رد شیم و نابود نشیم؟؟؟ جون آخر این گربه ست... خدایا معجزه بفرست... .
.پی نوشت:
آسیاب شوشتر و آبشارهایی که حدود ۲۰۰۰ سال پیش ساخته شدن و هنوز که هنوزه از زیبایی به خودشون می بالن... .
.

#شوشتر #دزفول #خرمشهر #خونینشهر #آبادان #جنوب #اهواز #شوش #آبشار #iran #ahwaz #travel #سفر #سفرنامه #جنگ #وطن #تهران #تبریز #گیلان #اساطیر #اسطوره #خوزستان

  عشق حماسی تو ، دلم فتح می کند
  _این سرزمین ِ قاف نشین ِ قدیم را
  شهزاده ی نگاه تو تاراج می برد
  بانوی چشم های منِ پُر ز بیم را... .
  #ایلناز_حقوقی .
  #حماسه ها، #تاریخ ، #ایران کهن، ایران قدیمی...
  هرچقدر که به سمت گذشته ها میریم میبینیم که یه زمانی گویا واقعا زندگی در ایران جریان داشته. یه زمانی بوده که #استاد ها و صاحبان دانش و #کرامت سر کار بودند و ایران رو آباد کردند. اما حالا جز یه گربه ی غمزده ی کوچک که از هر جهت تحت هجوم و بدبینیه چیزی ازش باقی نمونده... یعنی میشه یه روزی از خواب بیدار شیم و ببینیم همه ی سختی ها یه کابوس بد بوده؟ میشه بیدار شیم و برگردیم عقب؟ میشه ازین مرحله رد شیم و نابود نشیم؟؟؟ جون آخر این گربه ست... خدایا معجزه بفرست... .
  .پی نوشت:
  آسیاب شوشتر و آبشارهایی که حدود ۲۰۰۰ سال پیش ساخته شدن و هنوز که هنوزه از زیبایی به خودشون می بالن... .
  .

  #شوشتر #دزفول #خرمشهر #خونینشهر #آبادان #جنوب #اهواز #شوش #آبشار #iran #ahwaz #travel #سفر #سفرنامه #جنگ #وطن #تهران #تبریز #گیلان #اساطیر #اسطوره #خوزستان

  5,132 67 15 January, 2019
  دراندرون من کدامین جایگهی است که خداوند من، او که آفریدگار زمین وآسمان است ،بدان درتواند شد؟
بارالاها،آیا چیزی در نهاد من هست که گنجائی توراشاید؟
یا نه بهتر آنکه بگویم ،اگر نه درتو بودمی که همه چیزها از توست وبه توست ودرتوست، مرا بود ووجودی بود؟
آوگوستینوس
امشب بیست وپنجم دسامبر مصادف با جشن کریسمس وقتی داشتم در مورد ارتباط کریسمس با جشن یلدا وتولد مسیح وارتباط آن با آیین مهرپرستی ایرانیان یا میترائیسم هندی ها که هردو از آیین اقوام آریائی منشا گرفته ودرایران با دین زرتشتی جایگزین شده و نفوذ آیین مهرپرستی ورواج آن در روم باستان و کلیسای روم سپس اصلاح طلبی توسط لوتر و برگزاری نماد میترائیسم در روز کریسمس مطالعه میکردم .به عنوان منبع کامل تاریخ ادیان به یاد این کتاب بسیار خوب تالیف جان بایر ناس افتادم که در سالیان گذشته بارها چاپ شده ودرنوع خود منحصر بفرده ، افتادم واز اونجا یی که خودم هرچند وقت یکبار این کتاب رو خوندم واطلاعات جالب وجامعی در موردادیان (مذاهب هند، ،چین،دین زرتشت، مذهب یهود ومسیحیت واسلام وادیان قبل از تاریخ واقوام پیشین و...) از آن گرفتم وهراز گاهی مجدد به اون رجوع میکنم.
مطالعه این کتاب رو به شما دوستان خوب واهل مطالعه ام پیشنهاد میکنم .امیدوارم از خوندنش لذت برده وتعقل وتفکر تون را برانگیزه.
#ادیان#اسلام#مسیحیت#یهود#زرتشت#کنفوسیوس#تائو#ریگ_ودا#آئین_سیک#بودا#هندو#مهر_پرستی#اساطیر

  دراندرون من کدامین جایگهی است که خداوند من، او که آفریدگار زمین وآسمان است ،بدان درتواند شد؟
  بارالاها،آیا چیزی در نهاد من هست که گنجائی توراشاید؟
  یا نه بهتر آنکه بگویم ،اگر نه درتو بودمی که همه چیزها از توست وبه توست ودرتوست، مرا بود ووجودی بود؟
  آوگوستینوس
  امشب بیست وپنجم دسامبر مصادف با جشن کریسمس وقتی داشتم در مورد ارتباط کریسمس با جشن یلدا وتولد مسیح وارتباط آن با آیین مهرپرستی ایرانیان یا میترائیسم هندی ها که هردو از آیین اقوام آریائی منشا گرفته ودرایران با دین زرتشتی جایگزین شده و نفوذ آیین مهرپرستی ورواج آن در روم باستان و کلیسای روم سپس اصلاح طلبی توسط لوتر و برگزاری نماد میترائیسم در روز کریسمس مطالعه میکردم .به عنوان منبع کامل تاریخ ادیان به یاد این کتاب بسیار خوب تالیف جان بایر ناس افتادم که در سالیان گذشته بارها چاپ شده ودرنوع خود منحصر بفرده ، افتادم واز اونجا یی که خودم هرچند وقت یکبار این کتاب رو خوندم واطلاعات جالب وجامعی در موردادیان (مذاهب هند، ،چین،دین زرتشت، مذهب یهود ومسیحیت واسلام وادیان قبل از تاریخ واقوام پیشین و...) از آن گرفتم وهراز گاهی مجدد به اون رجوع میکنم.
  مطالعه این کتاب رو به شما دوستان خوب واهل مطالعه ام پیشنهاد میکنم .امیدوارم از خوندنش لذت برده وتعقل وتفکر تون را برانگیزه.
  #ادیان #اسلام #مسیحیت #یهود #زرتشت #کنفوسیوس #تائو #ریگ_ودا #آئین_سیک #بودا #هندو #مهر_پرستی #اساطیر

  1,643 25 24 December, 2018