#آرنیکا_ماشالله Instagram Photos & Videos

آرنیکا_ماشالله - 4 posts

  آرنیکای نازم...
دختر زیبای مامانی...
4ماهه شدی عروسکم... پارسال همین موقعها بود که خدا تو رو به ما هدیه داد و من فهمیدم که دارم مادر میشم...
حس عجیبی بود... چیزی شبیه بهت و ناباوری...
اما حقیقت داشت... خواب نبود... رویا نبود...
وجود تو درون من حقیقت محض بود و بس...
در وجود من وجودی جوانه میزد و من غرق در حیرت بودم...
شادیم وصف ناشدنی بود...
من فهمیدم که در اوج ناامیدی ها خدایی هست که صدایت را می‌شنود و اندوه تو را می‌بیند...
منتظر می‌ماند تا به موقع دستش را به سویت دراز کند و از رحمتش تو را لبریز...
همیشه خدایی هست... همین نزدیکی‌ها... غمگین مباش...
#arnica_baghban #arnica #4ماهگی#babyfashion #نفس مامانی#رنگ سال_مرجانی#آرنیکا_ماشالله

  آرنیکای نازم...
  دختر زیبای مامانی...
  4ماهه شدی عروسکم... پارسال همین موقعها بود که خدا تو رو به ما هدیه داد و من فهمیدم که دارم مادر میشم...
  حس عجیبی بود... چیزی شبیه بهت و ناباوری...
  اما حقیقت داشت... خواب نبود... رویا نبود...
  وجود تو درون من حقیقت محض بود و بس...
  در وجود من وجودی جوانه میزد و من غرق در حیرت بودم...
  شادیم وصف ناشدنی بود...
  من فهمیدم که در اوج ناامیدی ها خدایی هست که صدایت را می‌شنود و اندوه تو را می‌بیند...
  منتظر می‌ماند تا به موقع دستش را به سویت دراز کند و از رحمتش تو را لبریز...
  همیشه خدایی هست... همین نزدیکی‌ها... غمگین مباش...
  #arnica_baghban #arnica #4ماهگی #babyfashion #نفس مامانی #رنگ سال_مرجانی #آرنیکا_ماشالله

  64 27 17 February, 2019

Advertisements

  زیبای من
3ماهه شدی... 3ماه از روزی که قدم های کوچکت را به زندگی من گذاشتی می‌گذرد... نمی‌دانم که قبل از تو چگونه می‌زیسته ام... اما همین را می‌دانم که تو دنیای مرا پر از عاشقانه های زیبا کردی... من لحظه های با تو بودن را زندگی نه... بلکه عاشقی میکنم...
گذر زمان را از یاد برده ام... شبها را به عشق دیدن روی همچون ماهت به صبح می‌رسانم و به امید گرفتن دستان کوچک و لبخند دلبرانه ات چشم می گشایم...
دنیای مرا عطر نفسهای تو پر کرده است... تو من شیدا را؛ شیدای وجود نازنینت کرده ای... نازنینم...
#arnica #arnica_baghban #babycute #babyfashion #آرنیکا_ماشالله #سه ماهگی

  زیبای من
  3ماهه شدی... 3ماه از روزی که قدم های کوچکت را به زندگی من گذاشتی می‌گذرد... نمی‌دانم که قبل از تو چگونه می‌زیسته ام... اما همین را می‌دانم که تو دنیای مرا پر از عاشقانه های زیبا کردی... من لحظه های با تو بودن را زندگی نه... بلکه عاشقی میکنم...
  گذر زمان را از یاد برده ام... شبها را به عشق دیدن روی همچون ماهت به صبح می‌رسانم و به امید گرفتن دستان کوچک و لبخند دلبرانه ات چشم می گشایم...
  دنیای مرا عطر نفسهای تو پر کرده است... تو من شیدا را؛ شیدای وجود نازنینت کرده ای... نازنینم...
  #arnica #arnica_baghban #babycute #babyfashion #آرنیکا_ماشالله #سه ماهگی

  58 32 17 January, 2019
  ترجمه:جوجه هام برن تو(جوجه اردکاشو میخواد بکنه تو خونشون،پاش سوخته خودش نمیتونه)🐥🐤#آرنیکا_ماشالله

  ترجمه:جوجه هام برن تو(جوجه اردکاشو میخواد بکنه تو خونشون،پاش سوخته خودش نمیتونه)🐥🐤 #آرنیکا_ماشالله

  159 27 21 July, 2018

Advertisements

Top #آرنیکا_ماشالله posts

  آرنیکای نازم...
دختر زیبای مامانی...
4ماهه شدی عروسکم... پارسال همین موقعها بود که خدا تو رو به ما هدیه داد و من فهمیدم که دارم مادر میشم...
حس عجیبی بود... چیزی شبیه بهت و ناباوری...
اما حقیقت داشت... خواب نبود... رویا نبود...
وجود تو درون من حقیقت محض بود و بس...
در وجود من وجودی جوانه میزد و من غرق در حیرت بودم...
شادیم وصف ناشدنی بود...
من فهمیدم که در اوج ناامیدی ها خدایی هست که صدایت را می‌شنود و اندوه تو را می‌بیند...
منتظر می‌ماند تا به موقع دستش را به سویت دراز کند و از رحمتش تو را لبریز...
همیشه خدایی هست... همین نزدیکی‌ها... غمگین مباش...
#arnica_baghban #arnica #4ماهگی#babyfashion #نفس مامانی#رنگ سال_مرجانی#آرنیکا_ماشالله

  آرنیکای نازم...
  دختر زیبای مامانی...
  4ماهه شدی عروسکم... پارسال همین موقعها بود که خدا تو رو به ما هدیه داد و من فهمیدم که دارم مادر میشم...
  حس عجیبی بود... چیزی شبیه بهت و ناباوری...
  اما حقیقت داشت... خواب نبود... رویا نبود...
  وجود تو درون من حقیقت محض بود و بس...
  در وجود من وجودی جوانه میزد و من غرق در حیرت بودم...
  شادیم وصف ناشدنی بود...
  من فهمیدم که در اوج ناامیدی ها خدایی هست که صدایت را می‌شنود و اندوه تو را می‌بیند...
  منتظر می‌ماند تا به موقع دستش را به سویت دراز کند و از رحمتش تو را لبریز...
  همیشه خدایی هست... همین نزدیکی‌ها... غمگین مباش...
  #arnica_baghban #arnica #4ماهگی #babyfashion #نفس مامانی #رنگ سال_مرجانی #آرنیکا_ماشالله

  64 27 17 February, 2019

Advertisements

  زیبای من
3ماهه شدی... 3ماه از روزی که قدم های کوچکت را به زندگی من گذاشتی می‌گذرد... نمی‌دانم که قبل از تو چگونه می‌زیسته ام... اما همین را می‌دانم که تو دنیای مرا پر از عاشقانه های زیبا کردی... من لحظه های با تو بودن را زندگی نه... بلکه عاشقی میکنم...
گذر زمان را از یاد برده ام... شبها را به عشق دیدن روی همچون ماهت به صبح می‌رسانم و به امید گرفتن دستان کوچک و لبخند دلبرانه ات چشم می گشایم...
دنیای مرا عطر نفسهای تو پر کرده است... تو من شیدا را؛ شیدای وجود نازنینت کرده ای... نازنینم...
#arnica #arnica_baghban #babycute #babyfashion #آرنیکا_ماشالله #سه ماهگی

  زیبای من
  3ماهه شدی... 3ماه از روزی که قدم های کوچکت را به زندگی من گذاشتی می‌گذرد... نمی‌دانم که قبل از تو چگونه می‌زیسته ام... اما همین را می‌دانم که تو دنیای مرا پر از عاشقانه های زیبا کردی... من لحظه های با تو بودن را زندگی نه... بلکه عاشقی میکنم...
  گذر زمان را از یاد برده ام... شبها را به عشق دیدن روی همچون ماهت به صبح می‌رسانم و به امید گرفتن دستان کوچک و لبخند دلبرانه ات چشم می گشایم...
  دنیای مرا عطر نفسهای تو پر کرده است... تو من شیدا را؛ شیدای وجود نازنینت کرده ای... نازنینم...
  #arnica #arnica_baghban #babycute #babyfashion #آرنیکا_ماشالله #سه ماهگی

  58 32 17 January, 2019

Advertisements

  ترجمه:جوجه هام برن تو(جوجه اردکاشو میخواد بکنه تو خونشون،پاش سوخته خودش نمیتونه)🐥🐤#آرنیکا_ماشالله

  ترجمه:جوجه هام برن تو(جوجه اردکاشو میخواد بکنه تو خونشون،پاش سوخته خودش نمیتونه)🐥🐤 #آرنیکا_ماشالله

  159 27 21 July, 2018